Проф. д-р Тотко Нейков Стоянов  

 Катедра:

Археология

 Програми:

Тракия и Югоизточна Европа през І хил. пр. Хр.
Въоръжение и военно дело в Тракия (V-І в.пр. Хр.)
Художествена обработка на метала в Тракия и Източното Средиземноморие І хил. пр. Хр.

 Кабинет:

Ротонда

 Приемно време:

вторник, 12.00-14.00 ч.

 E-mail:

totko@mail.bg

Биографична справка


Роден:    гр. Карнобат, 27.03. 1954 г.


Средно образование:    1972 г. - СОУ "Васил Левски", гр. Карнобат


Висше образование:    1978 -  СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, специалност История
1986 - Доктор с дисертация на тема "Култът на Артемида-Диана в Тракия V в. пр.н.е. - ІV в. от н.е."


Предишни и настоящи позиции:    1979-80 - ИМ - гр. Бургас
1980-81 - АМ - гр. Созопол
1982 - Асистент в Катедра Археология на ИФ, Тракийска археология
1985 - Ст. асистент
1987 - Гл. асистент
1993 - Доцент


Специализации:    1987 (юли) - Лондонски Университет-Британски музей
1990 (юли)- Солунски университет октомври
1994 (май-юни)- Френска археологическа школа в Атина
2001 (ноември)    - Френска археологическа школа в Атина
2002 (април) - Френска археологическа школа в Атина


По-важни публикации


1.    Митът за Артемида и Актеон в оброчни релефи от Тракия /II-III в./ - Археология, 1980, 1, с. 27-33.
2.    Бизия като център на тракийската култура - II Интердисициплинарен научен симпозиум Странджа - Сакар 1980 г., II, ч. 1, С. /1984/, с. 71-80.
3.    Два нови паметника на религията в Тракия през римската епоха - Векове, 1984, 2, с. 64-70.
4.    Оброчните релефи на Артемида /Диана/ - ездачка от Мизия и Тракия през римската епоха - Археология, 1984, 2-3, с. 31-44.
5.    Култът на Артемида в Западнопонтийските градове VII в. пр. н. е. - III в. от н. е. - ГСУ ИФ, т. 77, 1984 /1989/, с. 50-70.
6.    Реплика на класическа статуя на Артемида - МПК, 1985, 4, с. 28-31.
7.    Le Cavalier et la Deesse. Observations sur une serie de reliefs thraces. KTEMA (Civilisations de l'Orient, de la Grece et de Rome antiques), Strasbourg, No 10, 1985 (1988), p. 273-285.
8.    L'image feminine sur les monuments du Cavalier thrace et les problemes des deesses en Thrace - Semaines Philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace, Plovdiv, octobre, 1986, Pulpudeva, 6 supplementum, 1998, p. 150-158.
9.    Култът на Артемида в Тракия VI в. пр. н. е. - IV в. от н. е. - автореферат на дисертация за получаване на научната степен д-р, С., 1986.
10.    За иконграфията и семантиката на женските изображения в паметниците на Тракийския конник - Векове, 1987, 1, с. 18-30.
11.    За интерпретацията на така наречения Фриз на здравеносните божества от Филипопол - Археология, 1987, 2, с. 25-29.
12.    Hera (in Thracia) - Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), IV, Mьnchen, 1988, p. 719-723.
13.    Artemis and Iphigeneia. A Fragmental Part of a Statuary Group from the Strymon Valley. An Attempt at Reconstruction. - Akten des XIII Internatonalen Kongress f?r Klassische ArchEologie, Berlin, 1988. Mainz am Rhein, 1990, s. 384-385.
14.     Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation. - Хелис, II, Сборяново - проучвания и перспективи, София, 1992, р. 93-114.
15.    Митът за Ифигения в паметник от долината на Средна Струма - Археология, 1989, 2, с. 25-29 (съавт. Д. Бъчварова).
16.     Кризата в античната идеология, отразена в култовите паметници от римска Тракия (по данни от паметниците на Артемида-Диана) - В: Сб. "Кризата в историческото развитие", София 1991, с. 5-17.
17.    Гробничната архитектура в Североизточна Тракия в светлината на контактите с Мала Азия (IV - III в. пр. н. е.) - В: Трети Национален симпозиум "Североизточна България - древност и съвремие", Исперих 1989, Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, с. 122-133.
18.    On the Cult of Artemis in Kabyle (4th - 1st century B. C.) - Studies on Settlement Life in Ancient Thrace. Terra Antiqua Balcanica, V, 1990, p. 126-131.
19.    За интерпретацията на каничка Nо155 от Рогозенското съкровище - Археология, 1991, 4, с. 16-34.
20.    За произхода и развитието на фиалите с антропоморфна пластична декорация. - Сб. материали от конференция в памет на д-р П. Горбанов, София, IV.1991 г. ГСУ-ИФ, Studia Archaeologica, Suppl. 1, 2003, с. 80-98.
21.    Погребалните обичаи в Североизточна Тракия през ранножелязната епоха в светлината на новите проучвания - Сб. материали за проучванията на Североизточна Тракия през Бронзовата и Желязната епохи. - Хелис, I, София 1992, с. 82-95.
22.    Археологически данни за неизвестно тракийско селище край Анхиало (Поморие). - Археология, 1993, 3, с. 17-25.
23.    Могилен некропол от Ранножелязната епоха. "Сборяново" т. I, 1997 /Early Iron Age Tumular Necropolis. Sboryanovo, vol. I, Sofia, 1997.
24.    Към икономическата характеристика на тракийския градски център в "Сборянво" - ГМСБ,ХIХ, 1993, с. 33-46. (съавт. Ж. Михайлова)
25.    Гетската столица при Сборяново - проучвания, резултати, исторически прокции. - История, 5-6, 1996, с. 84-92 (част I); История , 1-2, 1997, с. 72-84 (част ІІ).
26.    Metal working in the Getic City in Sboryanovo locality near Isperih, NE Bulgaria - Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca), XVI, 1996, p. 55-77. (in collab. Z. Mihaylova)
27.    Спасителни сондажни проучвания на обекти от ранножелязната епоха в землището на с. Рогозиново, Харманлийско. - ГСУ-ИФ, Археология, 2, 1995 (2003), с. 7-92. (съавт. К. Ников).
28.    New light on the relations between NE Thrace and Macedonia in the Early Hellenistic Times. - In:  Papers of the VIth International Symposium on Ancient Macedonia, Thessaloniki 1996, Thessaloniki, 1999, p. 1075-1089.
29.    Resque Trench Excavations of the Early Iron Age Settlement and Sanctuary near the Village of Rogozinovo, Harmanli district. - Maritsa Project, vol. 1, Sofia, 1997, 167-238. (in collab. K. Nikov)
30.    The Tholos of Odessos. - Archaeologia Bulgarica, 1997, 3, p. 22-33 (in collab. D. Stoyanova).
31.    Съкровището от Борово в археологически и исторически контекст. Първи академични четения в памет на акад. Г. Кацаров (Seminarium Thracicum 3) С., 1998, с. 65-90.
32.    Spatial pattern and economic development of NE Thrace 7th - 2th century B.C. - In: Pistiros and Thasos. Structures commerciales dans la peninsule Balkanique aux VII-II siecles av. J.-C. Actes du Symposium, Septemvri 1998, Opole 2000, p. 55-87.
33.    Who was buried in the Caryatids' Tomb at Sveshtary. Tracia, XII, Studia in honorem Christo M. Danov, 1998, p. 103-107.
34.     Контакти на Североизточна Тракия с Анатолия, Кавказ и Близкия изток преди гръцката колонизация. - В:  Материали от конференция в памет на проф. И. Гълъбов, Бургас 1998, Известия на Бургаския музей, III, 2000, с. 50-61.
35.    Гетската държава - средата на IV - средата на III в. пр. Хр., Конференция "Държавността в историята", Гюлечица 6-8 Х 1998, София, 2001, с. 169-188.
36.     The Getic Capital at Sboryanovo (NE Bulgaria). - In: G. R. Tsetskhladze, J.G. de Boer (eds.) Black Sea Region in the Greek, Roman and Byzantine Periods. TALANTA Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society, vol. XXXII-XXXII, 2000-2001(2002), 207-221.
37.    The Mal-tepe Complex at Mezek. - In: Papers of the International Symposium in memoraim M. Domaradzki "The Culture of the Thracians and their Neighbours", Kazanlak 1999. (BAR, int. ser., in press)
38.     Notes on the Toreutic Workshops: Production in Northeastern Thrace 4th-3rd Centuries BC. - In: Civilisation grecque et cultures antiques peripheriques. Hommage a Petre Alexandrescu, Bucarest, 2000, 88-93.
39.    Reflections on the "Parmeniscos' group". - Thracia, 13, Studia in honorem Velisari Velkov, 2000, 409-415.
40.    Панагюрското съкровище - изобразителна програма и принадлежност. - В: Доклади от Втори международен симпозиум "Панагюрското съкровище и тракийската култура", Панагюрище 8-9 декември1999, София 2004, 11-30.
41.    Тракийският град в Сборяново. /The Thracian City at Sboryanovo. София,  2000.
42.    Lysimachus' Treasure. -  ГСУ-ИФ - Археология, т. III, 2001 (in press).
43.    The Parmeniskos Amphora Group - New Data and Reflections on the Production Centres and Chronology. - Archaeologia Bulgarica, VII, 2003, 1, 35-43.
44.    Introduction. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press).
45.    Investigations of the Fortification System 1991-1999. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in colab. Z. Мihaylova et al.) (in press).
    Проучвания на укрепителната система 1991-1999. (съавт. Ж.Михайлова, М. Ганчева, Д. Стоянова)
46.    The 'Crafsmen's quarter" (Central excavation). - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
    "Кварталът на занаятчиите"(ЦИ) (съавт.  Ж. Михайлова, М. Ганчева)
47.    The Sector at the WFW. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Комплекс при СЗКС. Т. Стоянов., Ж. Михайлова, М. Ганчева
48.    Sector 168. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
    Сектор 168.
49.    Drillings and field surveys within and outside of the fortified part of the city. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press) 
    Сондажи и теренни наблюдения в и извън укрепената част на града.
50.    Amphorae and amphora stamps (1990-1999). - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press) 
    Амфори и амфорни печати (1990-1999 г.).
51.    Imported pottery. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press) 
    Импортна керамика.
52.    Metalworking. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press) 
    Металообработване. (съавт. Ж. Михайлова)
53.    Agricultural craftsman's and domestic implements and instruments. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press) 
    Селскостопански, занаятчийски и битови сечива и инструменти.
54.    Arms, military equipment, horse-trappings. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press) 
    Въоръжение и конска амуниция.
55.    Finery and toilet accessories. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press) 
    Накити и тоалетни принадлежности. (съавт. Ж. Михайлова)
56.    Varia. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
     Varia.
57.    Considerations and data about seismic activity. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
    Данни за сеизмична активност. (съавт. П. Христозков)
 58.    The Getic Capital at Sboryanovo - an attempt at characterization.
Гетската столица в Сборяново - опит за характиристика (: 1. Местоположение, площ, планировка и укрепителна система. 2. Стратиграфия и хронология. 3. Икономика и култура. 4. Население - състав и структура. 5. Историческа идентификация.)
59.    Още за ранните контакти на Вътрешна Тракия с Егеида. - В: Античната цивилизация на Балканите и в Средиземноморието. Сб. Доклади в памет на  проф. Руска Гандева, (В. Търново), 2003 (под печат)
60.    On the cultural developments of Early Hellenistic Thrace in the light of the excavations at the Getic capital in Sboryanovo reservation, near Isperih (NE Bulgaria). - In: Nikolova, L. (ed.) Early Symbol Systems in Prehistory, BAR intern. ser. No 1139, 2003, 563-571.
61.    Един необичаен ритон от с. Анево, Карловско. - В: Академични четения в чест на на професор Зл. Гочева. (НБУ, Годишник на Департамент "Средиземноморски и източни изследвания", І, 2002), София 2003, 132-140.
62.    On the spurs' development in Thrace, Macedonia and Illyria during the Early Hellenistic times. - In: ПЪТЯТ. Сборник научни статии, посветени на живота и творчеството на д-р Георги Китов , Sofia 2003, 198-203.
63.    The Getic Capital at Sboryanovo: new excavation issues & research  developments. - In: Thracia 15 In Honour of Alexander Fol's 70 th Anniversary, Sofia 2003, 413-423.
64.     Pieces of metalwork as emblems on the amphora-stamps of Thasos: questions of Intrepretation. - Proceedings of the VIIth Symposium on Ancient Macedonia. Thessaloniki Oct. 2002 (in press)
65.    The Balkan Group of White Lotus Jugs (or the so-called Derveni type gugs): some notes on the orirnin and distribution. - In: Stoyanov, Tonkova, Preshlenov (eds.) Studies in honor of  L. Ognenova-Marinova, Sofia, 2004 (in press).
66.    Thrace, Aegean and Eastern Mediterranean in the Early Iron Age: Questions of Contact Models. - In: Proceedings of the VIIIth International Symposium Thracia Pontica, Sozopol september 2003. (in press)   
67.   Тракийският град в Сборяново/The Thracian City at Sboryanovo. София, 2004 (съавт. Ж. Михайлова и др.)
68.   Гетската столица в ИАР "Сбаряново" - нови резултати. - В: Траките и околният свят. Международна научна конференция, Шумен 12-15 май 2004 (под печат).
69.   Notes on the iconography and date of the pithcer-rhyton of  Borovo silver treаsure. - In: Ancient Civilizations and the Sea. International Conference In Honorem Annorum LXX Mihaili Lazarov, Varna 1-15.10.2004.Катедра Археология

Проф. д-р Тотко Нейков Стоянов


Проф. д-р Красимир Петров Лещаков


Проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев


Доц. д-р Петя Георгиева Георгиева


Гл.ас. д-р Румяна Василева Колева


Гл.ас. д-р Никола Петров Теодосиев


Гл.ас. Елена Ангелова Пенчева


Гл.ас. Ралица Николова Иванова


Гл.ас. Ивайло Марков Лозанов


Гл.ас.д-р Илиана Борисова-Кацарова