Проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев  
 

 Катедра:

Археология

 Програми:

Археология (лекционен курс за студенти по История (ИФ), бакалавърска програма).
Увод в Класическата археология (лекционен курс за студенти по Класическа филология (ФКНФ), бакалавърска програма).
Археология на култа (специализиран семинар за студенти по археология (ИФ), бакалавърска програма).
Антропоморфният образ в Древна Тракия (специализиран семинар за студенти по археология (ИФ), магистърска програма)

 Кабинет:

31

 Приемно време:


 E-mail:

rabadjiev@mail.bg

Биографична справка


    * Роден на 7 септември 1956г. в гр. Разлог.
    * Завършил Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност история през 1981г.
    * Специалист в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от 1984г., старши асистент от 1993г., главен асистент от 1995г.
    * Доктор по история (1992г.) “Херакъл (Херкулес) в Тракия IV в. пр. н. е. - IV в. от н. е.”
    * Доцент по Класическа Археология (2001 г.).

Списък на публикациите

Дисертация:
1. Херакъл (Херкулес) в Тракия (IV век пр.н.е. – IV век от н.е.). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на историческите нау-ки”. С., 1992.

Монография (хабилитационен труд):
2. Елински мистерии в Тракия (опит за археологически прочит). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2002.

Студии и Статии:
3. Images of Herakles in the Art of pre-Roman Thrace. – Pulpudeva V (1986): Semaines Philippopolitaines de l’histoire et de la culture Thrace. Plovdiv, 3–17 octobre 1982, 254–257.
4. Култът на Херакъл в Кабиле (проблеми на проникването в Тракия). – В: Посели-щен живот в Тракия, II (1986): Национален симпозиум “Кабиле”, Ямбол, 6–9 ок-томври 1986, 104–122.
5. The Iconography of Herakles (Hercules) in Roman Thrace and Moesia. – Pulpudeva VI, Supplementum (1998): Semaines Philippopolitaines de l’histoire et de la culture Thrace, Plovdiv, 10–22 octobre 1986, 144–149.
6. The Myths of Herakles in political propaganda. – In: Sixieme Congres International d’etudes du Sud–Est Europeen. Resumes des Communications. Histoire – 1. Sofia, 30.VIII.–5.IX.1989, p. 55 f.
7. The Cult of Herakles in Kabyle (Problems of it’s penetration in Thrace). – Terra Antiqua Balcanica V (1990), Studies on settlement life in Ancient Thrace, 2, 132–139.
8. Към датировката на скалния релеф на Херкулес от Черна-вода. – Векове ХІХ (1990), N 2, 54–59.
9. Херакъл. – В: Кратка енциклопедия „Тракийска древност“. С., Аргес, 1993, с. 303 сл.
10. Херакъл и Лаомедонт върху саркофага от с. Чавдарци (Лъжене), Ловешко. – Studia Archaeologica, Suppl. І (2003): Сборник в памет на д-р Петър Горбанов, 190–192.
11. Религията в градската култура на елинистическа Тракия. 1. Херакъл. – В: Посе-лищен живот в Древна Тракия, III (1994): Международен симпозиум „Кабиле“, Ямбол, 17–21 май 1993, 62–67.
12. Херакъл върху апликацията от Панагюрище (проблеми на интерпретацията). – ГСУ ИФ, Studia Archaeologica, № 1 (1994), С., 1999, 89–102.
13. Херакъл на бизалтите. – ИМЮИБ XVII (1995): Изследвания в чест на ст.н.с. Димитър Николов, с. 47 сл.
14. Herakles Psychopompos (?) in Thrace (An Attempt at Superinterpretation). – Thracia 11 (1995): Studia in honorem Alexandri Fol, 419–426.
15. Гробницата на тракийския владетел (опит за нова интерпретация) – ГСУ ИФ, Studia Archaeologica (1995), № 2, 115–134.
16. Образът на бога – богът без образ (по идея от Павзаний). – Studia Archaeologica, Suppl. ІІ (2002): Сборник изследвания в чест на проф. Атанас Милчев, 86–93.
17. Херакъл и Хиполита. Към интерпретацията на каничка N 154 от Рогозенското съкровище. – Археология ХХХVIII (1996), № 2/3, 64–72.
18. The Thracian King’s Tomb (an attempt at a new interpretation). – In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, I (1997). Proceedings of the 7th International Congress of Thracology, Constanta – Mangalia – Tulcea, 20–26 May 1996, 558–570.
19. Херакловият образ върху златните съдове от Панагюрското съкровище. – Проблеми на изкуството 30 (1997), № 3/4, 71–74.
20. Херакъл симпозиаст. – Sem.Th. 3 (1998): Първи академични четения в памет на акад. Гаврил Кацаров, 139–145.
21. The Triumph of Dionysos (and Herakles?). – Thracia 12 (1998): Studia in honorem Christo Danov, 201–206.
22. Сцената „хероически пир“ в гробницата при Казанлък (проблеми на интерпрета-цията). – Studia Archaeologica, Suppl. ІІІ (1998): Сборник изследвания в памет на акад. проф. Димитър Димитров (под печат).
23. Херакъл, гръцката колонизация и Тракия (опит за исторически прочит на мита). – ThA 10 (1999): – In memoriam Georgi Mihailov, 122–137.
24. Статуята на бога (Богът в статуя). – МИФ 5 (1999): Културното пространство І, 263–277.
25. The Royal Palace (?) in Seuthopolis. – Thracia 13 (2000): Studia in memoriam Velizari Velkov, 387–397.
26. Евмолп и (в) Тракия? – МИФ 5 (2000), Културното пространство ІІ, 362–381.
27. Персефона между Хадес и Хермес (в изобразителния текст на македонска гробница). – МИФ 7 (2001): B. на акад. Дмитри Сергеевич Раевски, 475–488.
28. Орфей в Хадес. – Jubilaeus V (2002): Сборник в чест на проф. д.и.н. Маргарита Тачева, 348–354.
29. Localizations of Orphic Myth in Thrace. – In: Thrace and the Aegian, 2 (2002). Proceedings of the VIII-th International Congress of Thracology – Sofia, 25–29 Sept., 2000, 857–860.
30. Херакъл – бог или херой? (към интерпретацията на мита, образа и култа). – В: Pitúe. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. С., 2002, 86–94.
31. Herakles, Diomedes and Thrace. – Archaeologia Bulgarica, V (2001), No 3, 9–21.
32. Орфей сред тракийски войни (размисли върху иконографията на една сцена). – ГСУ ИФ, Studia Archaeologica, № 3 (2002), С., 2006, 217–223.
33. Траките между пиянството и въздържанието (?). – МИФ 8 (2003): Вино и култура, 7–12.
34. Дарът на жените. – Годишник на департамент Средиземноморски източни изследвания, НБУ. Академични четения в чест на 110 г от рождението на проф. Янко Тодоров 2 (2004), 155–160.
35. The Eternal Youth of Gods. – Thracia XV (2003): In honour of Alexander Fol’s 70th Anniversary, 407–412.
36. Богът в свещеното пространство (размисли върху гръцкия модел на общуване с боговете). – Епохи ХІІ (2004), № 1/2, 65–82.
37. Орфей в изобразителните паметници от Тракия. – In: Heros Hephaistos: Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. С., 2005, 72–79.
38. Херакъл в Тракия – Херакъл на скитите (съпоставителен анализ). – МИФ 9 (2005). Тракия и околният свят. Шумен, 2004, 59–71.
39. Херкулес в сцена на жертвоприношение (към обосновката на иконографския тип. – In: SAUS, Suppl. 4 (2005): Stephanos archaeologicos in honorem Prof. L. Getov, 636–645.
40. “Съкровищата” в погребален контекст. – В: МИФ 10 (2005). Съкровището. Сливен, 142–147.
41. Херакъл (Херкулес) в тракийските провинции на Римската империя. – В: Архео-логия на България: Римска епоха. Т. 3, С., 2005 (под печат).
42. Pangaios. The war for its silver in myth. – In: Proceedings of the 10th International Congress of Thracology. Komotini – Alexandroupoli, 18-23 October, 2005 (under print).
43. Антроподемонът в Тракия. – В: Сборник в чест на ст.н.с. Мария Чичикова, С., 2006 (под печат).
44. Гръцката образност: Платон срещу илюзионизма. – В: Сборник в чест на ст.н.с. Александра Милчева, С., 2007 (под печат).
45. Тракийската образност: колесници. – В: SAUS, Suppl. 5 (2007): Изследвания в чест на доц. д-р Стефка Ангелова. С., 2007 (под печат).
46. Дар за богинята. – В: Сборник в чест на ст.н.с. д-р Георги Китов, С., 2008 (под печат)

Рецензии:
47. Втори национален симпозиум „Поселищен живот в Тракия“ (преглед). –Археология ХХVІІІ (1987), № 4, с. 72 сл.
48. За тракийския каталог на издателство Harry Abrams (рецензия). –Проблеми на изкуството 32 (1999), № 4, с. 78 сл.
49. Мистериалният свят на Иван Маразов (предговор). – В: Pituh. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. С., 2002, 5-6.
50. За „Траките и виното“ на Иван Маразов (рецензия). – Проблеми на изкуството 35 (2002), № 1, с. 63.
51. Слово за учителя, или нищо прекалено... (предговор). – In: SAUS, Suppl. 4 (2005): Stephanos archaeologicos in honorem Prof. L. Getov.
52. Митичното и рационалното в историята. Опит за въведение (предговор). – В: Сборник „Митичното и рационалното в историята”, ИФ – Гьолечица, 2005 (под печат).
53. „Тракийският войн” на Иван Маразов (рецензия). – Проблеми на изкуството 39 (2006), № 4, с. 61.

Катедра Археология

Проф. д-р Тотко Нейков Стоянов


Проф. д-р Красимир Петров Лещаков


Проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев


Доц. д-р Петя Георгиева Георгиева


Гл.ас. д-р Румяна Василева Колева


Гл.ас. д-р Никола Петров Теодосиев


Гл.ас. Елена Ангелова Пенчева


Гл.ас. Ралица Николова Иванова


Гл.ас. Ивайло Марков Лозанов


Гл.ас.д-р Илиана Борисова-Кацарова