Проф. д-р Юри Тодоров

 

 Катедра:

Архивистика и методика на обучението по история

 Програми:

Аудиовизуални и информационни технологии в обучението
Историческа информатика
Информационни технологии в архивите
Електронни документи и архиви
Дигитализация на културно-историческото наследство

 Кабинет:

42

 Приемен ден:

вторник

 Приемно време:

14:00 - 16:00

 E-mail:

todorov@clio.uni-sofia.bg, тел: (02) 9308/ 279

 Site:

yuritodorov.eu


Curriculum Vitae
 Образование:

    * 1973 Andreas-Gymnasium, Berlin, Abitur
    * 1979 Technische Universität Dresden - Dipl.-Ing. in Informationstechnik
       МНП 1/17-11.2.1983 (информационна техника)
    * 1984 Technische Universität Dresden - Dr.-Ing. in Systemtheorie
       (magna cum laude)
       ВАК-819/23.4.1984, ВАК-658/26.3.1986 - 02.05.05 (изчислителна техника)

Професионално развитие:

    * 1985 н.с. - СУ "Св. Кл. Охридски" (информатика и математически методи)
    * 1990 гл.ас. - СУ "Св. Кл. Охридски"
    * 1995 доцент - СУ "Св. Кл. Охридски"
      17472/28.9.1995, прот. 8/20.6.1995 - 05.07.03 (методика на обучението -
      количествени методи и информатика)
    * 2012 професор - проф. направл. 1.3. Педагогика на обучението (Аудио-
      визуални и информационни технологии)
- уд. № СУ2012-34, 20.11.2012 г.
 

Стипендии, награди, участия:

    * DAAD grant, 1991 Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
    * От 1991 - член на Съюза на преводачите в България, секция НТЛ
    * Проект на МОН BG051PO001-4.3.04-0038 "Подобряване на достъпа до образование и обучение на студенти в магистърските програми на Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение" - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 

Списък на публикациите:

Монографии
1. Аудиовизуални и информационни технологии в обучението. "Веда Словена - ЖГ", С. 2009 г. 288 с. ISBN 978-954-8846-09-07
2. Аудиовизуални и информационни технологии в образованието. "Веда Словена - ЖГ", С. 2004 г. 187 с. ISBN 954-8510-86-3
3. Клиометрия. "Парадигма", С. 2000 г. 416 с. ISBN 954-9536-21-1
4. Информационни технологии в образованието. "Веда Словена - ЖГ", С. 2000 г. 235 с. ISBN 954-8510-05-7
5. Количествени методи в историята и нейната дидактика. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1995 г. 210 с. ISBN 954-07-0348-4

Учебни пособия
6. Лекционен курс по информатика и количествени методи за историци. С 2011 г. електронно издание: http://www.clio.uni-sofia.bg/todorov/II&C.pdf , 219 с.
7. Тренировъчни тестове за приемни изпити след 7. клас.(авт. кол.) МОН, 1999 г.
8. Измерване и оценка на педагогически величини. - В: Шопов, Й. и кол.. Проблеми на обучението по история в училище. Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", С. 1993 г., гл. 7, с. 141 - 155. ISBN 954-07-0085-X
9. Въведение в микрокомпютърната техника и системи. Издателство на НТС, С. 1987 г., 365 с.

Съставителство
10. Общество, памет, образование (история и обществени нагласи). Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 25-30 юни 2015 г. ИК "Стилует" ЕООД, София, 2015 г., 204 с. ISBN: 978-619-194-012-7
11. История, манипулации, обществени рефлексии. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 16-20 юни 2014 г. София, 2014 г., 159 с. ISBN: 978-954-9462-98-2
12. Историческият хабитус - опредметената история. Сборник в чест на 65-годишнината на доц.д-р Румен Донков. Исторически ф-т на СУ "Св. Кл. Охридски", Кооперация ИФ-94, София 2013 г., 222 с.
13. Празнично-юбилейната история. Сборник статии от летния семинар в Китен, 25-29 юни 2012 г. ИК "Ваньо Недков", С. 2012 г., 324 с. ISBN: 978-954-9462-77-7

Студии
14. Емпирично изследване на историческото съзнание на съвременните поколения в България, 1993 г. - В: Годишник на Софийския университет, Исторически факултет - том 87, 1999 г. с. 139 - 180. ISSN 0204-4005
15. Zur Beschreibung zweiwertiger Schwellwertelemente-Systeme. Informationen der Technischen Universitaet Dresden 09-16-81.

Научни съобщения
16. Проблеми на електронното архивиране -В: Миладинов, П. (съст.) Културната памет във времето и пространствотол Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. Симеон Недков. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С.2018, 883-892
17. Съхранение на цифрови подписи и сертификати за електронни документи. Архивен преглед, кн.2, 2016 г., с. 100-104.
18. Електронно обучение. -В: Якимов, Г. (съст.) Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 2016, с. 469-475.
19. Електронно обучение и цифрови ресурси. -В: Стойчева, В. (съст.) Историята, която усмихва. "Парадигма", София 2014 г., с. 278-286.
20. Дигитализация и електронно архивиране, стратегии и практики. -В: Тодоров, Ю., А. Лунин (съст.) Историческият хабитус - опредметената история. Сборник в чест на 65-годишнината на доц.д-р Румен Донков. Исторически ф-т на СУ "Св. Кл. Охридски", Кооперация ИФ-94, София 2013 г., с.63-80.
21. Цифровата памет. Електронно историческо списание „Анамнеза”, бр. 14, 2012 г. http://www.anamnesis.info ; сп. История, т. ХХІ - част І: Проблеми на дигитализацията, кн.1, 2012 г., с. 52-60; част ІІ: Комуникация и тайна, кн. 2, 2012 г. с. 168-179.
22. Информационни ресурси на историята. -В: Човекът в историята (методологически, методически и историографски аспекти). Унив. издателство "Неофит Рилски" Благоевград 2009 г. с. 327-338 ISBN 978-954-680-645-1
23. Писменост, грамотност, мултимедия. История 2008 г., кн. 2-3, с. 104 - 112
24. Дидактически модели и онлайн-базирани аудио-визуални технологии. -В: Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 2006 г.
25. Оралност, писменост и поуърпойнтилизъм в историята. -в: Електронно историческо списание "Анамнеза", бр. 2 2006 г. http://www.anamnesis.info/broi2/Todorov.php
26. Електронни документи и архиви. История, 2005 г. кн. 1, с. 42-56. Бизнес секретар, 2004 г. кн.4, с.8-11; 2005 г. кн. 1, с.2-6.
27. Историята в информационното общество. Историческо бъдеще, 2002 г., кн. 1-2, с. 278-288.
28. Информатика и история. Архивен преглед, 2000 г., кн. 3-4, с. 40-43.
29. Сравнително европейско изследване на историческото съзнание - аспекти на българското участие. - В: История и митове, (съст. М. Радева), с. 189 -195. "Лик", С. 1999 г.
30. Историческото съзнание на младежта - историко-дидактическа концепция за емпирично изследване. История, 1998 г., кн. 4-5, с. 15 - 30.
31. Измерването на историческото съзнание като основен проблем на дидактиката на историята. История, 1996 г., кн. 1, с. 17-24.
32. Нови методи в историческата наука и образование. История, 1995 г., кн.6, с. 1-12.
33. Empirische geschichtsdidaktische Studien in Bulgarien - die Etablierung eines sozialorientierten Systems. -In: International Society for History Didactics - Informations, vol. 16 (1994), No 2 p. 147 - 152.
34. Някои резултати от емпиричното изследване на историческото съзнание на съвременните поколения в България, май-септември 1993 г. История, 1994 г., кн. 6, с. 27 - 36.
35. Дидактиката на историята и обективизацията на обучението. История, 1994 г., кн. 4/5, с. 34-48.
36. Волфганг Хардвиг - "За изучаването на историята" и "Историческа култура и наука". История, 1993 г., кн. 6, с. 22-26.
37. Количествени методи за изследване на историческото съзнание. История, 1993 г. кн. 2, с. 33 - 46.
38. Историческото образование в Германия през погледа на учебните планове по история. История, 1992 г. кн. 2, с. 30 - 39.
39. Някои комуникационни проблеми на дидактиката на историята при формиране на историческото съзнание. История, общество, философия, 1991 г. кн. 6, с. 99-101.
40. Програмираното обучение и научно-техническият прогрес. История и обществознание, 1987 г. кн. 5/6, с. 121- 128.
41. От парната машина до интегралната схема. История и обществознание, 1987 г. кн. 3, с. 54 - 60.
42. Роля и място на компютъра в учебния процес. История и обществознание, 1986 г. кн. 4, с. 19 - 24.
43. Ein einfacher Weg der Repraesentation von Schaltfunktionen und der Synthese von Schwellwertelementen bei Anwendung der Rademacher-Walsh-Transformation. Z. f. elektr. Inform.- u. Energietechnik, Leipzig 11(1981)6, S. 563 - 574.
44. Die Analyse von Schaltfunktionen mit Hilfe der Rademacher-Walsh-Transformation und ihre Darstellung in der Schwellwert-Algebra. Z. f. elektr. Inform.- u. Energietechnik, Leipzig 12(1982)3, S. 261- 277.
45. Darstellung mehrwertiger Funktionen durch Reihenentwicklung nach orthogonalen Funktionensystemen ueber endlichen Koerpern. Z. f. elektr. Inform.- u. Energietechnik, Leipzig 13(1983)1, S.69-80.
46. Die Aequivalenzklassenbildung fuer mehrwertige Funktionen am Beispiel der ternaeren Funktionen von zwei Variablen. Z. f. elektr. Inform.- u. Energietechnik, Leipzig 13(1983)2, S. 182 - 188.

Семинари и научни конференции
47. Дигитални архиви - интердисциплинен позход. -В: Мишев, Т., К. Кръстев (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 4. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 25 - 29 юни 2018 г. ИК "Стилует" ЕООД, София, 2018 г.,
48. Иновативни методи за учене и обучение в дигитална среда. -В: Мишев, Т., К. Кръстев (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 3. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 26 - 30 юни 2017 г. ИК "Стилует" ЕООД, София, 2017 г., с. 21-27.
49. Виртуалното обучение. -В: Мишев, Т., К. Кръстев (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 2. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 27 юни - 1 юли 2016 г. ИК "Стилует" ЕООД, София, 2016 г., с. 34-38.
50. Епистемология на историческото съзнание. -В: Мишев, Т., Ю. Тодоров (ред.) Общество, памет, образование (история и обществени нагласи). Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 25-30 юни 2015 г. ИК "Стилует" ЕООД, София, 2015 г., с. 18-24.
51. За някои проблеми на дългосрочното архивиране на информация. IX Конференция на специалност Архивистика и документалистика: Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор – реалности и предизвикателства, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", 16–17 април 2015 г. http://todorow.free.bg/YT_2015-konfA.pdf
52. Понятието машиночитаемост и концепцията open data. -В: Нейкова, А. (ред.) Българската университетска архивистика - теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика, том III, част II, С 2015 г., с. 21-26.
53. Дигитална история и култура. -В: Мишев, Т., Ю. Тодоров (ред.) История, манипулации, обществени рефлексии. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 16-20 юни 2014 г. ИК "Ваньо Недков", София, 2014 г., с. 12-17.
54. Цифрова форензика в архивите. VII Научна конференция "Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика", април 2013 г. -В: Нейкова, А. (ред.) Университетски четения по архивистика, т.III част I, с.33-40. http://electronic-library.org/books/Book%200052a.pdf
55. Електронно обучение и дигитализационни ресурси. Втора българо-сръбска университетска историческа конференция "Преходите в историята на Балканите (ежедневие, образование, документално наследство)", Китен 24 - 26 юни 2013 г. http://yuritodorov.hit.bg/eLearn-shift.pdf
56. Размисли върху феномена юбилей. -В: Мишев, Т., Ю.Тодоров (ред.) Празнично-юбилейната история. Сборник статии от летния семинар в Китен, 25-29 юни 2012 г. ИК "Ваньо Недков", С. 2012 г., с. 313-317.
57. Свободен достъп - технология за научна комуникация. Национален дидактически семинар "Историческо образование - традиции и иновации", Китен 21 - 25 юни 2010 г. http://www.clio.uni-sofia.bg/BG/varna/Ki10_YT.pdf
58. Компютърна архивистика за 21 век. Национална научна конференция "Българската университетска архивистика като образователен модел - история и бъдеще" 18-19 април 2005 г. -В: Университетски четения по архивистика, том І, "Фабер", София 2009 г. с. 207-218
59. Обучение чрез електронно съдържание. VІ Есенна научна конференция на ФНПП "120 години Софийски университет Св. Кл. Охридски и развитие на педагогическата наука". София, 21-22 ноември 2008 г.
60. Предлагане на цифрово съдържание за нуждите на образованието. Национален дидактически семинар "Българско историческо образование", Китен 23-25 юни 2008 г.
61. За автентичността на електронния документ. Научна конференция "Българските архиви и университетската архивистика през 21 в." София, 18-19 април 2008 г.
62. За понятието мултимедийна грамотност. -В: Доклади на Петата есенна научна конференция на ФНПП, Китен 5 - 9 септември 2007 г. Веда Словена - ЖГ, С. 2007 г. http://yuritodorov.hit.bg/MuMeLit.pdf
63. Модерната оралност - комуникациите в ерата на информацията. Национален научен семинар по проблемите на дидактиката на историята "Документи и памет в историята", Китен, 25 - 27 юни 2007 г. http://yuritodorov.hit.bg/modern_orality.pdf
64. Методика и инструментариум за вътрешно оценяване на урока по физическо възпитание и спорт - пилотно изследване, проведено в 66-то СОУ "Ф. Станиславов" - София. -В: Сборник доклади и съобщения на Петата национална научнопрактическа конференция "Физическо възпитание и спорт в училище", Велико Търново, 4 - 6 април 2007 г.
65. Пауърпойнт в обществената комуникация и учебната практика. -В: Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен 18 - 22 септември 2006 г. Веда Словена - ЖГ, С. 2006, с. 285-291.
66. Спорт и политика - тема за преподаване и дискусия по предмета Свят и личност - 12-ти клас на СОУ. -В: Малчев, М. (ред.) Сборник доклади и съобщения на Четвъртата национална научнопрактическа конференция "Физическо възпитание и спорт в училище", Варна 26 - 29 април 2006 г., "Фабер", Варна 2006 г., с. 371-376.
67. Дидактически онтологии за уеббазирани знания. -В: Доклади на Трета есенна научна конференция на ФНПП, Китен, 19 - 24 септември 2005 г. "Веда Словена - ЖГ", София 2005 г., с.218-220.
68. Глобализация и историческа дидактика. Летен семинар "Обществото на ХХ век. Времена, ценности, промени. Историческото образование (Алтернативата в историята)" - Варна 27 юни - 1 юли 2005 г. - В: Великов, В. (съст.) Понятия, времена, промени. Историческото образование. Варна 2005, с.73 - 76.
69. За електронните документи. Национална конференция "Националното историческо образование", В. Търново, 14-15 май 2005 г. - В: Националното историческо образование, В. Търново, "Фабер", 2005 г., с. 164-169.
70. Дидактически модели за уеббазирана мултимедия. -В: Доклади на Втора есенна научна конференция на ФНПП, Китен 20 - 25 септември 2004 г. С. "Веда Словена - ЖГ", 2004 г. с. 419 - 421.
71. Общество - култура - интернет. Летен семинар "Общество и култура", Китен 21 - 25 юни 2004 г. http://web.clio.uni-sofia.bg/kiten/oki.htm
72. Историческа информатика и комуникация. Летен семинар "Комуникацията в историята", Китен 23 - 27 юни 2003 г. http://web.clio.uni-sofia.bg/todoroэ/YT_HI.htm
73. Уеббазирани мултимедийни технологии за учене и обучение. Научна конференция "Педагогика и изкуство", Китен 24-25 юни 2003 г. http://web.clio.uni-sofia.bg/todorov/Edu.htm
74. Ерата на Интернет и глабализацията на архивите. Летен семинар "Периодизацията в историята", Китен 24 - 27 юни 2002 г. http://web.clio.uni-sofia.bg/todorov/INt^Arch&Kit@2002.htm
75. Светът на знанията - нови форми за комуникация и обучение. Летен семинар "Микроисторията - индивидът в историята", Китен 25 - 29 юни 2001 г. http://web.clio.uni-sofia.bg//todorov/Wissens.htm
76. Информация и дигитален капитализъм (обществени трансформации в информационния век). Летен семинар "Историята и гражданското образование, Варна 26 - 30 юни 2000 г. http://web.clio.uni-sofia.bg/todorov/InfDigiCap.html
77. Обществени отношения към историята. Семинар с международно участие "Историческата наука и функционирането на историческите знания в обществото", Варна 27. 6. - 3. 7. 1994 г.
78. За методиката на емпирично-количествените изследвания на историческото съзнание. Семинар с международно участие "Националностите и историко-политическото образование в бъдеща Европа", 28. 6. - 1. 7. 1993 г.
79. Количественият подход при изследване на историческото съзнание. Семинар с международно участие "Промени в историческото съзнание на съвременните поколения", Варна, юни 1992 г. - В: Великов, В. (съст.) Промените в историческото съзнание на съвременните поколения, Варна 1993 г., с. 147 - 156.
80. Информация и историческо съзнание - интердисциплинен подход при измерване на историческото съзнание. Семинар с международно участие "Формиране и функциониране на историческото съзнание", Варна, юни 1990 г. - В: Великов, В. (съст.) Формиране и функциониране на историческо съзнание. Методологически и методически аспекти. Варна 1991 г., с. 55 - 60.
81. Новите информационни технологии и историческото съзнание. Семинар с международно участие "Формиране и функциониране на историческото съзнание", Варна, юни 1989 г. - В: Великов, В. (съст.) Формиране и функциониране на историческо съзнание (теоретико-методологически аспекти) част I, Варна 1990 г., с. 67 - 76.

 

Катедра Архивистика