Доц. д-р Александър Николов Николов

ръководител катедра


 Катедра:

Стара история, тракология и средновековна история

 Програми:

Средновековният  протонационализъм

 Кабинет:

39

 Приемно време:

 

 E-mail:

alnik_1999@yahoo.com


Биографична справка


• Роден 11.01.1963, гр. Перник
• Завършва Национална гимназия за древни езици и култури “Св. Константин-Кирил Философ” /1982/
• Завършва СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “История”, специализация “История на Византия и балканските народи” /1989/
• Учител по стара история в НГДЕК /1989-1994/
• От 1994 г. асистент в Катедрата по средновековна история на ИФ
• 1996 – магистър по медиевистика на Централноевропейския университет (CEU-Budapest)
• 2004 – доктор по история
• 2006 – доцент
• 2008 – Mphil (Medieval Studies, CEU-Budapest)

езици: английски, немски, руски, новогръцки, италиански;
латински, старогръцки, старобългарски

БИБЛИОГРАФИЯ (2004-юни 2009)


Монографии
1. “Вярвай или ще те убия!: “Ориенталците” в кръстоносната пропаганда (1270-1370). София, Университетско издателство “Свети Климент Охридски”, 2006, 505 с.
2. Куманското заселване в Унгария и България (ХІІ-ХІІІ в.): паралели и различия, (под печат). 220 с.
Студии и статии:
3. “Турската опасност”- спасение или заплаха? (Трактатът на Еразъм Ротердамски “Consultatio ad bellum Turcis inferendo”). – ГСУ-ИФ, 96-97, 2003-2004 (2006), 81-125.
4. Образът на източните християни в съчинението на Псевдо-Брокард “Directorium ad passagium faciendum” – В: Civitas Divino-Humana. Сборник в чест на проф. Г. Бакалов. София, 2004, 321-334.
5. Чингиз хан и Чингизидите през погледа на Хайтон от Горигос. – В: Власт, образ, въобразяване-Mediaevalia Christiana 1, София 2005, 7-38.
6. Cumani Bellatores in the Second Bulgarian State (1185-1396) - Annual of the Medieval Studies Department, CEU-Budapest, vol 11, 2005, 223-229.
7. Походът на Владислав Варненчик в творчеството на Лодризио Кривели. – В: Тангра: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев, София 2006, 155-163.
8. Евреите в Бохемия и Моравия през Средните векове. – В: Кюстендилски четения, 2003-2004. Регионален исторически музей-Кюстендил, Кооперация ИФ-94; Кюстендил 2006, 26-31.
9. Рицарите на свети Йоан: Tuitio fidei et obsequium pauperum”. – Будител, 1, 2006, 42-45.
10. Куманите в Югоизточна и Централна Европа: модели на интеграция. – В: Смолянски четения на ИФ при СУ “Св. Климент Охридски”, май, 2006 .
11. Хрониката от манастира Санкт Гален като извор за културно и етническо многообразие. – В: Кюстендилски четения на ИФ при СУ “Св. Климент Охридски”, 2006.
12. Представата за Европа: едно пътуване в Късното средновековие (14-15 в.). – В: Сборник с материали от конференцията, посветена на 50 години от подписване на Римския договор, София 2007.
13. “Гостите” на средновековна Унгария: немската и куманската колонизация и полюсите на средновековната интеграция (ХІ-ХV в.). – В: Mediaevalia Christiana, 2, 2008.
14. Bulgaria: Contacts to Medieval Latin Europe. - Oxford Medieval Dictionary, Oxford University Press, 2008.
15. Византия и ромеите през погледа на Рамон Лул. – В: Сб. Конференция на работната група “Византия” към фондация А. Мелън. Византия в собствените й очи и очите на другите. ИК “Гутенберг”, София 2007, 269-275.
16. Майчиният език-извор на гордост и преследване. - В: Етрополски четения на Катедрата по етнология към Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 2005 (под печат).
17. “Венеция и походите на Владислав Ягело на Балканите”. – В: От Никопол до Виена 1396-1683, Свят-Наука, София, 2008, 69-80.
18. “Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция- България”, наръчник за преподаватели, “Нации и национализъм в европейския контекст”; “Идеята за Европа. Европейската идентичност”, София, Формат Вижън, 2009.
19. Patriotic and protonational motives in the late medieval Bulgarian literature (12th –15th centuries). Working group of Pasts Incorporated, History Department, CEU-Budapest (под печат).
Преводи и редакции:
20. Житни поля, кървави хълмове, Анастасия Каракасиду. - превод от английски език, София, СИЕЛА, 2008.
21. Макмафия: Престъпност без граници, Миша Глени, превод от английски език, София, СИЕЛА, 2008.
22. Най-големите измами и заблуди в световната история, Бернд Ингмар Гутберлет, превод от немски език, София, СИЕЛА, 2009
23. Маккейн: Човека от народа, Пол Алигзандър, превод от английски език, София, СИЕЛА, 2008
Катедра Стара история

Проф. д-р ист.н. Красимира Димитрова Гагова


Проф. д-р Петър Неделчев Делев


Проф. д-р ист.н. Диляна Василева Ботева


Гл.ас. д-р Веселка Василева Гъркова


Доц. д-р Ивайла Любомирова Попова


Доц. д-р Александър Николов Николов


Гл.ас.Юлия Милчева Цветкова


Гл. ас. д-р Кабалан Самир Мукарзел