Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 История на България, ч. I (VI-XIV в.)


 Българската средновековна дипломация


 България и българите в представите на византийците VII-XIV в.

 Кабинет:

 34

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

  pdangelov@yahoo.com


Биографична справка


Роден на 28 декември 1951 г. в гр. София
Завършил специалност история с втора специалност класическа филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1973 г.)
Аспирант в Катедрата по история на България при Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Доктор по история (1978 г.), "Българо-сръбските политически отношения през ХІV век"
Асистент по средновековна българска история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1979 г.)
Доцент по средновековна българска история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1987 г.)
Ръководител на Катедрата по история на България (1994-2003 г.)
Доктор на историческите науки (1998), "България и българите през погледа на византийците (VІІ - ХІV в.)".
Професор по средновековна българска история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1999 г.)
Член на редколегията на сп. "Векове" (1986 - 1990 г.) и на сп. "Български векове" (от 1998 г.).
Специализации в чужбина: 1977 г. Рим; 1981 г. Лондон; 1983-1984 г. Вашингтон; 1991 г. Мюнхен; 1996 г. Берлин.
Изнасял е лекции и доклади в: Кишинев, Москва, Щутгарт, Делхи, Хелзинки, Братислава, Париж.
Координатор за България и автор в Енциклопедия по история на Югоизточна Европа през Средновековието (Берлин - Лайпциг).


По-важни публикации:

Монографии

Българската средновековна дипломация. С., 1988, 196 с.; 2 изд. С., 2004.

България и българите в представите на византийците. С., 1999, 285 с.

История на българите (от древността до края на ХVІ в.). Т. 1. (Дял І: държава, икономика, институции, образи на българите, дипломация, политическа история – 200 стр. са на П. Ангелов). Изд. Труд, С., 2003.

Българско средновековие. Лекционен курс. С., Изд. „Полис”, 2007.


Студии и статии

1. Към въпроса за Стратегикона на Псевдомаврикий като исторически извор. - В: Студентски проучвания, Т. 1, 1973, 91-107.
2. Сведения на Псевдосфранцес за българската история. - Векове, 3, 1979, 17-22.
3. Грамотите на Стефан Душан за манастира "Св. Никола Мрачки" и българо-сръбските отношения. - ИПр., 1, 1979, 109-116.
4. Болгаро-сербские политические отношения в годы правления царя Феодора Святослава и короля Стефана Милутина. - Etudes Balkaniques 4, 1979, 108-117.
5. Българо-сръбските отношения при царуването на Иван Александър (1331-1371) и Стефан Душан (1331-1355). - ГСУ-ИФ, 72, 1978, С., 1982, 95-118.
6. Названията "България" и "българи" в титулатурата на сръбските крале от ХІV в. - Векове, 2, 1979, 48-54.
7. Демографският облик на град Охрид (ХІІІ-ХІV в.). - Векове, 5, 1981, 16-22.
8. Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак в сръбските родослови и летописи. - В: Търновска книжавна школа, 3, 1980, 347-351.
9. София в старобългарската книжнина. - В: Средновековният български град, С., 1980, 365-371.
10. Образуването на българската държава в съвременната българска медиевистика. - ВИСб., 1, 1980, 3, 71-84.
11. Болгарская история в сербских родословных текстах и летописях (ІХ-ХІV вв.). - Palaeobulgarica 2, 1981, 19-34.
12. A propos des relations politiques bulgaro-serbes sous le regne de Ivan Asen II (1218-1241). - Etudes balkaniques 4, 1981, 124-132.
13. Военните договори на Първата българска държава. - ВИСб., 1, 1981, 54-68.
14. Военните договори на Втората българска държава. - ВИСб., 6, 1985, 87-105.
15. България и балканските военни съюзи срещу турския нашественик. - ВИСб., 4, 1982, 126-139.
16. La diplomatie medievale bulgare. - BHR, 4, 1982, 67-83.
17. България и Сърбия в борбата срещу османските нашественици. - В: България и Балканите 681-1981, С., 1983, 164-172.
18. Югозападните български земи в политиката на цар Иван Александър. - Векове, 4, 1983, 32-42.
19. Principles of Bulgarian medieval diplomacy. - Palaeobulgarica 3, 1985, 11-26.
20. Роль дипломации в создание и укреплении болгарского государства. - В: Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей, М., 1987, 174-180.
21. Дипломацията на славяни и прабългари (VІ-VІІ в.). - Векове, 3, 1986, 25-32.
22. Наемничеството в средновековна България. - ВИСб., 6, 1987, 3-18.
23. Българските средновековни пратеничества. - Векове, 2, 1987, 5-17.
24. Ролята на християнството в развитието на средновековната българска дипломация. - ГСУ, Научен център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 1, 1987, 73-88.
25. Историческият аргумент в средновековната българска дипломация. - Palaeobulgarica, XII, 2, 1988, 45-53.
26. Идеята за етническата близост между българи и сърби в навечерието на османското завоевание. - ГСУ, Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", Т. , 19-26.
27. Военна сила и дипломация в средновековна България. - ВИСб., 5, 1990,3-13.
28. Фактори за появата на кризисни явления в средновековна България. - В: Кризата в Историята. С., 1991, 28-37.
29. Българите през погледа на византийците. - История, 1, 1993, 19-35.
30. Българите в Македония през средните векове. - Мак. преглед, 1, 1994, 27-50.
31. The Bulgarians through the eyes of the Byzantines. - BHR, 4, 1994, 18-33.
32. Владетелите на езическа България през погледа на византийците. - Известия на Националния център по военна история, Т. 56, 1994, 3-26.
33. Ролята на средновековния български владетел в дипломацията. - В: Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. С., 1995, 9-16.
34. България между Рим и Константинопол. - В: Личността в историята. Алтернативата в историята. С., 1995, 99-104.
35. Княз Борис І през погледа на византийците. - Минало, 1, 1995, 23-32.
36. Отношенията между балканските държави отразени в грамотите на манастира Зограф от ХІV в. - В: Светогорската обител Зограф, 1, С., 1995, 33-41.
37. Цар Самуил и неговите наследници през погледа на византийците. - Мак. преглед, 2, 1996, 141-155.
38. Образа на врага в разказа на зографските мъченици. - В: Светогорската обител Зограф, 2, 1996, 191-197.
39. Как е изглеждал средновековният българин в очите на византийците. - В: История на българите: потребност от нов подход, преоценки, ІІ част, С., 1998, 75-111.
40.Византийците през погледа на средновековния българин. - В: Сб. Балканското културно наследство и Визания. С., 2001.
41. Подаръците в българската средновековна дипломация (на немски ез.). - В: BHR, С., 2004.
42. Представите за богомилите в антиеретическата книжнина. – В: Civitas Divino-Humana. In honorem annorum LX Georgi Bakalov. (Сб. В чест на проф. Георги Бакалов). С., 2004.
43. Българският град в представите на кръстоносците от І, ІІ и ІІІ-ти кръстоносни походи. - В: Сб. Българският средновековен град. Карлово, 2004.
44. Проекти за обща българо-сръбска държава през Средновековието. – Минало, 2, 2004, с. 14-18.
45. Византийската представа за образоваността на средновековния българин. –
Научни трудове, Т. 1, 2006, кн.1. ПУ „Паисий Хилендарски”.
46. Представата за евреите в средновековна България. – ИП р, 2006, кн.5-6.
47. Представата за евреите в старобългарската книжнина. – Във: Сб. Т А Н Г Р А, 70 години акад. Васил Гюзелев. С., 2006.
48. Пътешествието на Мануил Гавала до Вризис. – Във: Сб. Т р а к и я и Хемимонт ІV –ХІV в., Т.1, 2006.
49. Интелектът на българите през погледа на византийците. – Във: Сб. У ч и т е л на учителите. Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Шопов. С., 2006.
50. Византийската представа за отношението на българите към властта. – Във: Сб. П р и историческите корени. 70 години Андрей Печилков, 2008.
51. Les grecs a travers les regardes des Bulgares medievaux. - Etudes Balkanique, 2, 2009.
52. Проявата на „българското” според византийците. – Във: Сб. П р о б л е м и и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. В чест на 60-годишнината на доц. Иван Джамбов, Т. ІІ, История, Пловдив, 2009.
53. Духовници-дипломати в средновековна България. - S T U D I A
BALCANICA, 27. Щрихи от балканското средновековие. Изследвания в памет на проф. Николай Кочев. С., 2009.

Учебници и учебни помагала

История на България за 11 клас. Изд. Планета, София, 2001. (съавтор)
История и цивилизация. Учебник за 5 клас. С., Изд. „Прозорец”, 2006. (съавтор)
История и цивилизация. Учебник за 8 клас, изд. Просвета, 2009 (съавторство)Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Гл.ас.д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди


Гл.ас. Ваня Николова Рачева