Доц. дин Веселин Иванов Тепавичаров

 

 Катедра:

Етнология

 Програми:

Етнополитически модели в културната антропология
Култура и антропология
Политическата антропология в Америка
Етнология
Извъневропейска етнология
Личности, събития и легенди в българската история
Потестарно-политическа етнология
Власт и лидерство в доиндустриалните европейски общества

 Кабинет:

26А

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 

Биографична справка


Роден на 05. 12. 1957 г. в Етрополе
1981 г. - завършва сп. История в ИФ на СУ
1982 г. - асистент в ИФ на СУ
1985 г. - ст. асистент
1989 г. - д-р; тема " Социалната политика на правителството на Александър Цанков /1923-1925 г./"
1989 г. - гл.ас.
2001 г. - доцент

По-важни публикации


1990. Проблеми на хронологизацията на българския преход към Новото време /етнологични бележки/. - В: История и митове. С., 1990, с. 87-94. /Същото загл. и на фр. ез./
1992. и В. В. Стоянов. Политическата алтернатива /юни 1923 - 4 януари 1926/.  С., 1992.
1993. Някои проблеми на традиционната потестарно-поселищна структура сред помашката общност в Западните Родопи към началото на ХХ век. - В: Етническата картина в България. /Проучвания 1992 г./.  С., 1993, с. 78-81. /Същото загл. и на англ. ез./
1993. Поселищна традиционна структура на властта в селища със смесено население. - Във: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България.  С., 1993, с. 286-295. /Същото загл. и на англ. ез./
1997. Януарският бунт, 97: Лозунгите и символите като идеен реквизит. - В: От лумпена до гражданина.  С., 1997, с. 13-33.
1998. Системи на локална власт в град Кърджали. - В: Кърджали /от традицията към модерността/.  С., 1998, с. 41-72.
1999. Traditional Lokal Government Structure in Settelements with Mixed Populations. - In: Ethnologia Balkanica, Vol. 3.  1999, p. 85-102.
1999. Зараждане на политическата етнология /антропология/. - Историческо бъдеще, 1999, № 1-2, с. 133-141.
1999. Формиране на личните земеделски стопанства в България в планинските и полупланински райони. - Год. СУ, ИФ, т. 88, 1995, С., 1999, с. 211-249.
2000.  Потестарната култура в родово-племенните общества. С., 2000.
2000. Андрей Ляпчев /1866-1933/. - В: Български държавници и политици /1918-1947.  С., 2000, с. 113-130.
2000. Възраст и власт в племенно-родовите общества. - В: Етнологията на границата на два века. Изсл. и мат. посветени на 60-год. юбилей на доц. д-р Н. Колев.  В. Търново, 2000, с. 75-86.
2000. Политическата етнология /антропология/ през 50-те - 60-те години на ХХ век. - Минало, 2000, № 4, с. 75-86.
2001. Към въпроса за произхода на държавата. Етнологични аспекти. - В: Д ъ р ж а в н о с т т а  в историята. С., 2001, 7-31.
2002. Political Society in Kossovo: Groups and Claus. - In: Bolkan world. Skopie, 2002, 41-53.
2003. Origins of the clan and Origins of the power. - In: Political Process in the Albanian society, Skopie, 2003, 117-123.
2003. Възраст и власт в родово-племенните общества. - В: Г р е ш к а т а  в историята. авторски текст от 39 стр., предстои отпечатване до края на тази година.
2003. Пол и власт в родово-племенните общества. - В: Д ъ р ж а в н о с т т а  в историята. С., 2003, текст от 42 стр. ( коректура, предстои отпечатване).
2003. Политическото общество на албанците от Република Македония (проблеми на формирането). - И с т о р и я, 2003, № 1-2, 64-75.


Катедра Етнология

Доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов


Доц. д-р Таня Стефанова Бонева


Доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров


Гл.ас. д-р Джeни Маринов Маджаров


Гл.ас. д-р Илия Стоянов Илиев


Доц. д-р Мира Николаева Маркова