Проф. д-р Искра Василева Баева

 Катедра:

Нова и съвременна история

 Програми:

История на най-новото време


История на Централна Европа след Втората световна война

 Кабинет:

29

 Приемен ден:

Петък

 Приемно време:

9:00 - 11:00

 E-mail:

baeva@clio.uni-sofia.bg

Биографична справка


Родена на 12 януари 1951 г. в София
Завършила специалност история в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Специалист в Катедрата по нова и най-нова обща история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1980 г.)
Кандидат на историческите науки (1982 г.), "Полската селска партия на Ст. Миколайчик в периода на утвърждаване на народнодемократичната власт в Полша 1945 - 1948 г."
Старши асистент (1982 г.)
Главен асистент (1984 г.)
Доцент (1995 г.)
Член на ФС на ИФ


По-важни публикации


Книги:
   

Утопия и реалност. УИ "Св. Климент Охридски", 1991. (в съавторство)
Източна Европа след Сталин, 1953-1956. Полша, Унгария, България и Чехословакия. С., 1995 - pdf 2407 KB
Външната политика на България след 10. ХІ. 1989 г. С., 1997. (в съатвторство)
История на съобщенията в България. Факти, събития, личности, проблеми. С., 1997. (в съавторство)
Евреите в международната политика. Една българска гледна точка. С., 1998. (в съавторство)
Преди и след "желязната завеса". С., 1998. (в съавторство) - pdf 326 KB
Българските преходи 1944-1999. С., 2000. (заедно с Евгения Калинова)
Evguenia Kalinova, Iskra Baeva. La Bulgarie contemporane entre l'Est et l'Ouest. L'Armattan, Paris, 2001.
България и Източна Европа. С., 2001.
Българските преходи 1939-2002. С., 2002 (заедно с Евгения Калинова)
Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955). С., 2003. (заедно с Евгения Калинова)

Статии и студии:


Създаване на Полската селска партия - Известия на Българскоот историческо дружество. С.1 1982.
Кризата в Полската селска партия 1944-1949 г. Сп. Исторически преглед, 1984, кн. 2.
Политическите партии в Полша 1944-1950. Сп. Векове, 1986, кн. 4.
Антихитлеристката коалицияи полският въпрос от Кримската конференция до създаването на Временно правителство на националното единство. В: Проблемът за мира в международните отношения 1919-1980. С., 1987.
За народната демокрация - полемично. (Из историческия опит на Полаш, Чехословакия и Унгария). Сп. Векове, 1989, кн.6.
Интелигенцията в обществено-политическите кризи на социализма след Втората световна война (Полша, Чехословакия и Унгария). Сп. Философска мисъл, 1990, кн. 5.
"Източна Европа" - минало и настояще. Сп. Bulgarian Quarterly, 1991, Vol. 3.
Криза в политическата система на социализма. В: Кризата в историческото развитие. С., 1991.
Аграризмът - реформистка идеология за преустройството на света. Сп. История, 1992, кн. 5-6.
България и "Пражката пролет" 1968 г. Сп. Политически изследвания, 1993, кн. 1.
"Сближението" между България и Съветския съюз (1963 - 1973). Сп. Ново време, 1993, кн. 1.
"Printemps de Prague" de 1968 et la "Revolution de velours" de 1989, vus depuis la Bulgarie - Revue d'Europe Centrale, tome I, numero 2, 2e semestre 1993.
Създателят на Чехословашката република Томаш Гарик Масарик - мислител, демократ, държавник. Сп. Минало, 1995, кн. 2.
Българският преход към демокрация в България след 1989 г. - революция или еволюция. Сп. Минало, 1995, кн. 4.
Държавност и анархия в българската история. В: Българистични студии. С., 1995.
Българският преход след 1989 г. в исторически контекст. Сп. Исторически преглед, 1996, кн. 1.
Stalin's Death and Some Aspects of US Policy towards Eastern Europe in the 1950s. In: The Balkans after the Second World War. Beograd, 1996.
Българският преход в контекста на източноевропейската история. Сп. Ново време, 1996, кн. 2.
Българската външна политика в рамките на Източния блок - поукши за настоящето. В: Българската външна политика вчера, днес и утре. С., 1996.
Етнически другият в Централна вропа между двете световни войни. В: Другият в историята. Кюстендил, 1996.
Периферия и център в Източна Европа през ХХ в. В: Периферията в историята. С., 1996.
Смяна на елита и кадрите в България и Източна Европа (1944-1948). В: Лица на времето. Т. 1, С., 1996.
Априлският пленум на ЦК на БКП от 1956 г. в контекста на източноевропейската десталинизация. В: Априлският пленум (1956 г). Между истината и лъжата. С., 1996.
La transition Bulgare 1989-1995 dans le contaxte historique. In: Revue d'Europe Centrale. T. IV, no 3, 1996.
Западные славяне и европейская культура. В: Интеграция ХХІ в. Научно-публицистический бюллетень. Бр. 3. Июль 1996.
Постсоциалистическите балкански страни в търсене на ново място в Източна Европа. Сп. Международни отношения, 1996, кн. 3.
Интелигенцията винаги е пред избор. Сп. Ново време, 1996, кн. 4.
Отвореното общество 50 години по-късно - погледът на историка.  Във: Философия, история, хуванизъм. С., 1996.
Българската пропаганда в Източно Европа от края на Втората световна овйна до смъртта на Сталин 1953 г. Сп. Balkanistik Forum, 1996, 1-2.
Засиленият диалог с НАТО - исторически и политически аспекти. Сп. Международни отношения, 1996, кн. 6.
Bulgarian Transition to Democracy after 1989 - Revolution or Evolution. Actes de Deux Journees de Travail sur la Transition 'Les Mecanismes de la transition dans Europe des Transitions. Athenes, 1996.
Модели на политическа култура в следвоенна Полша и България. Сп. Епохи, 1996, кн. 4.
Крахът на либерализма в междувоенна Цантрална Европа. Сп. Международни отношения, 1997, кн. 2.
South-Eastern Europe. Bridge to the Mediterranean Region or Border between Civilizations. Sofia, 1997.
Днешните проекции на делото на първия президент на Чехословакия Томаш Г. Масарик. Сп. Ново време, 1997, кн. 5.
Градът в политическата история на Източна Европа през ХХ в. Balkanistik Forum, 1997, кн. 2.
Международни предпоставки на първия опит за десталинизация в България (1953-1956). В: Лица на времето. Т. 2, С., 1997.
Еволюция на идеите на левицата за националната държава през ХХ век. В: Българската левица за националната държава в ХХІ век - историческо развитие и перспективи. С., 1997.
Новата левица в Източна Европа пред предизвикателствата на прехода. Сп. Понеделник, 1998, кн.6-7.
Българо-съветските отношения в годините на "перестройката". В: България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии) С., 1998.
БРП (к) и другите в Коминформбюро. ". В: България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии) С., 1998.
Дойде времето на левите и в Чехия. Сп. Ново време, 1998, кн. 1-2.
Циклите-граници в съвременната история на Чехословакия. Сп. Balkanistik Forum, 1998, кн. 1-2-3.
Втората световна война и славянското единство - плюсове и минуси. Във: Втората световна война и славянският свят. С., 1998.
Аграризмът като идеология на селските движения в България и Полша до Втората световна война. В: Годишник на Софийския университет. Исторически факултет. Т. 84-85. С., 1999.
Полският март 1968: властта срещу интелигенцията. В: Модерният историк. Въображение, информираност, поколения. С., 1999.
Стари и нови митове за "социализма". В: стория и митове. С-, 1999.
Бъдещето на славянството през 21 век - единни или разделени. В: Славянските култури и модерната цивилизация. Славянството - съвременни предизвикателства. С., 1999.
България от 50-те години през погледа на ЦРУ. В: Модерна България. С., 1999.
Българските преходи през ХХ в. Сп. Ново време, 1999, кн. 1-2.
Източноевропейският социализъм - обществото, от което излязохме. В: Отвъд прехода - модернизацията. С., 2000.
България и Съветският съюз след Втората световна война - прагматизмът на българската позиция. В: България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000.
Българската равносметка на ХХ век - между носталгията и безнадеждността. В: Краят на хилядолетието. Ностлагии, раздели и надежди. С., 2000.
Десетгодишният път на една социалистическа партия. Сп. Ново време, 2000, кн. 1-2.
Из историята на българското дисидентство - Общественият комитет за екологична защита на Русе и властта. Известия на държавните архиви. Бр. 76, 2000.
Европейско и неевропейско в източноевропейския социализъм. Българският случай. Сп. Исторически преглед, 2000, кн. 5-6.
Отношението на БСП към властта в годините на прехода. Сп. Ново време, 2000, кн. 12.
Томаш Гарик Масарик - идеалистът пред реалностите на историческите поврати. В: Световност, демокрация, малки народи. С., 2000.
Основните тенденции в прехода на бившите социалистически страни от Източна и Средна Европа. В: Защо рухна реалният социализъм? С., 2001.
Променящото се възприемане на българските поврати. В: Историкът гражданин и учен. УИ "Св. Климент Охридски", С., 2001.
Полското политическо махало отново върви наляво. Сп. Ново време, 2001, кн 9.
Българи в недалечната чужбина (българи в Източна Европа през първите години след Втората световна война). В: Изследвания в чест на член-кореспондент проф. Страшимир Димитров. Studia Balkanica 23, С., 2001.
Българската външна пропаганда в началния период на живковизма. Сп. Епохи, 1998, кн. 2.
Аграрното законодателство в Чехословакия, Полша и България след Първата световна война. Сп. История, 2002, кн. 1.
Трудната победа на унгарските социалисти на парламентарните избори. Сп- Ново време, 2002, кн. 5.
Монархия-република в Източна Европа през ХХ в. Сп. Исторически преглед, 2002, кн. 1-2.
Пораженията в Източна Европа през ХХ век и техните последици. Сп. Balkanistik Forum, 2001, кн. 1-2-3.
Изборите в Чешката република - социалистите продължават да управляват. Сп. Ново време, 2002, кн. 7-8.
Николай Генчев - интелектуалецът в българския преход. В: Търсене на истината. С., 2002.
Iskra Baeva, Evgenia Kalinova. The United States Notion of Eastern Europe from the 1950s till the 1990s - Adequacy and Inadequacy. In: America Imagined. Blagoevgrad, 2002.
Георги Димитров - поглед от началото на 21 век. В: Георги Димитров - между възхвалата и отрицанието. С., 2003.
Източна Европа през 2002 г - новата левица пред нови предизвикателство. Сп. Понеделник, 2003, кн. 3-4.
Modele kultury politycznej w powojennej Polski I Bulgarii. In: Polska-Bulgaria w Europie Srodkowej I Polunocno-Wschodniej w XVII-XX. Podobienstwa, roznice, uwarunkowania. Warszawa-Lowicz, 2003.
Имперският принцип в Източния блок след Втората световна война. Сп. История, 2003, кн. 3-4.
Студената война - война и/или мир. В: Двадесетият век. Опит за равносметка. УИ "Св. Климент Охридски". С., 2003.
Българо-американските отношения в годините на студената война. Сп. Международни отношения, 2003, кн. 4.
Полиитческата култура на българското дисидентство. Collegium Germania 4, Sofia, 2003.
Изток или Запад е Източна Европа? В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С., 2003.
80-те години - десетилетие на пропуснатите реформи в България. Сп. Ново време, 2003, кн. 11.

Учебници и учебни помагала:


Христоматия по най-нова история. С., 1988.
История на България за ХІ клас. Изд. Отворено общество. С., 1996. (в съатворство)
История на България за ХІ клас. Книга за учителя. С., 1996. (в съавторство)
История на България от древността до наши дни. УИ "Св. Климент Охридски". С., 1998 (в съатворство)
История на България от древността до наши дни. Учебник за 11 клас. Изд. Планета 3. С., 2001. (в съатворство)
История и цивилизации. История на света. ХХ в. Учебник за 10 клас. С., 2002 (заедно с Румен Генов)
История и цивилизации. 11 клас. Профилираща подготовка. С., 2002. Ч в съатворство)

Помагала:


История на България. Българската хроника. С., 2003. (в съатворство)
Катедра Нова и съвременна история


Проф. д-р Искра Василева Баева

  

Проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов


Доц. д-р Росица Стефанова Ташева


Доц. д-р Костадин Иванов Грозев


Доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски


Доц. д-р Дарина ГригороваГл.ас. д-р Борис Кирилов Стоянов