Доц. д-р Костадин Иванов Грозев

ръководител катедра

 

 Катедра:

 Нова и съвременна история

 Програми:

 Съвременна история

 Кабинет:

 30

 Приемен ден:

 Петък

 Приемно време:

 11:00 - 13:00

 E-mail:

 grozev@clio.uni-sofia.bg

Биографична справка


Роден на 24 април 1961 г. в Пловдив
Завършил специалност история, втора специалност английски език в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1985 г.)
Инспектор в Деканата на Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1989 - 1990 г.)
Кандидат на историческите науки (1990 г.), "Демократическата партия и движението за реформи в политическата система на САЩ (1969 - 1972)"
Старши асистент в Катедрата по нова и съвременна история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1990 г.)
Главен асистент (1993 г.)

По-важни публикации


Кризата в политическата система на САЩ в края на 60-те г. - В: Кризата в историческото развитие. София, 1991.
Демократическата партия и движението за реформи в политическата система на САЩ (1969 - 1971). - ГСУ ИФ 82, 1989.
Фактори в политическото развитие на САЩ в края на 60-те г. - Векове 1991, 1-2.
Американското общество в търсене на алтернатива (края на 60-те год.). - В: Личността в историческото развитие. София, 1995.
Лорд Джеймс Брайс - либерал и хуманист от викторианската епоха. - Демократически преглед 1995, 4-5.
Катедра Нова и съвременна история


Проф. д-р Искра Василева Баева

  

Проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов


Доц. д-р Росица Стефанова Ташева


Доц. д-р Костадин Иванов Грозев


Доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски


Доц. д-р Дарина ГригороваГл.ас. д-р Борис Кирилов Стоянов