Проф. д-р Пламен Димитров Митев

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 История на България (Българско възраждане)


  Икономически и социални проблеми на Българското възраждане
 Ислямска култура на Балканите ХV-ХVІІ в
 Формиране на българската възрожденска нация
 Българска възрожденска култура
 Възрожденски делници
 Български политически организации през Възраждането
 Богатство и бедност в балканските провинции на Османската империя през ХІХ в.
 Протестантството на Балканите (ХІХ в.)
 Българският ХІХ век: памет и личности
 Технологии и меркантилизъм
 

 Кабинет:

 28

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

plamdm@abv.bg

 

Биографична справка


Роден на 28 ноември 1956 г. в Шумен
Завършил специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1981 г.)
Асистент в Катедрата по история на България в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1982 г.)
Старши асистент (1986 г.)
Доктор по история (1989 г.), "Търговията в българските земи през ХVІІІ в."
Главен асистент (1990 г.)
Доцент (1998 г.), "Създаване и дейност на Българския революционен комитет 1875 г."
Зам.-декан на Историческия факултет (2003-2007)
Декан на Историческия факултет от 2007 г.
Член на Управителния съвет на Общобългарски комитет "Васил Левски"По-важни публикации


І. Монографии:

Създаване и дейност на "Българския революционен комитет - 1875 г.". С., ЛИК, 1998. 2.

Докосвания до Америка (ХVІІІ - началото на ХХ век). С., 2003. (ISBN 954 - 91386-1-5). Съавт. Илчев, Иван; Пламен Митев.


ІІ. Студии и статии

Франция и износът на вълна от българските земи през 18 в. - ГСУ-ИФ, Т. 79, 1988, С., 1988, 60-80 (ISSN 0204-4005).

Търговията на Холандия с Османската империя през 17 и 18 в. и българските земи. - Векове, 1988, кн. 4, 49-58 (ISNN 0324-0967).

Френската левантийска търговия и българските земи през 18 век. Втори межд. конгрес по българистика. С., 1989, Т. 7, 209-214.

Политическата активност на френските консулства в Букурещ и Яш в годините на Директорията и Империята. - Векове, 1989, кн. 4, 14-19 (ISNN 0324-0967).

Османската империя през първата половина на 18 в. - В: Сб. Кризата в историческото развитие. С., 1991, 55-60.

Първият опит за откриване на руско консулство в българските земи - във Варна или в Силистра?- ИПр., 1991, кн. 8, 53-57.

Размисли върху руско-турската освободителна война /1877-1878/.- История, 1994, кн. 2, 52-59 (ISSN 0861-3710).

The National Problem of the Balkan Peninsula. Past and Present. South East European Monitor. Vol. I, 1, 1994, 58-62.

Султанските приеми и маниерите на хранене в османския двор през ХV-ХVІІ в. - Минало, 1994, кн. 3, 37-42 (ISNN 1310-3415).

Опит за личностен портрет на османските владетели през ХVІІІ в. - В: Сб. Личността в историческото развитие.Алтернативата в историята. С., 1995, 41-47.

Дуализъм или революция. - В: Сб. Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. С., 1995, 145-152.

Зографският манастир и Българското възраждане. - В: Светогорска обител Зограф. Т. 1, С., 1995, 41-46.

Търговското братство в Нежин и българските земи през ХVІІІ в. - ГСУ, ИФ, Т. 88, 1995, С., 1999, 69-80 (ISSN 0204-4005).

Държавната регламентация на градското стопанство в българските земи през ХVІІІ век. - В: Исторически студии, кн. 1, Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество. С., 1996, 50-82. (ISBN 954-07-0821-4).


Три спорни въпроса от дейността на Гюргевския революционен комитет. - История, 1996, кн. 2, 21-26. (ISSN 0861-3710).

Историческата книжнина за Васил Левски между две кръгли годишнини. - История, 1997, кн. 5, 17-24. (ISSN 0861-3710).

Една неизвестна страница от "Дневника" на БРК в Букурещ. – Минало, 1997, кн. 2, 58-64. (ISNN 1310-3415).

Панайот Хитов и Заарското движение от 1875 г. - Родина, 1997, кн. 1-2, 155-165.

Една неизвестна страници от "Дневника" на БРК в Букулрещ. - Минало, 2, 1997.

За "славянизацията" на възрожденските българи. - В: Сб. История на българите: потребност от нов подход. Преоценки. Ч. ІІ, С., 1998, 155-172. (ISBN 954-9717-07-0).

"Подпалвачите" на Цариград - един епизод от военната подготовка на Старозагорското въстание 1875 г. – Във: ВИС, 1998, кн. 6, 14-31. (ISNN 0204-4080).
Революционните райони и техните апостоли при подготовката на "всеобщото" въстание в Българско през 1875 г. - История, 1998, кн. 2-3, 14-29. (ISSN 0861-3710).

Щрихи от апостолската дейност на Иван Семерджиев през 1875 г. - В: Сб. Националната революция, делото на Васил Левски и Освобождението на България. С., 1998, 179-187.

Влашкото население в Пещерско през периода на османското владичество. - В: Сб. Армъните в България. С., 1998, 95-118. (ISBN 954-9662-02-0).

Търговското братство в Нежин и българските земи през ХVІІІ в. - ГСУ-ИФ, Т. 88, 1995. София, 1999.

Europa in den politischen Vorstellungen der Bulgaren zur Zeit der Nationalen Wiedergeburt. - In: Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart. Sofia, 1999, 15-26. (ISBN 954-430-674-9).

Битката при Никопол в историческото съзнание на възрожденските българи. - В: Сб. 1396. Никополската битка в съдбата на България, Балканите и Европа. С., 1999, 78-86.

Национални ценности и национални интереси през епохата на Българското възраждане. - История, кн. 3-4, 2000, 11-20. (ISSN 0861-3710).

Политическата активност на българите от Турну Мъгуреле до създаването на БРЦК. - История, 2000, кн. 2, 17-27. (ISSN 0861-3710).

Политическата дейност на Тодор Ковачов в периода 1867-1870 г. - В: Сб. Българското революционно движение в навечерието на създаването на БРЦК 1869 г. С., 2000, 37-46 (ISBN 954-616-055-5).

Панаирната търговия в българските земи през ХVІІІ век. - В: Studia Balcanica, 23, II. Изследвания в чест на чл. кор. професор Страшимир Димитров. С., 2001, 481-490. (ISBN 954-430-832-6).

План на Атанас Узунов от 1873 г. за организиране на въстанието в българските земи. - В: Сб. Историкът, гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров. С., 2001, 75 - 84. (ISBN 954-07-1575-X).

"За" и "против" твърдението, че Левски е заловен при случайни обстоятелства. История, кн. 4-5, 2002, 124 - 128. (ISSN 0861-3710).
(Същият текст е препечатан и В: БРЦК в историческата съдба на българския народ. В. Търново, 2003, 191 – 197.)

Христо Ботев и идеята за "всеобщо въстание" в Българско. - В: Сб. В търсене на истината. Юбилейно издание по случай 70 годишнината от рождението на професор Николай Генчев. С., Университетско издателство, 2002, 189 - 201 (ISBN 954-07-1738-8).

Дончо Фесчията - един от водачите на въстаниците в Ново село през 1876 г. - В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Т. 4, С., 2002, 53 - 61. (ISSN 1311 - 1337).

Благотворителната дейност на абаджийския еснаф в Пловдив в началото на ХІХ в. - В: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ - началото на ХХ в.). С., 2003, 139 - 152. (ISBN 954-90589-5-6).

Два дискусионни въпроса от ранната история на Екзархията. - В: Българската църква през вековете. С., 2003, 196 - 205. (ISBN 954-07-1698-5).

Обществено-политическата дейност на Стоян Заимов до Освобождението (дискусионни и нерешени въпроси). - В: Наше минало. Бр. 26, ноември, 2003, 22-28.

Die grossen offentlichen Debatten in der bulgarischen Gesellschaft vor der Eigenstaatlichkeit. - In: Offentlichkeit ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. Frankfurt am Main. Berlin. Bern. Bruxelles. New York. Oxford. Wien, 2003, 25 - 36.

Обиколката на Панайот Хитов из Влашко и Русия през пролетта на 1873 г. (Дискусионни и недоизяснени въпроси). – В: Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. С., 2004, 187 – 198.

Американският политически модел в идейните платформи на българското националнореволюционно движение. – В: Сб. Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ – първата половина на ХХ век. С., 2004, 190 – 197.

Браилското събрание от 6 март 1876 г. – ИП, 2004, № 5 – 6, 277 – 289.

Георги Бенковски и българското националнореволюционно движение през 1875 г. – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. Т. 6, С., 2004, 73 – 79.

Комитетска жалба до Великите сили от 1873 г. – В: Иронията на историка. Сборник в памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков. С., 2004, 69 – 78.

Любен Каравелов и националната революция. – В: Юбилеен вестник Любен Каравелов. Революционер, писател, публицист. 170 години от рождението на Любен Кравелов. С., 2004.

“Наредата на работниците за освобождението на българския народ” – проекция на бъдещото конституционно управление на България. – В: Васил Левски и държавността. С., 2004, 61 – 68.

Средоточното българско попечителство в Букурещ (предистория и същност). – История, 2004, кн. 4, 57 – 61.

Въстанието в Северозападна България през 1850 г. – Библиотека, ХІІІ, 2005, кн. 3 – 4, 96 – 100. (ISSN 0861 – 847 Х).

Любен Каравелов (опит за преценка на неговия жизнен път). – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. С., 2005, Т. 7, 9 – 14. (ISSN 1311-1337).


“Цариградски вестник”, Кримската война и българите. – В: Българската журналистика 160 години. Минало – Настояще – Перспективи. С., 2005, 180 – 187.

Историографски проблеми на Руско-турската освободителна война 1877/1878 г. – Известия на Исторически музей, Перник. Т. І, 2005, 24 – 32. (ISВN 954 – 90779-6-9).

Павел Бобеков – хилядникът на панагюрци. – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. С., 2006, Т. 8, 139 – 145. (ISSN 1311-1337).

Проектът за откриване на френско вицеконсулство в Пловдив от 1747 г. – В: Bulgarian Historical Review, 2006, 1-2, 365 – 374. (ISNN 0204-8906).

Създаване и дейност на Привременния смесен съвет на Българската екзархия. – В: Държава & Църква – Църква & Държава в българската история. (Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия). С., 2006, 269 – 280. (ISВN 954-07-2256-Х).

Триптих за възрожденския даскал Мирчо Попов. – В: Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов. С., 2006, 204 – 212. (ISВN 954-07-2271-3).

Априлското въстание 1876 г. (историографски предизвикателства на времето). – В: ИДА, Т. 91, С., 2006, 20 – 31. (ISSN 0323-9780).

Българското възраждане (историографски бележки). – В: Предизвикателствата на промяната. С., 2006, 127 – 136. (ISBN 13: 978-954-07-2439-3).

Трифон Панов – един позабравен участник в освободителните борби на българския народ. – ИП, 2007, (LXIII), 3-4, 389 – 394. (ISSN 0323-9748).

Цариградската посланическа конференция. – Път, 2007, 2, 27 – 31. [ISSN:1312-7233]

Опит за групов портрет на сподвижниците на Васил Левски. (Историографски проблеми) – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. Т. 9. С., 2007, 19 – 26. [ISSN:1311-1337]

Да си построим болница! (Щрихи към предисторията на търновската болница „Св. Козма и Дамян”. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. Ч. 1, Миналото - исторически ракурси. С., 2008, 549 – 564.[ISBN 978-954-07-2713-4].

За ползата от сдружаването (щрихи от съвместната дейност на братя Мустакови и х. Христо от Габрово). – В: Балканските измерения на фамилията Мустакови. С., 2008, 44 – 59. (ISBN 978-954-07-2778-3).

Революционерът и организаторът на Българския рeволюционен комитет (БРК). – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. С., 2008, Т. 10, 22 – 30. (ISSN 1311-1337).

„Дано Господ ни сподоби да видим отечеството си освобожденно ...” или за Кримската война, Николай Палаузов и българските въжделения от средата на ХІХ век. – В: Сб. Иван Стоянов. 60 години отдадени на историята и висшето образование. Велико Търново, 2009, 31 – 40. [ISBN 978-954-524-720-0]

Левски и нашето време. - В: И някога, и днес и завинаги ... Памет за Апостола. Велико Търново, 2009, 107 – 110. [ISBN 978-954-8387-57-6]

Събранието на БРЦК от 26 декември 1874 г. - В: Толерантният националист. С., 2009, 75 – 88. [ISBN – 978-954-326-091-1].


ІІІ. Рецензии

Correspondance consulaire des ambassadeurs de France a Constantinople (1668-1708). Inventaire analytique des articles A.E.B.I 376 a 385 par Raia Zaimova. Paris, 1999. 273 p. Etudes balkaniques, 2000, 2, 146-147.

Левски пред съда на Портата. – В: Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. С., 2008, Т. 10, 285 – 289. (ISSN 1311-1337). Рец.

Имиджът на Балканите. Исторически подходи и комуникационни перспективи. Състав. Минка Златева. С., 2008. – рец. in: Etudes Balkaniques, 2009, 3, 145 – 147. [ISSN 0324-1654]

Нова книга за Любен Каравелов. – В: Българско Възраждане. Идеи, личности, събития. Т. 11, С., 2009, 365 – 367. (рец.) (ISSN 1311-1337).


ІV. Учебници, учебни помагала

Записки по История на България за 5 клас (втора част). С., Булвест, 1993.

Христоматия по История на България. (Българско възраждане - втората и трета четвърт на ХІХ век). С., 1996, Университетско издателство "Св. Климент Охридски". Съст. Д. Цанев, Пл. Митев. 712 с. (ISBN 954-07-0167-8).
История на България за 11 клас. С., Отворено общество, 1996 (ISBN 954-520-089-8). (автори: П. Делев, Г. Бакалов, П. Ангелов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ст. Трифонов, Б. Василева, И. Баева, Е. Калинова).

Българското възраждане. Лекционен курс. С., Полис, 1999, 159 с. (ISBN 954-90375-1-7).

История на България за кандидат-студенти и зрелостници. С., 1999, Издателство "Стандарт" (ISBN 954-89762-09-9) (автори: Милияна Каймакамова, Пламен Митев, Милчо Лалков, Любомир Огнянов), 107-192.

История на България за 11 клас. С., Планета - 3. С., 2001. (автори: П. Делев, Г. Бакалов, П. Ангелов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева, Е. Калинова).


V. Съставителство


История на България по дати. (Българската хроника). С., 2003, Издателска къща "Труд". (ISBN - 954-528-408-0).

Съст. В. Кацунов, П. Митев, В. Колев, Е. Калинова, И. Баева.

Подбрани извори за българската история. Т. 3. Българските земи под османска власт. Българско възраждане. С., 2008. (съставители Христо Матанов, Пламен Митев, Диана Лиева, Бони Петрунова, Ваня Мичева, Иван Войников, Капка Николова, Пламен Павлов).Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Доц.д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди


Гл.ас. Ваня Николова Рачева