Доц. д-р Михаил Иванов Груев

 

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 Съвременна българска история
 Етнология на етническите групи
 Политически партии и системи в България след Втората световна война
 Мюсюлманите в политиката на българската държава след 1878 г.
 

 Кабинет:

 33

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 michailgruev@yahoo.com

 

Биографична справка


Роден на 25 октомври 1971 г. в София
Завършил специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1994 г.)
Доктор по история (2001 г.), "Българите мюсюлмани в държавната политика на България (1944-1959 г.)"
Асистент в Катедрата по история на България в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (2002 г.)
Старши асистент - 2002 г.
Главен асистент - 2003 г.
Доцент – 2009 г.


По-важни публикации


Монографии

Между петолъчката и полумесеца. /Българите мюсюлмани и политическият режим 1944 - 1959/. С., “Кота”, 2003.
Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим. С., “Ciela”, 2008. (в съавторство с А. Кальонски).
Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад (40-те – 50-те години на ХХ век). С., “Ciela”, 2009, 362 с.

Студии и статии

Българите мюсюлмани и кемалисткото движение в Родопите (1919-1939 г.). - В: Модерният историк. София, 1999, с. 218-227.
За разпространението на хетеродоксния ислям сред българите мюсюлмани. - Минало, 2, 2000, с. 23-30.
Die muslimische Bulgaren in der offiziellen Politik des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg. - In: Suedosteuropa von der Krise zur Transformation. Aus der Suedosteuropa-Forschung, Band 12, Hg. Z. Todorova, E. Hoesch, Muenchen, 2000, c. 137-140.
Някои аспекти на държавната политика към българите мюсюлмани (1944-1959 г.). - В: Държавността в историята. Алманах Полемика. София, 2001, с. 126-138.
Организационно развитие и структура на Демократическата партия през първото десетилетие на 20 век. - История, 5-6, 2001, с. 26-29.
National report: Bulgaria, 2001. - In: Improvement of Balkan History Textbooks - Project report. Istanbul 2002, p. 15-34. (в съавторство с В. Колев и К. Грозев).
Geschichte fuer 9. Klasse. Учебник за гимназиите с преподаване на немски език. София, 2003 (в съавторство с Л. Панова)
Политическата култура на българите-мюсюлмани - проблеми на прехода от традицията към модерността. - В: Collegium Germania, 4, 2003, с. 253-261.
Българите мюсюлмани и новият режим 1944-1948 г.–В:ГСУ-ИФ.Т.93-95. 2003, 235 - 291.
Паспортизацията от 1953 г. и българите мюсюлмани. – В: Иронията на историка. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков. Съст. И. Баева. С., 2004, 210 - 222.
Комунистическият елит в България – генезис и еволюция.
– Разум, 2005, №1, 15 – 24.
Людмила Живкова – пътят към “Агни йога”. – Във: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65 годишнината на проф. Л. Огнянов. Съст. Е. Калинова, М. Груев, Л. Зидарова. С., “Университетско издателство”, 2006, 796 - 816.
Les identités bulgaro-musulmanes: un essai typologique. –In: La nouvelle Alternative. Politique et sosiété à ĺEst. Revue trimestrielle, vol. 21, N 68, mars 2006, 43 – 48.
Добричкото военно гробище като място на паметта. – Във: Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендилски четения 2005 г. Съст. В. Станев. Велико Търново, 2006, 175 – 189.
Das Parteiensystem in Bulgarien 1944 – 1948. – In: Der Transformationprozess in Bulgarien auf der Weg in die EU. P. Bachmeier – Hrsg. Miscellanea Bulgarica 18, Wien, 2006, 17 – 22.
Етнодемографски процеси в Карнобатския край в ново и най-ново време. – Във: Култура на севернокарнобатските села – традиции и съвременност. Сборник в памет на проф. д-р Делчо Тодоров. Съст. М. Василева и др. Варна, “Зограф”, 2008, 208 – 221.
Към въпроса за съдбата на задругата (Още едно алтернативно обяснение). – Във: В света на човека. Сборник в чест на проф. Иваничка Георгиева. Състав. Дж. Маджаров и Кр. Стоилов, Ун. изд., С., 2008, 331-345.
Българомюсюлманските (помашки) идентичности – опит за типологизация. – Във: Етнически и културни пространства на Балканите. Ч. ІІ – Съвременност – етноложки дискурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. Състав. Св. Иванова. Ун. изд., С., 2008.
Щрихи към политическата биография на Петко Каравелов. – История, 2009, № 4, 19–26.
Политическото развитие на България през 50-те – 80-те години на ХХ век. – Във: История на Народна република България. Режимът и обществото. Ред. Ивайло Знеполски. С., “Ciela”, 2009, 131-179.
Колективизация и социална промяна в българското село (40-те – 60-те години на ХХ век). – Във: И с т о р и я на Народна република България..., 338 – 367.
Демографски тенденции и процеси в България в годините след Втората световна война. – Във: История на Народна република България..., 368 – 394.


Учебници и учебни помагала

1. Geschichte fuer 8. Klasse. Учебник за гимназиите с преподаване на немски език. С., 1998 (в съавторство с колектив).
2. Geschichte fuer 9. Klasse. Учебник за гимназиите с преподаване на немски език. С., 2003 (в съавторство с Л. Панова).
3. Трябва ли да се страхуваме от нашите съседи? Учебно помагало. С., 2004 (в съавторство с колектив).
4. История и цивилизация за 6. клас. Учебник за общообразователните училища. С., 2007 (в съавторство с колектив).
5. Въпроси и задачи за матура по История и цивилизация. Учебно помагало. Изд. Стандарт, С. 2009. (в съавт. С колектив). 247 с.

Рецензии и отзиви:

1. България: От Средновековието до съвременността. – през погледа на двама немски автори. – Балканистичен форум, 1999, № 1-3, 271–275.
2. Die erste vollstaendige Darstellung der bulgarischen Geschichte auf Deutsch. – Hans-Joachim Haertel, Roland Schoenfeld “Bulgarien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart”. – In: Collegium Germania, 3. Sofia, 2000, 239 – 243.
3. Сборник с нови документи и материали за съвременната българска история (Борби и чистки в БКП - Т. 17 от поредицата "Архивите говорят" на ГУА-МС). - Минало, 2002, № 1, с. 95.
4. За автора и неговата книга. – Във: Най-различният съсед. Образът на османците/ турците и Османската империя/ Турция в българските учебници по история през втората половина на ХХ век. /автор М. Исов/ (Предговор в съавторство с А. Желязкова). С., 2005, 7 - 14.
5. За професор Любомир Огнянов – (авто)биографично. – История, 2007, № 2-3, 1-2.
6. Летопис на едно сурово и смутно време (Димитър Илиев: Моят живот (1897 – 1966). Спомени. С., “Изток – Запад”, 2006.). – История, 2008, № 1, 58 - 64.
7. Une première analyse complète qui déconstruit le sistème communiste en Bulgarie (Ivaylo Znepolski: Bulgarskijat komunizam. Sociokulturni cherti i vlastova traektorija/ Ciela/ Open Society Institute, 2008). – Divinatio, vol. 27, spring – summer 2008, 269 – 274.
8. Значимо изследване върху историята на новата и съвременна българска историография (Румен Даскалов: От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска история. ИК „Гутенберг”, С., 2009.). – Критика и хуманизъм, 29, № 2, 2009, 365 – 370.Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Доц.д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди


Гл.ас. Ваня Николова Рачева