Държавна Агенция “Архиви” – програма “Приятели на архивите”


След успешните първи два етапа на доброволческата програма “Приятели на архивите”, Държавна Агенция “Архиви” стартира трети етап на същата програма

Какво търсим?

Студенти – бакалаври, магистри, докторанти – с отношение към архивните документи с историческо значение, готови да участват в инициативи на агенцията, свързани с въвеждането на съвременните методи на използването и популяризирането на документалното наследство. Конкретните задачи ще бъдат свързани със стартиращите нови интернет страница и информационна система на агенцията, както и подпомагане на текущите дейности на различни звена от системата на архивите.

Какво целим?

“Отваряне” на архивите към гражданите и обществото, превръщането на националните архивохранилища в модерни депозиториуми на паметта с възможен on-line достъп и широка палитра от електронни услуги.

Какво предлагаме?

На всеки от участниците в доброволната програма – документ, удостоверяващ участието му; препоръка от председателя на ДАА; предимство при участие в бъдещи стажантски програми на агенцията. В личен план – всеки участник ще придобие опит от работата в специфична среда и контакти с водещите специалисти в областта на архивната дейност.

Възможни начални дати – 12.03.2012 г. и 26.03.2012 г. (срок на ангажимента – 2 седмици, по 4 часа дневно)

Краен срок за заявено желание за участие– 07.03.2012 г.

За повече информация, подробности и разяснения – гл. ас. Христо Беров, ИФ, Южно крило на Ректората, 32 кабинет, тел. 9308 343, e-mail: berovhristo@yahoo.com

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2012