Доц. д-р Джeни Маринов Маджаров

ръководител катедра

 

 Катедра:

Етнология

 Програми:

Етнология - спец. История и спец. Архелогия
Етнология - спец. Архивистика и документалистика

 Кабинет:

26А

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

dzheni@clio.uni-sofia.bg

Биографична справка


Роден на 24. 12. 1955 г. в Разград
1990 - д-р - Държ. у-т "Й. Лорандт" - Будапеща
1992 - н.с. ІІ ст. д-р , хон. преподавател в ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
1994 - хон преподавател в ИФ на СУ
1995 - гл.ас. в Катедра Етнология на ИФ при СУ

По-важни публикации


1993. Адаптацията - реалност и образи. - В: Етническата картина в България. /Проучвания 1992 г./. С., 1993, с. 117-137. /същото загл. и на англ ез./
1995. Библиография на Годишник на музейте от Северна България /кн. ХІ-ХХ/. - Год. музейте Сев. България, ХХ, 1995, с. 445-467.
1997. Ученият Христо Вакарелски - мост между две култури. - В: България и Унгария. Мат. от научна конф. Будапеща, ноември 1997.  Будапеща, 1997, с. 53-64.
1999. Културата в преход. Сборник. Съставител… С., 1999.
2002. Общности и култури. Сб. Състав…., С. 2002.


Катедра Етнология

Доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов


Доц. д-р Таня Стефанова Бонева


Доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров


Доц. д-р Джeни Маринов Маджаров


Гл.ас. д-р Илия Стоянов Илиев


Доц. д-р Мира Николаева Маркова