Следдипломна квалификация

Библиотеки

Новият брой на списание "Анамнеза"

Рубриката "Учебни ресурси" в дигиталната библиотека на СУ "Св.Климент Охридски", sudigital, е достъпна за студенти в бакалавърска степен на всички специалности от Исторически факултет с факултетния номер като потребителско име и парола при поискване от системата. При проблеми с достъпа и за допълнителна информация се обръщайте към гл. ас. Димитър Григоров на e-mail: djmitazo@yahoo.com


 

Начало на четенията по история в Софийския университет се поставя още със създаването му през 1888 г. като висш педагогически курс към Първа мъжка софийска гимназия. От 1904 г., когато Висшето училище в София се преименува в Университет, специалността История се изучава в Историко-филологическия факултет. До средата на ХХ век Софийският университет е главното и почти единствено средище за изучаване, преподаване и разпространение на исторически знания в страната. Преподаватели в него са били изтъкнати представители на няколко поколения български историци.

Деканско ръководство

Декан:

Проф. д-р Пламен Димитров Митев

Зам. Декан:

Проф. д-р Красимира Лазарова Табакова

Зам. Декан:

Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев

Факултетен съвет

 

Проф. д-р Пламен Митев

Проф. дин Иван Илчев

Проф. дин Диляна Ботева
Проф. дин Красимира Гагова

Проф. дин Петър Ангелов

Проф. дин Христо Матанов

Проф. д-р Борислав Гаврилов

Проф. д-р Веселин Янчев
Проф. д-р Евгения Калинова
Проф. д-р Искра Баева

Проф. д-р Костадин Рабаджиев
Проф. д-р Милияна Каймакамова
Проф. д-р Петър Делев

Проф. д-р Тотко Стоянов

Доц. дин Иван Първев

Доц. д-р Александър Николов

Доц. д-р Алексей Кальонски

Доц. д-р Валери Колев

Доц. д-р Веселин Тепавичаров

Доц. д-р Дарина Григорова

Доц. д-р Костадин Грозев

Доц. д-р Мира Маркова

Доц. д-р Михаил Груев

Доц. д-р Тодор Попнеделев

Гл.ас. д-р Владимир Станев

Гл.ас. Христо Беров

 

Деница Кръстева - докторантка

Анна Чанкова - студентка

Марио Филипов - студент

 

Задачи и цели

Основната задача на Историческия факултет в рамките на университетската общност е подготовката на специалисти по история: учители и научни работници, преподаватели в хуманитарни висши училища или специалисти в разностранните области на националната култура. Повече от вековните научни традиции на факултета са свързани преди всичко с детайлното и задълбочено проучване на българската национална история във всичките й периоди и аспекти. Поради характера на учебния процес във факултета се изучава и изследва и най-важното от балканската и световната история и специалните исторически дисциплини. Специалистите по тези проблеми са обособени в отделни катедри. Научноизследователската дейност във факултета протича в сътрудничество с известни световни учени и центрове по история.

С откриването на новите специалности Археология и Етнология факултетът си постави за цел и подготовката на специализирани кадри в съответните научни направления. Поради относително ограничения си научно-преподавателски потенциал двете специализирани катедри по археология и етнология в рамките на Историческия факултет провеждат учебната си и научноизследователска дейност в тясно сътрудничество със съответните научни институти на БАН.

Исторически сведения

С преструктурирането на Софийския университет през 1951г. три от хуманитарните специалности ­ история, философия и педагогика, се обединяват във Философско-исторически факултет. От 1972г. специалността История се обособява в самостоятелен Исторически факултет, който съществува и до днес. От 1992г. към факултета е открита специалност Археология, от 1995г. ­ специалност Етнология, от есента на 1999г. съвместно с Геолого-географския факултет - специалност История и география. От 2003 г. се въвежда специалност Архивистика и документалистика, а от 2006 г. -  Минало и съвремие на Югоизточна Европа. През 2011 стартира и специалността История и философия.Последно обновяване: 28.3.2015 г.

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2015
 


Анализ на данни от анкетно проучване на мненията и оценките на студентите от Исторически факултет за учебния процес и ефектите от него

Важни съобщения за студентите

Конкурс за обучение в европейски университети за студенти и докторанти

Предлагани курсове за дистанционно обучение към проект BG051PO001-4.3.04-0038: Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Конкурси

Научни конференции

Разписание на часовете и графици на изпитните сесии

е-студент
е-преподавател

 

Клуб на възпитаниците на Историческия факултет

За кандидат-студентите