Проф. д-р ист.н. Иваничка Петрова Георгиева

 Катедра:

 Етнология

 Програми:

 Джендър и народната култура

 Кабинет:

 26А

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 

Биографична справка


Родена на 27. 08. 1937 г. в гр. Севлиево


Образование и научно израстване
1960 - история в СУ, профил археология
1960-1962- уредник в Музея на рев. движение в София
1963-1966 - аспирант в ЕИМ към БАН
1968 - д-р "Традиционни черти и социологически елементи в бита и културата на съвременната работническа младеж в гр. Сливен"
1968-1974 - н.с. в ЕИМ към БАН
1974-1978 - гл.ас. в ИФ на СУ
1978-1987 - доцент в ИФ на СУ
1984 - д-р на ист. н. "Българска народна митология"
1987 - професор в ИФ на СУ
1990-2000 - ръководител на катедра Етнология в ИФ на СУ
Секретар на ЦС на БИД - 1970-1976.


Награди: Кирило-Методиева награда /1984/
Pitre-Solomone Mariono /1986/
Почетен знак на СУ "Св. Кл. Охридски" І ст. /1998/


По-важни публикации


1965. Der wildtragende thrakishe Reitergotte. - Eirene,  V. 4, Praha, 1965, p. 111-122.
1966. Изследвания върху бита и културата на българските цигани в Сливен. - Изв. етногр. инст. и музей, 9, 1966, с. 25-49.
1967. Развитие на духовния бит на съвременната работническа младеж в Сливен. - Изв. етногр. инст. и музей, 10, 1967, с. 201-229.
1968. Към въпроса за формирането, развитието и характеристиката на работническата класа в Сливен. - Изв. БИД, 26, 1968, с. 139-164.
1968. Страни от бита и културата на работническата младеж в Перник. - Ново време, 1968, № 8, с. 78-83.
1970. За произхода на един народен празник. - В: Изсл. в чест на М. Арнаудов.  С., 1970, с. 423-432.
1970. Някои антични следи в българските народни вярвания и обичаи. - Изв. БИД, 27, 1970, с. 21-34.
1971. Енографско единство на сватбата у българите. - В: Етногенезис и културно наследство на българския народ.  С., 1971, с. 103-109.
1971. и Д. Москова, Л. Радева. Роднинските нзвания у нас /предв. съобщение/. - Изв.  на етногр. инст. и музей, 13, 1971, с. 271-285.
1971. The Bulgarian Kinship System. - Ethnologia slavica, V. 3, Bratislava, 1971, p. 151-157.
1972. Един старинен култ в Родопите, Странджа и Места. - В: Родопски сб.,  Т. 3.  С., 1972, с. 159-174.
1972. Етнос, етно-социален организъм, етнически процеси. - Векове, 1972, № 1, с. 42-48.
1972. и Д. Москова, Л. Радева. Терминологична система на кръвно родство у българите. - Изв. етногр. инст. и музей, 14, 1972, с. 159-174.
1972. Отношения на родството отразени в роднинската терминология. - В: Първи конгрес на БИД. Т. 2.  С., 1972, с. 249-252.
1973. и Д. Москова, Л. Радева. Опыт изучения системы кровного родства у болгар. - Сов. этногр., 1973, №2, с. 60-68.
1974. Дискусия по проблемите за етноса сред съветските учени. - Истор. пр., 1974, № 1, с. 95-112.
1975. Етнография на България. В 3 т.  Т. 3. Духовна култура. Състав....С., 1975.  388 с.
1975. Традиционният народен мироглед на населението в Пиринския край. - Атеист. трибуна, 1975, № 6, с. 47-55.
1976. и Д. Москова. Системата на родство в Средните родопи. - Родопски сб. Т. 4.  С., 1976, с. 79-113.
1976. Традиционният народен мироглед на българите. - Бълг. етногр., 1976, № 1, с. 20-37.
1977. Битът на пернишките миньори /1878-1944/. - Изв. бълг. истор. д-во, 30, 1977, с. 181-219.
1978. Змията-стопан в българските народни вярвания. - Векове, 1978, № 2, с. 22-29.
1978. Характер и специфика на традиционната духовна култура на населението на Странджа. - В: Странджанско-Сакарски сб. Т. 1. Докл. от Първия интердисц. симп. "Странджа", Бургас, 17-19 август, 1978.  М. Търново, 1984, с. 243-246.
1980. Народен мироглед. - В: Пирински край. Етногр., фолклорни и езикови проучвания.  С., 1980, с. 457-477.
1980. Обичаи при сватба. - В: Пирински край. Етногр., фолклорни и езикови проучвания.  С., 1980, с. 390-410.
1980. Обичаи при смърт и погребение. - В: Пирински край. Етногр., фолклорни и езикови проучвания.  С., 1980, с. 411-421.
1980. Survivance de la religion des Thraces dans la culture spirituelle du people bulgare. - In: Actes du II Congres International de Thracologie. Bucarest, 1980, V. III, p. 271-273.
1981. Античното наследство в българската народна култура. - В: Проблеми на култ. наследство.  С., 1981, с. 86-100.
1981. За континюитета на античната култура в българската народна култура. - В: Пробл. на култ. наследство.  С., 1981, с. 86-100.
1981. и Д. Москова. Жената в съвременното българско село. Изследване.   С., 1981.  166 с.
1981. Народен мироглед. - В: Българска народна култура. Истор.-етогр. очерк.  С., 1981, с. 150-159.
1981. Народният светоглед на българите. - В: България през вековете, България днес.  С., 1981, с. 325-338.
1982. "Космическото дърво" в българската народна култура. - Векове, 1982, № 1-2, с. 25-33.
1982. Методическо ръководство за събиране на етнографски материали. Съставител.... С., 1982.  164 с.
1983. Българска народна митология. /Изследване/.  С., 1983.  210 с.
1983. Влиянието  на средновековната държава върху формирането на етническото съзнание. - В: България 1300. Инст. и държ. традиция.  Т. 3.  С., 1983, с. 519-524.
1983. Някои аспекти на пространството и времето в българската народна култура. - В: Изсл. в чест на проф. д-р Хр. Гандев. /По случай 70-год. от рождението му/.  С., 1983, с. 231-243.
1984. Народната култура в София и Софийско. Мат. от науч. конф. на тема "Нар. култура в София и Софийско" състояло се на 1 и 2 дек. 1982 г. в София.   Състав. и ред..... С., 1984.  282 с.
1984. Народное мировозрение. - В: Болгары. Очерк трад. нар. културы.  С., 1984, с. 105-112.
1985. Промени в народния мироглед през Възраждането. - В: Сб. в чест на проф. д-р Хр. Гандев.  С., 1985, с. 419-429.
1985. Bulgarian Mythology.  Sofia, 1985.  212 p.
1987. Нестинарството в България. - Втори междунар. конгрес по българистика. Т. I. Етнография.  С., 1987, с. 39-51.
1987. La representation de l enfant dans les traditions Bulgares. - In: Ethnologie d Europe et d ailleurus, V. 2., eds Civilisation, vol. XXXVII, 2, p. 43-54.
1988. Етнография за човека и обществото. /Уч. пособие за студ./ Състав...   С., 1988.
1990. Баянията като космогонична концепция в българската народна култура./Принос към семантичната им интерпретация/. - Векове, 1990, № 6, с. 5-19.
1990. Светът, от който идват децата. - Бълг. етногр., 1990, № 1, с. 6-10. /Митични представи за раждането, съдържащи се в бълг. обредна и светогледна система/.
1990. Le vin dans les traditions orales des rites familiaux bulgares. - Premier d centres europeen sur la culture oral europeenne. Stasbourg, 1990.
1990. Rever sons le dictame. - Les Plautes et les soisons. Collection Ethnologies d Europe. Civilisation.  1990, p. 213-227.
1991. Българските алиани: Сб. етнографски материали. Състав. и увод.....  С., 1991, 219 с.
1991. Под цветето на самодивите. - Бълг. етногр., 1991, № 3, с. 20-24.
1991. Mitologia bulgara.  Roma, 1991.
1992. АВС на етнологията. Антология на науката за човека, културата и обществото. Т. 1. Състав... С., 1992.  260 с.
1992. "Възродителнията процес" и "голямата екскурзия" /опит за орална история/. - В: Етническата картина в България.  С., 1992, с. 105-109.
1992. Преподаването по етнография в СУ "Св. Климент Охридски" /1888-1988/. - Год. СУ, Истор. фак., 80, 1992, с. 177-186.
1993. Българска народна митология.   2 прераб. и доп. изд.  С., 1993.  259 с.
1993. Хлябът на българина: хляб без квас, хляб с квас. - Бълг. етногр., 1993, № 3, с. 15-23.
1994. Етнология на траките. Състав и увод...  С., 1994.
1995. Le pain azim et le pain leve du Bulgare. - Studia in Honorem Alexandri Fol. Thracia, Vol. 11. Serdicae, p. 481-488.
1996. Трапезата на самодивите. - Бълг. етнология, 1996, № 3.
1997. За житото. Една хипотеза.- В: Хлябът в славянската култ. С., 1997, с. 134-138.
1998. Армъните в България. Историко-етнографско изследв. Състав....С., 1998.
1998. Bulgaristan Alevileri ve Demir Baba Tekkesi. Iv. Georgieva nin bir onsozu vardir. Istanbul, 1998.
1999. А Б С на етнологията. Антология на науката за човека, културата и обществото.  T. 2. Съставител... С., 1999.
1999. Константин Великий - император  и святой. - Славянские этюды. Сб. к юбилею С. М. Толстой. М., 1999, с. 161-170.
1999. Мястото на етнологията в "Български векове" - Бълг. векове, 1999, № 1, с. 22-23.
2000. Култът към Богородица в българската народна култура. - В: Европа и България. Сборник в памет на проф. Христо Гандев. С., 2000, с. 35-53.
2001. Le feu et la croix: un rite en l honneur de saint Constantin. - Ethnologie francaise, 2001, N 12, p. 251-260.
2001. Нестинарство без нестинари. - Хемус, 2001, кн. 4, Будапеща. /същото загл. и на унг. език/
2002. Българите в Крим. - Във: Фолклор, традиция, култура. С., БАН, с. 231-240.
2002. Българите в Крим. - В: Болгаро-украинские связы на рубеже тысячетлетия. Материалы междунар. научно-практической конференции. Симферопоь, 2002, 3-13.
2003. Нестинарството в Крим. - Бълг. етнол., 2003, № 2-3, с. 9-29.


Катедра Етнология

Доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов


Доц. д-р Таня Стефанова Бонева


Доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров


Гл.ас. д-р Джeни Маринов Маджаров


Гл.ас. д-р Илия Стоянов Илиев


Доц. д-р Мира Николаева Маркова