Проф. д-р Красимир Стоилов Стоилов

 Катедра:

 Етнология

 Програми:

 Етнически стереотипи

 Кабинет:

 26А

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 

Биографична справка


Дата на раждане: 9. 05.1953 г., Асеновград


Образование:
1978 г. - Исторически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски"
1979 -1983 г. Редовен аспирантурант в МГУ
1983 г. - д-р  с  дисертация на тема: "Традиционное сельское жилище болгар и украинцев /ХVIII-ХIХ вв./ Сравнительное историко-этнографическое исследование."
1983 г. - Асистент в ИФ на СУ
1984 г. - Старши асистент
1987 г. - Главен асистент
1998 - Доцент
от 2000 г. - ръководител на катедра Етнология в ИФ на СУ


Членство в научни съюзи, асоциации и сдружения:
1987    Съюз на учените в България
1994    Асоциация на етнолозите европеисти /Брюксел/
1997    Академично етнол. сдружение

По-важни публикации


1985. Българско традиционно селско жилище /ХVIII-ХIХ век/. - Векове, 1985, № 2, с. 3-13.
1986. Към въпроса за развитието на славянската материална  култура /по данни на народната архитектура/. - Пробл. на кутурата, 1986, № 1, с. 92-106.
1992. С отворени врати към света и хората. - В: Аспекти на етнокулт. ситуация в България. Т. 1, С., 1992, с. 239-243.
1992. Стереотипи на поведение при мюсюлманите. - В: Етническата картина в България.  Проучвания 1992.  С., 1992, с. 110-116.
1993. Митологични следи в параклиси в Асеновградско. - Родопи, 1993, № 2, с. 23-24.
1994. Les chapelles et le temps mythique. - Les temps de L Еurope. Temps mythique europees. Strasbourg, 1994. Vol. 2, p. 220-223.
1994. Гост и гостоприемство - етнически стереотипи на по-поведение в селската жилищна среда. - Във: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България.  С., 1994, с. 279-285. /Същото загл и на англ. ез./
1994. С отворени врати към света и хората. - В: Аспекти на етнокулт. ситуация в България. Прераб. и доп. изд.  С., 1994, с. 239-243.
1994. Девет часа назад. /Мексико - за света, небето и хората/.  С., 1994.  100 с.
1996.   Жилище. - В: Странджа. Материална и духовна култура.    С., 1996, с. 141-158.
1997. С колесницата на Слънцето из Родопската Света гора. Асеновградските параклиси - култ и календар.  С., 1997.  110 с.
1998. Жертвоприношения при патронните празници на параклисите. /Регионални особености на култа към светците в Асеновград - общ анализ/ - Изв. истор. пузей Кюстендил, Т. 5, 1993, Кюстендил, 1998, с. 107-109.
2002. Култът към светците в Средните Родопи. Ч. 1. -  Rodopika, № 1-2, 2002, с. 389-398.
Редактор:
1.  Rodopika, № 1-2, 2002.
2. Народни носии от Тракия. С., 2003. /на англ. ез./


Катедра Етнология

Проф. д-р Красимир Стоилов Стоилов


Доц. д-р Таня Стефанова Бонева


Доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров


Гл.ас. д-р Джeни Маринов Маджаров


Гл.ас. д-р Илия Стоянов Илиев


Доц. д-р Мира Николаева Маркова