Доц. д-р Валери Каменов Колев

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 Нова българска история
 Външна политика на България 1878-1944 г.
 Политическите партии и движения в България, 1879-1944: между каузата и интереса
 България в европейската дипломация 19-20 в.

 Кабинет:

 33

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 vkolev22@yahoo.com

 

Биографична справка


Роден на 25 август 1960 г. в Пловдив
Завършил специалност история и втора специалност английски език в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1986 г.)
Редовен аспирант по нова българска история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1987 г.)
Асистент в Катедрата по история на България в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1988 г.)
Старши асистент (1991 г.)
Главен асистент (1997 г.)
Доктор по история (2001 г.), "Общините в България при управлението на Демократическия сговор 1923-1931: уредба, контрол и дейност"
Доцент (2005 г.)
Член на редколегията на сп. "Минало" (1994 - )
Специализации в чужбина: Будапеща (1991 г.), Оксфорд (1992 г.), Вилнюс (1998 г.)
Преподавател по Нова българска история в Националната художествена академия (1999 - )
Специализации: Будапеща (1991 г.), Оксфорд (1992 г.), Вилнюс (1998 г.)

По-важни публикации


Монографии и книги

Летопис на просветното министерство 1879-1995. С.офия, 1995.
Associating of Bulgarian Town Municipalities, 1925-1950. Sofia, 1996.
Сто и двадесет години Народно събрание 1879-1999. София, 1999. (В съавт. с Св. Будининов).
120 години Министерски съвет в България. Илюстрована хроника. София, 1999. (В съавторство с В. Методиев, Л. Стоянов и Г. Пеев).
Летопис на просветното министерство 1879-2001. София, 2001, 113 с., 2 изд., С., 2005.
Третата българска държава. Хронология. 1877-1944 г. София, 2002.
Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood: 125 Years National Assembly, 1879-2005. S., 2005, 232 p. (съавтор с И. Илчев и В. Янчев)
Общините в България (60-те – 80-те години на ХІХ век). С., 2006, 196 с.
Началата на българския парламентаризъм. С., 2009, 120 с. (съавтор с Пл. Митев)

Студии и статии

Formation and Activity of the Union Bulgarian Towns, 1913-1934. - Bulgarian Historical Review, 2, 1991.
Партии и парламентаризъм в България (1879-1944). - В: Очерци по българска история (1878-1931). София, 1992.
La question du ravitaillement en Bulgarie lors du gouvernement de l'Alliance democratique (1923-1931). - Bulgarian Historical Review, 1, 1993.
Конституционният проект на професор Стефан Киров. - Демократически преглед, 2, 1994.
Идея за реформиране на конституционната монархия в България от началото на ХХ в. - История, 6, 1994.
Управлението на Военния съюз 1934-1935 г. - В: Български военен преглед, 1995 (ІІІ), (извънреден брой).
Алтернативата "Източна Румелия". - В: Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. София, 1995.
The Rule of the Military League, 1934-1935. - In: Bulgarian Military Review, 1995 (III), Special Issue.
Развитие на организационната система на Радикал-демократическата партия в България 1906-1949 г. - Демократически преглед, 4-5, 1995.
Идеята за общинско взаимодействие и създаването на Съюза на българските градове. - Епохи, 1, 1995.
Българската комунистическа партия и превратът на 9 юни 1923 г. - История, 1, 1996.
Контролът в българската държава след Освобождението. - В: Гражданинът и институцията. София, 1996. (В съавт. с В. Янчев).
Българските общини в периода на Временното руско управление. - В: Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество. Т. І, София, 1996.
Създаване на устава на Демократическата партия в България. - Минало, 2, 1996,
Съединението в периферията на политиката на либералното правителство през 1880 г. - В: Периферията в историята. София, 1996.
Общата съдба на победители и победени (Балканите и България през 20-те години); Между демокрацията и диктатурата (Балканите и България през 30-те години); На кръстопът (Балканите и България след Втората световна война). - В: История ХХ век. София, 1996.
Професор Александър Цанков - между академичната катедра и политическата кариера. - История, 5-6, 1996.
Die Wohnungsfrage unter der Regierung von Profssor Alexander Cankov (1923-1925). - Bulgarian Historical Review, 3-4, 1996.
Контролът в българската държава след Освобождението. - Във: Власт, граждани, политици (Конфликтите на българското общество), 2, 1997, ІІ изд. (В съавт. с В. Янчев).
Първоначалните устави на Демократическата партия до 1903 г. - Архивен преглед, 1-2, 1997.
Трансформациите на българския елит - случаят "Александър Цанков" - В: Елит и общество в историята. 1998.
Народната стопанска партия в България 1929-1934 г. - История, 2-3, 1998.
Завземането на Източните железници през 1908 г. - История, 4-5, 1998.
Митът за неутралитета на Българската комунистическа партия към преврата на 9 юни 1923 година. - В: История и митове. София, 1999.
Хронология на българската история от края на ХVІІІ век до наши дни (българско приложение). - В: Херман Киндер и Вернер Хилгеман. Атлас "Световна история", том 2 "От френската революция до наши дни". Пловдив, 1999. (В съавт. с Д. Мишкова).
Ликвидиране на общинското самоуправление от правителството на Демократическия сговор (юни 1923 - май 1924 г.). - В: Модерният историк: въображение, информираност, поколения. София, 1999.
Народната стопанска партия в България 1929-1934 г. - В: Сб. Модерна България. София, 1999.
Превратът срещу правителството на Александър Стамболийски и Комунистическата партия. - В: 120 години от рождението на Александър Стамболийски. София, 1999.
Общинското самоуправление и изпълнителната власт 1879-1939. - В: 120 години изпълнителна власт в България. София, 1999.
Просветната политика на коалиционните правителства в годините на следвоената криза (юни 1918 - октомври 1919 година) - "време на отстъпки и снизхождение" - История, 2-3, 1999.
Die lokale und regionale Verwaltung Bulgariens 1918-1939 zwischen innenpolitischen Konjunkturen und "europaischen"Einflussen. - In: Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart, Sofia, 1999.
National and Regional Past in Bulgarian and Macedonian Primary School Text books. - In: National Memory in Southeastern Europe. Halki, Greece, 1999. (coauthor with A. Kalionski).
Александър Цанков (1879-1959). - В: Български държавници и политици, 1918-1947. София, 2000.
Борбата на Демократическия сговор с опозицията за управление на общините (1926-1931 г.). - ГСУ-ИФ, Т. 89-90. София, 2000.
Жилищният въпрос при управлението на Демократическия сговор (1923-1931 г.). - ГСУ-ИФ, Т. 89-90. София, 2000.
Статутът на столичната община (1878-1998). - В: София - 120 години столица. Юбилейна книга. София, 2000.
Общинското законодателство на Демократическия сговор (1923-1931). - В: Държавността в историята. София, 2001.
Националсоциалистическа Българска работническа партия. - В: Историкът - гражданин и учен. - В: Сб. в чест на акад. Илчо Димитров. С., 2001.
Земеделската идея за комунистически общества в България. - Минало, 2001 (VІІІ), № 4.
Multiethnic Empires, National Rivalry and Religion in Bulgarian History Textbooks. - In: Clio in the Balkans: The Politics of History Education. Thessaloniki, 2002, p. 118-132.
Общинската взаимопомощ и създаването на Съюза на българските градове. - Във: Взаимопомощ и благотворителност в България в края на ХІХ и нач. на ХХ в. София, 2002.
Бежанският въпрос в България между двете световни войни. - В: Бежанският въпрос на Балканите между двете световни войни. Солун, 2002.
Конституционният дебат в България 1878-1912 г.. - В: Начало на публичността в България. Виена, 2002.
Кимон Георгиев - човекът-преврат. - В: Български политици и държавници 1944-1989. София, 2002.
Общинските служители при управлението на Демократическия сговор (1923-1931 г.). - ГСУ-ИФ, Т. 91-92, 1996-1997.
Закриването на Кюстендилската епархия. – Известия на Историческия музей в Кюстендил, Т. VІ, В. Търново, 2002, с. 281-284.
Общинската взаимопомощ и създаването на Съюза на българските градове. – Във: Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – началото на ХХ век), С., 2003.
Организационната система на Радикалдемократическата партия (1906-1949). – В: Сб. в памет на проф. дин. Милчо Лалков. С., 2004, с. 117-131.
Човекът-преврат: Кимон Георгиев. – Във: Български политици и държавници, 1944-1989. С., 2005, 9-21.
Знаеше ли БКП за 9-ти юни. – Будител, 2006, 1, 79-83.
Кръжок на приятелите на националсоциализма в България. – В: Сб. Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов. С., 2006, с. 286-290.
Краят на „турското робство” след Освобождението. – Историческо бъдеще, 2007, 1-2, 105-110.
Източна Румелия и проблемът за робството в Османската империя. – Минало, 2008, 3, 43-53.
Културната политика на общините при управлението на Демократическия сговор (1923-1931). – Във: История и историография. Сборник в чест на проф. д-р Мария Велева. С., 2008, 148-167.
Управлението на Военния съюз, 1934 – 1935. – В: История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Драгомир Драганов. С, 2008, с. 119-137.
Българските репарации след Първата световна война, 1919-1932. – В: Сб. Историята – професия и съдба. В чест на 60-гждшщншната на професор д.и.н. Георги Марков. С., 2008, с. 271-278.
Краят на „турското робство” в Следосвобожденска България. – И П р., 2008,
5-6, 88-102.
Бележки върху толерантността и национализма в България. – В: Толерантният националист. Паметен сборник. С., 2009, с. 167-178.
„Сърпа” срещу „чука” – земеделци срещу комунисти през първата половина на 1923 г. – Във: Третото българско царство, 1879-1946. Сборник доклади. С., 2009, 30-37.


Учебници и учебни помагала

История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. 10 клас - Съвременност. С., 2001, с. 67-74, 152-157. (В съавт. с К. Грозев и Т. Зарков).

История на България. Разширени планове за кандидатстудентски изпит. (В съавторство). ИК Регалия-6. С., 2006.Редакция

The Balkan Wars. Workbook 3 (editor). Thessaloniki, 2009, 126 p. 2nd edition.

Lufterat Ballkanike. Mesimdhenia e Historise Moderne te Europes Juglindore. Materiale Mesimore Plotesuese. Libri i punes 3, CDRSEE, Shkup, 2007, 133 p.
Съредактор: Christina Koulouri.
Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Гл.ас.д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди


Гл.ас. Ваня Николова Рачева