Доц. д-р Петя Георгиева Георгиева  

Ръководител катедра

 

 Катедра:

Археология

 Програми:

Праистория (I част), Археология, Типология на керамиката на културите от неолита и енеолита на Балканите,
Проблеми на изучаването на измененията на културите от IV хил. пр. Хр. в Югоизточна Европа

 Кабинет:

Ротонда

 Приемно време:

 

 E-mail:

 

Биографична справка


    * Родена на 17 май 1958г. в гр. София.
    * Завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност история през 1982г.
    * Асистент в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от 1987г., старши асистент от 1988г., главен асистент от 1991г.
    * Доктор по история (1987г.) “Етнокултурни промени през преходния период от енеолита към бронзовата епоха в Северна България”.


По-важни публикации


   1. Ethnocultural and Social-Economic Changes during the Transitional Period from Eneolithic to Bronze Age in the Region of the Lower Danube. - Akademija Nauka I Umetnosti Bosne I Hercegovine, Godisnjak, kn. 28, Sarajevo, 1990.
   2. Надгробна могила край гр. Шабла (проблеми на хронологията и културната принадлежност). - Археология, 1991, 2.
   3. Этнокультурные изменения в переходном периоде от энеолита к бронзовой эпохе н Нижнедунайском районе. - Studia Praehistorica, 1992.
   4. Периодизациjа културе Криводол - Салкуца - Бубань. - Винча и ньен свет (научни скупови Скопске академиjе наука и уметности, кн. 1, Одельенье историjских наука, кн. 14).
   5. The Settlement at Galatin-Cukata. - Mem. Museo Civ. St. Nat. Verona, Sez. Scienze Uomo 4, 1995.
Катедра Археология

Проф. д-р Тотко Нейков Стоянов


Проф. д-р Красимир Петров Лещаков


Проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев


Доц. д-р Петя Георгиева Георгиева


Гл.ас. д-р Румяна Василева Колева


Гл.ас. д-р Никола Петров Теодосиев


Гл.ас. Елена Ангелова Пенчева


Гл.ас. Ралица Николова Иванова


Гл.ас. Ивайло Марков Лозанов


Гл.ас.д-р Илиана Борисова-Кацарова