Доц. д-р Таня Стефанова Бонева

 Катедра:

 Етнология

 Програми:

 Културна екология

 Кабинет:

 26A

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 

Биографична справка


Родена на 13. 06. 1947 г. в София
1970 г. - завършва ИФ на СУ
1979 г. - д-р; тема "Дюлгерският еснаф в Средните Родопи и традиционната народна култура на населението от този район /втората половина на ХІХ - началото на ХХ век/".
1979 г. - ст.ас. в ИФ на СУ
1982 г. - гл.ас. в ИФ на СУ
1998 г. - доцент в ИФ на СУ

По-важни публикации


1978. Производствен бит на дюлгерите от Средните Родопи /втората половина на ХІХ - началото на ХХ век/. - Бълг. етногр., 1978, № 2, с. 38-55.
1979. Производствени и културни контакти на гурбетчиите от Средните Родопи. - В: България в света от древността до наши дни.  С., 1979, с. 587-595.
1980. Професионални строителни обичаи /по мат. от Средните Родопи/. - Векове, 1980, № 6, с. 48-52.
1981. Традиционните професионални празници и обреди и възможностите за тяхното приложение в трудовата практика и съвременната празнично-обредна система. - В: Традицията в съвременната празнично-обредна  система.  С., 1981, с. 163-172.
1984. Съвременното състояние на традицията в Годечко. - В: Народната култура в София и Софийско.  С., 1984, с. 245-253.
1986. Социално-нормативната култура в Странджа /краят на ХІХ - първата половина на ХХ в./ - Векове, 1986, № 3, с. 58-64.
1986. Към характеристиката на традиционната професионална култура /мирогледни основи/. - Във: Втори конгр. По българистика. София, 23. 05 - 3. 06. 1986 г. Сб. доклади. Т. 10.  С., 1986, с. 186-194.
1986. Figure ritually nelle feste popolari bulgare. - Ricerca Folklorica, 1986, 16, p. 325-336.
1988. и др. Етнографията за човека и обществото. Уч. пособие. Състав.. С., 1988.
1988. Към типологията на обредите с антропоморфни фигури в българската традиционна обичайна система. - Год. СУ, ИФ, 81, 1988, С., 1993, с. 58-83.
1993. Народен светоглед от Родопите. Растителен и животински свят. Родопи, 1993, № 7, с. 32-33; № 8, с. 28.
1994. Еснафски организации. - В: Родопи. Традиционна народна духовна и соционормативна култура. С., 1994, с. 250-266.
1994. Народен светоглед.- В: Родопи. Традиционна народна духовна и соционормативна култура.  С., 1994, с. 7-50.
1994. Професионални групи. - В: Родопи. Традиционна народна духовна и соционормативна култура.  С., 1994, с. 230-249.
1994. Mythological and historical time in the life of the peasant comunities. - In: Les tempes de L Europe. Vol. II, Strasbourg, 1994, p. 215-219.
1995. Европейски модели в българската традиция. - Бълг. етногр., 1995, № 2, с. 108-113.
1995. Подницата - модел на света /към семантиката на вещите специализацията на труда в селските общности на Балканите/. -   Год СУ, ИФ, 86, 1993, С., 1995, с. 229-278.
1996. Социални групи и общности. - В: Странджа. Мат. и духовна култура.  С., 1996, с. 351-369.
1997.  Българската подница. - В: Хлябът в славянската култура.  С., 1997, с. 199-215.
1997. Куртурна екология.  Сб. Състав. и ред…..С., 1997. 350 с.
1999. Традиция и иновация в културата на две български села в Украйна. - В: Украiна и Болгария i Вехi iсторической дружбы. Мат. междунар. конф.  Одесса, 1999, с. 207-221.
2002. Етничната култура на локалната общност. - Studia Balkanica, 23, 2002, с. 423-445.
2002. Културният триъгълник при българите. - В: Сб. изследвания в чест на проф. Иван Маразов.   С., 2002, с. 164-173.        
2003. Миналото в локалната общност. - В: Фолклорът и корените на съвременната култура. Годишни четения по хуманитаристика, Бургас 2002.  Бургас, 2003, с. 34-46.


Катедра Етнология

Доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов


Доц. д-р Таня Стефанова Бонева


Доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров


Гл.ас. д-р Джeни Маринов Маджаров


Гл.ас. д-р Илия Стоянов Илиев


Доц. д-р Мира Николаева Маркова