БЮЛЕТИН

НОВИ КНИГИ

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЯ

м. ОКТОМВРИ 2007 г.
 

 


Ангелов, Милан Илчев. Бурни години. Спомени. С., 2006.
Сигн. Ис 4332
Анчев, Панко. Малкият народ. Теория, история, състояние. С., Изд. „Захарий Стоянов”, 2007.
Сигн. Ис 4260
Арабаджийски, Николай. Администрация на сигурността и отбраната. С., 2007.
Сигн. Ис 4292
Аретов, Николай, Николай Чернокожев. Българска литература ХVІІІ–ХІХ век. Един опит за история. С., Анубис, 2006.
Сигн. Ис 4256
Архивите говорят. Т. 43. Цар Борис ІІІ в британската дипломатическа кореспонденция (1919–1941 г.). Т. ІІ. (1934–1941 г.). С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007.
Сигн. Ис 6805
Барболова, Зоя. Имената за забрадка в българския език. Етнолингвистичен анализ. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2006.
Сигн. Ис 4246
Богданов, Богдан. Университетът – особен свят на свобода. Статия, студии и слова. С., Нов български университет, 2006.
Сигн. Ис 4259
Боянов, Слави. Философията на Джордано Бруно. С., 1969.
Сигн. Ис 4300
Върбанов, Иван. Въведение във философията. Ботевград, Изд. на МВБУ, 2007.
Сигн. Ис 4270
Гадис, Джон. Студената война. Нова история. С., 2007.
Сигн. Ис 4316
Георгиев, Минчо. Ритуалният дискурс. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2007.
Сигн. Ис 4249
Герасимов, Богомил. Мистерията Ева. С., 2007.
Сигн. Ис 4326
Гласове. Нова хуманитаристика от балкански автори. С., 2007.
Сигн. Ис 4308
Далчев, Атанас. Писма. С., 2006.
Сигн. Ис 4303
[Дванадесет] 12 години на прицел. С., Изд. „Захарий Стоянов”, 2007.
Сигн. Ис 4258
Диалог и Духовност. Сборник в чест на Румяна Златанова. Състав. Спартак Паскалевски. С., Темто, 2006.
Сигн. Ис 4268
Диамандиев, Светослав. Една представа за сливането на българи и славяни. С., 2007.
Сигн. Ис 4314
Димитров, Димитър. „Знаеш ли ти кои сме” (или трите български прехода към Европа). Благоевград, 2006.
Сигн. Ис 4310
Динев, Валери Костов. Философска антропология. Човек – Бог. Човек – Общество. 3 част. С., 2005.
Сигн. Ис 13207
Динев, Валери Костов. Философска антропология. Човекът между Изтока и Запада. 4 част. С., 2007.
Сигн. Ис 13207
Динева, Валентина. Софийската Мала Света гора. Манастирите около София. С., Медиатама, 2007.
Сигн. Ис 4255
Додов, Никола. Дневник по Балканската война. С., 2006.
Сигн. Ис 4296
Дойков, Васил, Слави Петров Димитров. Гърция. Географска библиотека. Изд. Ковачев, 2007.
Сигн. Ис 4313
Дойков, Васил. Черна гора (Монтенегро). Географска библиотека. Изд. Ковачев, 2007.
Сигн. Ис 4327
Език и идиолект. С., 2006.
Сигн. Ис 4291
Елдъров, Светлозар. Нашият специален дописник съобщава… Хърватският кореспондент и доброволец Крунослав Херуц за България и българите. С., 2005.
Сигн. Ис 4293
Жерев, Стоян. Българското книжовно дружество и възрожденските теоретични възгледи за националния характер на новобългарския книжовен език. Посвещава се на 100-годишнината от смъртта на проф. Марин Дринов. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2007.
Сигн. Ис. 4244
Жечев, Николай. Българите в Галац през Възраждането. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2007.
Сигн. Ис. 4245
Загоров, Орлин, Николай Йорданов. Тероризмът. Психология. Идеология. Геополитика. С., 2007.
Сигн. Ис 4305
Зборовский, Г. Е. История социологии. М., Гардарики, 2007.
Сигн. Ис. 4238
Зинн, Говард. Народная история США с 1492 года до наших дней. М., Изд. Весь, Мир, 2006.
Сигн. Ис. 4237
Иванова, Ваня. С обич, болка и тревога за България. С., 2007.
Сигн. Ис 4304
Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев. С., 2007.
Сигн. Ис 4319
Конфуций. Лун Юй. 2. прер. изд. С., Мириам, 2007.
Сигн. Ис 4251
Кръстев, Драгомир. Чешката република в ЕС. Аспекти на външната политика и сигурността. С., Парадигма, 2007.
Сигн. Ис. 4241
Кушева, Румяна. Съвременното историческо образование – отговори на новите предизвикателства. С., 2007.
Сигн. Ис 4322
Македониja во делата на странските патописци 1889 – 1898. Скопеj, 2005.
Сигн. Ис 4324
Маџћаревић, Света. Хроника ловства Краљева. Краљево, 2006.
Сигн. Ис 4328
Мијатовић, Бошко. Дуван и срūска држава у ХІХ веку. 2006.
Сигн. Ис 4331
Миков, Любомир. Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (ХVІ–ХХ век). Бекташи и къзълбаши/алевии. 2. доп. изд. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2007.
Сигн. Ис. 4239
Младенова, Мария. Библиотекознанието в България от Освобождението до средата на 40-те години на ХХ век. История, теория, практика. С., Изд. „За буквите – О писменехь”, 2007.
Сигн. Ис 4330
Недева, Ирина. Мисия Париж. Разговори с Евгений Силянов. С., 2007.
Сигн. Ис 4302
Нов Университет за един нов свят. Образи и свидетелства. С., 2006.
Сигн. Ис 4312
Павловска, Елена. Електронна книготърговия. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2006.
Сигн. Ис 4269
Памук, Орхан. Истанбул.С., Еднорог, 2007.
Сигн. Ис 4335
Пантев, Андрей. Историческата българистика в Англия и САЩ 1856–1919. Научни и политически аспекти. 2. изд. В. Търново, 2007.
Сигн. Ис 4299
Паси, Исак. Френски мислители. С., Изд. „Захарий Стоянов”, 2007.
Сигн. Ис 4261
Песталоци, Йохан Хайнрих. Лебедова песен. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007.
Сигн. Ис 4334
Песталоци, Йохан Хайнрих. Моите възпитателни опити. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007.
Сигн. Ис 4333
Пехливанова, Нина. Социални времена и представи за времето. (Социалното време: ситуацията на 40–55 годишните). С., 2006.
Сигн. Ис 4309
Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, Унив. изд. „Епископ Константин Преславски”, 2006.
Сигн. Ис. Б 5408
Проблеми на българската градска култура. Т. 4. Личността между усилието и резултата в утвърждаването на българската градска култура. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2007.
Сигн. Ис. 5635
Райнов, Васил. Логосът в езиковите и психолингвистичните измерения на Аз-а. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2006.
Сигн. Ис. 4247
Райчевски, Георги, Петко З. Петков. Пловдивските кметове. Пловдив, 2005.
Сигн. Ис 4311
Райчевски, Стоян. Геноцидът над българите през ХХ век. С., 2006.
Сигн. Ис 4325
Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934–2001). Състав. Ангелина Вачева, Илиана Чекова. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007.
Сигн. Ис 4267
Ризов, Георги. Макросоциолингвистика на семитските езици. С., 2006.
Сигн. Ис 4306
Рот, Юлиана, Клаус Рот. Студии по интеркултурна комуникация. Теория. Практика. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2007.
Сигн. Ис. 4242
Сенките на мрака. Световните конспирации. С., 2007.
Сигн. Ис 4318
Скендербег. Skënderbeu. Skenderbeg. 1405–1468. Скопjе, 2005.
Сигн. Ис 4301
Славова, Мирена. <I> диграфите в тракийските имена. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007.
Сигн. Ис 4264
Словото, класическо и ново. Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови филологии 2005 г. Т. 2. Състав. Ина Кирякова. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007.
Сигн. Ис 7831
Станчев, Иван. Контратерористични рейдове. С., 2007.
Сигн. Ис 4290
Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология. 4. доп. изд. М., 2007.
Сигн. Ис 4298
Стойнев, Анани. Светогледът на прабългарите. 2. изд. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2006.
Сигн. Ис. 4248
Страните в Европа. Справочник. С., Изд. „Жар – Жанет Аргирова”, б.г.
Сигн. Ис 4253
Теодосиев, Николай. Каталог на българските печатни книги 1508–1878. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007.
Сигн. Ис 4250
Траjановски, Александър. Историjа на Македониjа. Скопjе, 2005.
Сигн. Ис 4321
Уолзър, Майкъл. За толерирането. С., 2007.
Сигн. Ис 4307
Хаджикосев, Симеон. Светът на трубадурите.С., Изд. къща „Персей”, 2007.
Сигн. Ис. 4240
Хемус. Антология на балканската поезия. Атина, Приятели на сп. „Анти”, 2007.
Сигн. Ис 4265
Цанкова, Светла. Въведение в медиазнанието. С., Унив. изд. „Стопанство”, 2007.
Сигн. Ис 4262
Цацов, Димитър. Основнонаучната философска школа в България. (През първата половина на ХХ век). С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2006.
Сигн. Ис. 4243
Шукеров, Петър. Въобразяване на българското народно духовенство. С., 2006.
Сигн. Ис 4289
Antić, Čedomir. Neutrality as Independence Great Britain, Serbia and the Crimean War. Belgrade, 2007.
Сигн. Ис 4315
Benda, Kálmán, Erik Fügedi. Tausend Jahre Stephanskrone.Corvina, 1988.
Сигн. Ис 4337
Deák, István. Die rechtmäßige Revolution. Lajos Kossuth und die Ungarn 1848–1849. Budapest, 1989.
Сигн. Ис 4329
Glad, John. Future Human Evolution. Eugenics in the Twenty-First Century. Hermitage Publishers, 2006.
Сигн. Ис 4295
Hungarians between “East” and “West”. Three Essaya on National Myths and Symbols. Budapest, Museum of Ethnography, 1994.
Сигн. Ис 4257
Kahl, Thede. Istoria Aromânilor. Bucureşti, Tritonic, 2006.
Сигн. Ис 4263
Kitüntetések a Magyar Köztársaságban. Decorations in the Hungarian Republic. Auszeichnungen in der Republik Ungarn. Kossuth Könyvkiadó, 1995.
Сигн. Ис 4266
Kohen, Elli. History of the Byzantine Jews. A Microcosmos in the Thousand Wear Empire. Lanham, Boulder, N.Y., Toronto, Plymouth, UK, 2007.
Сигн. Ис 4254
Łątka Jerzy S. Słownik Polaków w Imperium Osmańskim I Republice Turcji. Kraków, 2005.
Сигн. Ис PII 557
Paládi-Kovács, Attila. Ethnic traditions, classes and communities. Budapest, 1996.
Сигн. Ис 4297
Studia Iuvenilia MMIV-MMV. Sborník prací mladých historiku. Ostrava, 2006.
Сигн. Ис 4336
Tilkovzky, Loránt. Teufelskreis. Die Minderheitenfrage in den deutsch – ungarischen Beziehungen 1933–1938. BudapestAkadémiai Kiadó, 1989.
Сигн. Ис 4252
Tonge, Jonathan. The New Northern Irish Politics? London, 2005.
Сигн. Ис 4323
Μαρίτας, Κωνσταντίνος Δημ. Πολιτισμος και Φυσική επιλογή (2). Ανδρών επιφανών πάσα γυνή τάφος. Σόφια, 2007.
Сигн. Ис 4320

ДАРЕНИЕ ОТ ИРЛАНДСКОТО ПОСОЛСТВО

Bartley, Brendan, Rob Kitchin. Understanding Contemporary Ireland. London, 2007.
Сигн. Ис 4278
The Cambridge History of Irish Literature. Vol. I: To 1890; Vol. II: 1890–2000. Iambridge, 2006.
Сигн. Ис 4283
English, Richard. Irish Freedom. The History of Nationalism in Ireland. London, 2006.
Сигн. Ис 4272
Ferriter, Diarmaid. The Transformation of Ireland, 1900–2000. London, 2005.
Сигн. Ис 4281
Foster, R. F. The Oxford Illustrated History of Ireland. Oxford, 2000.
Сигн. Ис 4274
Garvin, Tom. Preventing the future. Why was Ireland so poor for so long? Dublin, 2004.
Сигн. Ис 4288
Geary, Laurence M., Margaret Kelleher. Nineteenth-Century Ireland. Dublin, 2005.
Сигн. Ис 4279
Girvin, Brian. The Emergency. Neutral Ireland 1939–1945. Oxford, 2006.
Сигн. Ис 4287
Hart, Peter. The I.R.A. at War 1916–1923. Oxford, 2003.
Сигн. Ис 4286
Hayes, Alan, Diane Urquhart. Irish Women’s History. Dublin, 2004.
Сигн. Ис 4277
Hennessey, Thomas. Northern Ireland: The Origins of the Troubles. Dublin, 2005.
Сигн. Ис 4284
Hill, J. R. A new History of Ireland. [Vol.] VII. Ireland, 1921–1984. Oxford, 2003.
Сигн. Ис 4271
Jackson, Alvin. Home rule. An Irish History, 1800–2000. London, 2003.
Сигн. Ис 4282
Jackson, Alvin. Ireland 1798–1998. Politics and War. Oxford, 2006.
Сигн. Ис 4273
Knirck, Jason K. Imagining Ireland’s Independence. The Debates over the Anglo-Irish Treaty of 1921. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth.
Сигн. Ис 4280
Lee, J. J. Ireland 1912–1985. Politics and Society. Cambridge, 1989.
Сигн. Ис 4275
Smith, Heremy. The Tories and Ireland 1910–1914 Conservative Party Politics and the Home Rule Crisis. Dublin, 2000.
Сигн. Ис 4285
Wills, Clair. That Neutral Island. A Cultural History of Ireland During the Second World War. London, 2007.
Сигн. Ис 4276


« обратно »