Доц. д-р Мира Николаева Маркова

 Катедра:

 Етнология

 Програми:

Българска етнология, Обичайно-обредна система, Извъневропейска етнология

 Кабинет:

 26А

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

  mira_markova@hotmail.com

Биографична справка

ОБРАЗОВАНИЕ:
1988 г. - 35 ЕСПУ, гр. София
1995 г. - Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - специализация "Етнология"; дипломна работа: "Бабата - акушерка и лечителка в българската народна култура", научен ръководител
проф. д. и. н. Иваничка Георгиева
втора специалност "Португалски език"
2001 г. - Образователна и научна степен "доктор", тема на дисертацията: "Селото в Средна Стара планина /к. на XIX - XX в./, научен ръководител проф. д. и. н. Иваничка Георгиева

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
2001 - 2003 г. - хоноруван асистент, катедра "Етнология" при ИФ на СУ "Св. Климент Охридски"
Май 2003 - ст. асистент
Май 2005 - гл. асистент

СТИПЕНДИИ:
February - May 2004 - OAD, Ernst Mach Scholarship, Department for Southeast European History, Karl - Franzens University of Graz, Austria.

По-важни публикации

1. The Village between the Myth and Knowledge. -Minalo, Sofia, 4, 2000, pp. 30 - 38.
2. The Village as a Social Organization and Culture Regulator. - In: The Ethnology on the Border of Two Centuries, Veliko Tarnovo Uviv. Press, 2000, pp. 301 - 335.
3. "Socially alien woman" in Bulgarian Peasant Communities, Late 19th to Mid 20th centuries. - Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Porto, vol. 41 no. 1 - 2, pp. 33 - 41.
4. The Village in Middle Stara Planina Mountain at the End of 19th and 20th Century. An Attempt for Ethnological Typology. - Annuaire de L' Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculte D' Histoire, Tome 93 - 95, 2000 - 2002, pp. 119 - 159.
5. Aspects of Modern Bulgarian Cultural Identity. (Through the focus of St. Mina' s cult in Sofia Region). - Minalo, Sofia, 2003, 3, pp. 80 - 84.
6. The Rural Culture during 20th century. - Dobri Hristov and Bulgarian 20th century (A Reader), Sofia, 2005, pp.98 - 103 .
7. The dynamics of the rural culture in Kjustendil region during 20th century. - Kjustendil Museum Revue, 2004 (under press).


 


Катедра Етнология

Доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов


Доц. д-р Таня Стефанова Бонева


Доц. д-р Веселин Иванов Тепавичаров


Гл.ас. д-р Джeни Маринов Маджаров


Гл.ас. д-р Илия Стоянов Илиев


Доц. д-р Мира Николаева Маркова