Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 История на България ХV-ХІХ в.; Българско Възраждане


История на Българското възраждане (XVIII – XIX в.); Християнство и свети места на памет за Възраждането; Общество и природа - българския и европейският опит от XVIII – XIX в.; Болести и здраве в българската възрожденска практика.
Ателие за приписки и микроистория; Маргиналните текстове – история и значение през XVIII – XIX в.

 Кабинет:

 28, тел. 9308280

 Приемен ден:

 вторник

 Приемно време::

 9:00 - 11:00

 E-mail:

 manolova@clio.uni-sofia.bg

 

Биографична справка

Родена на 19 септември 1958 г. в Перник
Завършила специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1982 г.)
Асистент в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1983 г.)
Старши асистент (1986 г.)
Доктор по история (1990 г.),"Кооперативното движение в България 1944-1954 г."
Главен асистент (1996 г.)
Доцент 2005

По-важни публикации:

Обединение и реорганизация на българското кооперативно движение в средата на 40-те години на ХХ в. - ИПр., 9, 1990.

Търговски сдружения и обществено поведение. - В: Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество. София, 1996.

"Знано буди кой прави цркву..." (Църквата "Св. Вмк. Димитрий на с. Ярловци в Трънския край). - Балканистичен форум, 1, 1997.

Идеята за висше българско училище във възрожденския печат. – В: Сб. Дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. София, 1998.

Приписки и микроистория. – В: Историческо бъдеще, кн. 1-2, 1999.

Летописни бележки от Средна Западна България. София, 1999. (В съавт. с П. Желева).

Свети места от Годечко, Драгоманско и Трънско. София, 2000. (съавтори Б. Петрунова и В. Григоров).

Нишавските владици през ХІХ век. - В: сп. История, 1, 2001.

Български източници за чумата в Османската империя. - В: Сб. В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 години от рождението на проф. Н. Генчев. София, 2002.

Наблюдения върху чумните епидемии и култа към Св. Харалампий. – В: Сб. Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – нач. на ХХ в.). София, 2003.

Православната църква в живота на възрожденския българин. – В: Българската църква през вековете. София, 2003.

Царибродският кръст “Св. Троица”. – В: Минало, 1, 2004.

Чумавите времена 1700-1850. С., 2004.

Българските учители в смесените етнически региони (примерът на гр. Омуртаг -първата половина на ХХ век) - В: История, 2, 2006.

Датировка и локализация на една приписка за чумата- В: Paleobulgarica, Старобългаристика, 2, ХХХ (2006).

От кога и от къде? – Историята и книгите като приятелство, сб. В памет на Митко Лачев, С. 2007.

Село Радово в Трънския край (ХV-ХІХ в.) - сб. Факти и мистификации в старите текстове, С. 2011.

Рударство и свети места (примерът на гр. Брезник) - В света на човека, сб. В чест на проф. д.и.н. Ив. Георгиева, т. 2. С. 2008.

Едно писмо от Знеполски Пеев архив – Етнически и културни пространства на Балканите, част 1. Миналото – исторически ракурси. сб. В чест на проф. д.и.н. Цв. Георгиева, С. 2008.

„Златното” време на детството – възрожденски аспекти – И настъпи време за промяна, сб. Образование и възпитание в България XIX – XX век, С. 2008.

За житието на св. Харалампий – сб. Българската православна църква – традиции и настояще, С. 2009.

Възрожденска микроистория: Манастирът „Св. Св. Кирик и Юлита” в Нишавската епархия през хvііі-хіх в. Анамнеза, година 4, 1, 2009 .

Селища от Горна Струма ХV-ХVІІ век. Съавтор П. Желева, Известия на РИМ, Кюстендил, т. XVI, ВТ, 2010.

За ранната история на Нишавската епархия”- Sine ira et studio, Изследвания в памет на проф. З. Маркова, С. 2010.

Испански документи за Софийско - Пловдивската католическа епархия в края на XVIII век, Историческо бъдеще, 1-2, 2010.

Й. Иванов в Испания, сб. Кюстендилски четения 2007, Заедно или разделени. Европа на съюзите, личностите и регионите, ИФ-СУ „Св. Климент Охридски”, РИМ - Кюстендил, „ИФ-94”; lib.sudigital.org/record/18923/files/SUDIGTL-BOOK-2012-028.pdf

Das mittlere Westbulgarien 1877-1879 (Übergang zwischen zwei Epochen). – BHR, 1-2, 2000.

La educación búlgara-encuentros culturales con Europa; Actas del VIII Congreso “Cultura Europea”, Pamplona, 19 al 22 de octubre de 2005.

La cultura europea contra la peste en los Balcanes durante los siglos XVIII-XIX. Actas del IX Congreso “Cultura Europea”, Pamplona, 24-27 de octubre de 2007.

N. Manolova-Nikolova, P. Jéléva, Les localités au courant de Gorna Struma pendant les 15-17éme sieclés (Histoire bréve) – BHR, 1-2, 2010.

Spanish Records of Istanbul at the End of the 18 th Century; Empires and Peninsulas, Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699 – 1829, LIT Vergland Dr. W.Hopf Berlin 2010.

Учебни помагала (от 2009 г.):

Културно-историческото наследство като национално богатство, С. 2012. Съвместно с Т. Бонева, Д. Ботева - Боянова, Г. Георгиев, В. Коцева, А. Петрова, Г. Стойчев.

Участие в научни форуми (от 2009 г.):

La vida universitaria en Bulgaria - historia y tentencias actuales, X Congreso Cultura Europea, Barcelona, 22-24 de octubre, 2009.

Испанско сведение за българското въстание през 1850 г.”- Научна конференция по повод 80- год. от рождението на проф. Н. Генчев: „Движение на идеите и изследванията по Българско възраждане и история и теория на културата” – 2 ноември 2011 г. Софийски университет.

Природните бедствия във времето на Софроний – история и дендрохронологически анализ, съвместно с гл. ас. Д. Димитров (Институт за гората към БАН) – Международна научна конференция „Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време, 24 ноември 2011 г., СУ.

Дендрохронология, климат и история - Съвместна Интензивна международна програма за обучение на студенти по Еразъм с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и университетите в Истанбул, Анкара, Констанца, Лодз: „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”, май 2012.

Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Гл.ас.д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди


Гл.ас. Ваня Николова Рачева