Гл.ас. д-р Илия Стоянов Илиев

 Катедра:

 Етнология

 Програми:

 История и теория на етнологията


 Съвременни дебати в етнологията

 Кабинет:

 26А

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 

Биографична справка


Родена на 27. 04. 1966 г. в София
1987 - 1992 - история в СУ
1992 - 1993 - сътрудник на в. "Стандарт"
1998 - асистент в Катедра Етнология на ИФ
1999 - д-р "Русалии и калушари - историко-етнологично изследване"
1999 - ст. ас.
2001 - Гл.ас.

По-важни публикации


1993. Вещественият израз на любовта.  - Летописи, кн. 11-12, 1993, с. 174 - 178.
1993. Идеята за страстите в културата на късното българско средновековие. - Български фолклор, 1993, № 2, с. 30-38.
1993. Представи за жизнената сила в традиция . - Летописи, кн. 3-4, 1993, с. 178-193.
1993. Род и власт. - В: Етническата картина в България.  С., 1993, с. 94-96.
1996.  За приликите между миналото и прогреса: някои възгледи на Раковски. -  Летописи, 1996,  кн. 7 - 8, с. 215 - 237.
1997.  Somebody Like You: The Image of Gypsies and Yoroks among some Bulgarian Muslims. - In: T. A. Acton (ed.) Gypsy Politics and Traveller Identy, v. 2, University of Hertfordshire Press, 1997.
1997.  Етнографски метаморфози. - Летература (Lettre International), 1997, бр. 14.
1998.  The Proper Use of Ancestors. -  Ethnologia Balkanica.  V.2, 1998, p. 8 - 17.
1998. La Purete Eloignee. -  In: Denis Cerclet (ed.) Patrimoine, environement, tourisme, developement, Lion, 1998, p. 21 - 26.   
1998. Селски специалисти по традицията: ерудити, дядовци, дисиденти. - В: Социологически проблеми, кн. 3-4, 1998, с. 64 - 74.
1999. Bulgaria: Consultations with the Poor. - In: Global Synthesis Workshop, Poverty Group, World Bank (съвместно с Петя Кабакчиева и Юлиан Константинов)
2000. On  the  History of Bulgarian Genealogy.- In: Institut fur die Wissenshaften vom Menschen Working Papers, Wien, September 2000.
2000. The Social Construction of a Bulgarian Saintly Woman. - In: IWM Junior Fellows Seminar, 2000.
2001. Изгубената чистота: някои възгледи на Раковски за българите и гърците. - В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха /ХІХ - ХХ в./. С., 2001 с. 149-165.
2001.  Familie, Ideologie und Politik: Die Grossmutter in der stadtischen Familie nach 1945. - In: Ulf Brunnbauer, Karl Kaser (eds.), Vom Nutzen der Verwandten. Soziale Netzwerke in Bulgarien 19 und 20 Jahrhundert (Bohlau Verlag: Wien, 2001), p. 89-114.
2002. and Petia Kabakchieva, Yulian Konstantinov. Bulgaria. Reeling From Change - In: Deepa Narayan and Patti Petesch, eds. "Voices of the Poor", Oxford University Press, 2002, p. 239-274.
2002. Price and Prejudice. Bulgarian Cases of Clothing and Identity. - In: How to Think about the Balkans, forthcoming. CAS, Sofia.
2002.  The Story of Angelush: a Prophet in Modernizing Bulgaria. - In: Ethnicity and the Public Sphere in Nineteenth-century Bulgaria, forthcoming.
2003. Новите мрежи в българското общество. В: Състояние на обществото. Състав. Р. Пеева.  С., 2003, с.123-133.

Преводи:
Марсел Мос, Дарът, Критика и хуманизъм, София, 2001


Катедра Етнология

Доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов


Доц. д-р Таня Стефанова Бонева


Доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров


Гл.ас. д-р Джeни Маринов Маджаров


Гл.ас. д-р Илия Стоянов Илиев


Доц. д-р Мира Николаева Маркова