Бакалавърска степен

Специалности :


Магистърска степен

Специалност История


Специалност Археология

 

 

Специалност Етнология

 

 

Специалност Архивистика и документалистика

 

 

 

Предлагани курсове за дистанционно обучение към проект Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
 

Условия за кандидатстване в магистърска степен: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (4,00). За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност, като за тях е предвидено допълнително обучение.
За всяка от магистърските програми ще има прием срещу заплащане до 20 места.
Конкурсен изпит: Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирани комисии за отделните магистърски програми (вж. приложението към всяка програма). За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.
Класиране: Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити). Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.
 

Докторска степен

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2017