Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 Историография


 Историческата наука в Българя след Втората световна война
 Историографска памет за Българското възраждане
 Занаятът на историка
 Личните архиви на българските историци
 

 Кабинет:

 33

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 popnedelevt@abv.bg


Биографична справка

Роден на 16 март 1957 г. в София
Завършил специалност история, специализация по балканска история, втора специалност философия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1984)
Учител по история и философия в 14 гимназия в София (1984-1986 г.)
Редовен докторант по историография в Катедрата по история на България при Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1986)
Хоноруван асистент по Българска историография в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"; хоноруван преподавател по Българска история в Института за чуждестранни студенти в София; хоноруван преподавател по Българска средновековна история в Художествената академия.
Доктор по история (1990 г.), "Формиране на проф. Васил Златарски като историк"
Старши асистент в Катедрата по история на България при Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1991 г.)
Главен асистент (1994 г.)
Доцент (2005 г.)
Член на редакционната колегия на сп. "Минало"
Зам.-декан на Историческия факултет (2007 - )

По-важни публикации


Монографии

Списание “Исторически преглед” (1945-1948). Към марксисткото преустройство на историческата наука в България. С., 2006.

Студии и статии

Университетските лекционни курсове на проф. Васил Златарски. - Векове, 2, 1989.
Българското възраждане в ранните трудове на проф. В. Златарски. - В: Векове, 3, 1990.
Петър Ников (1884-1938). - Минало, 3, 1994.
Кьм "История на Априлското вьстание" от Димитьр Страшимиров. - История, 2, 1996.
Проблеми на историческото познание в творчеството на Юрдан Трифонов. - В: Известия на музеите в Северозападна Бьлгария, 9/4 Враца, 1996.
Две встьпителни лекции. - В: Проф. Петър Мутафчиев - познат и непознат. София, 1997.
"Духьт на Анали" - за читателите на "Архив". - Архив, 3-4, 1997.
Историци - Университет - Общество. - В: Елит и общество. Стара Загора, 1998.
Пътят на Васил Златарски кьм Софийския университет. – В: Дарителите, София, 1998.
Мястото на историка в сьвременното общество. - Исторически студии, 3, 1999.
Социалистическият университет (1950-1989 г.). - В: Унивесритетьт. София, 1999.
Модерният историк през призмата на вьображението, информираността и поколенията. - В: Модерният историк. София, 1999.
Der Einflus der "europaischen" positivistischen Historiographie auf die bulgarischen Historiker (1878 bis in die 1920 er Jahre). - Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart. Sofia, 1999.
Сьставителство и Предговор на Лекционни курсове на проф. Васил Златарски, Т. I, София, 1999.
Най-значимите личности на Бьлгария. София, 1999. (В сьавторство).
София на Константин Иречек. - В: История на София. С., 2000, 245-252.
"Съзнателно затъпяване и заблуда." - В: Държавността в историята, Алманах Полемика. С., 2001.
Изборът ми е предрешен. - В: Историкът-гражданин и учен. София, 2001.
Die Rezeption von Geschichtswissen in Bulgarien 1878-1912. - Offentlichkeit ohre Tradition, Frankfurt am Main, 2003, 249-263.
Един учебник по история. – История, 2005, кн. 1.
Предговор. – В: Васил Златарски. България през ХІV и ХV в., С., 2005.
Един учебник по история. – В: Сб. Учител на учителите. С., 2006.
Интервю с проф. д.и.н. Любомир Огнянов. Във: Преломни времена. С. 2006
За историята и историците в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. – Във: Алманах на ИФ 1888-2008. С., 2008, 11-73
Предговор – Във: Проф. Михаил Арнаудов. История на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през първото му полустолетие 1888-1938. С. 2008.
За Историята и историците в Софийския университет „Св. Климент Охридски” – Във: Алманах на Исторически факултет 1888 – 2008. С. 2008.
Интервю с проф. Мария Велева – Във: История и историография. С. 2008
Етнологът с обич към хората – интервю с проф. Иваничка Георгиева. - Във: В света на човека. С. 2008 т. I.
Университетът и държавността. – Във: Трето българско царство (1879-1946). С. 2009.

Съставител

Васил Златарски. България през ХІV и ХV век. Лекционен курс. С., Изток – Запад, 2005.
Проф. Михаил Арнаудов. История на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през първото му полустолетие 1888-1938. С. 2008.
Алманах на Исторически факултет 1888 – 2008. С. 2008.Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Доц.д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди


Гл.ас. Ваня Николова Рачева