Проф. д-р ист.н. Диляна Василева Ботева


 Катедра:

Стара история, тракология и средновековна история

 Програми:

Тракология

 Кабинет:

38

 Приемно време:

 

 E-mail:

boteva@clio.uni-sofia.bg


ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
2007 доктор на историческите науки
2001 доцент по научната специалност 05.03.01 „Стара история” (тракология)
1994 - 2001 главен асистент
1990 – 1994 старши асистент
1986 – 1990 редовен асистент към катедра "Тракология" при ИФ на СУ
март-юни 1986 хоноруван асистент към катедра "Тракология" при ИФ на СУ
1985-1986 учител по история в 28 ЕСПУ, София
юни-август 1985 специалист в катедра "Тракология" при ИФ на СУ

ОБРАЗОВАНИЕ:
април 1994 научна степен „кандидат на историческите науки” (доктор)
1980-1985 Софийски университет "Св. Климент Охридски"
специалност: История; профил: Стара и средновековна обща история;
втора специалност: Английски език

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
2002 / 2003 Хумболтов стипендиант в Института по език и комуникация при
Техническия университет, Берлин.
октомври 1994 стипендия "Константин Иречек" за едномесечна специализация в
Института по стара история и епиграфика на Виенския университет
юли/август 1991 Институт по стара история към Университета на Саарланд (Германия)
1990/1991 Хердеров стипендиант на проф. Виржиния Паскалева в
Института по стара история и епиграфика на Виенския университет
септември 1989 Център за проучване на гръцката и римска античност в Атина и
Френската археологическа школа в Атина

ПОЗИЦИИ:
- член на Факултетния съвет на Исторически факултет на СУ
от 2009 – член на Ревизионната комисия на Хумболтовия съюз в България
от 2008 – член на Научния съвет на Лабораторията за изучаване на Дунавските провинции на Римската империя (гр. Ферара, Италия)
от 2008 – научен секретар на Факултетния научен съвет на ИФ на СУ
от 2008 – член на Издателския съвет на ИФ на СУ
от 2004 – член на Комисията за научно-изследователски проекти на ИФ на СУ

НАГРАДИ:
декември 1989 – годишна награда на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за млад учен

ЕЗИЦИ:
немски, английски, френски, руски, италиански

ПРОЕКТИ:
― 2009/2010: едногодишен проект към Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Информационна база данни в помощ на обучението и научно-изследователската дейност по Стара история и Тракология”
― 2008: едногодишен трансграничен (България – Румъния) проект към фондация “Alexander von Humboldt” (Германия): „Pax Romana: Културен обмен и икономически връзки в Дунавските провинции на Римската империя”;
― 2005/2006: едногодишен проект към Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Съвременно състояние на чуждите и българските проучвания върху изображенията и култа на Тракийския конник” (едноличен проект):
― 2004/2005: едногодишен проект към фондация “Alexander von Humboldt” (Германия) „Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език”
― 1994-1996: двугодишен проект към фонд "Млади учени" при Министерство на образованието „Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система”; разработката е предложена за номиниране като най-добра в съответното научно направление през 1996 г.

ПУБЛИКАЦИИ:
Монографии:
1. Проблеми на тракийската история и култура. С., 2000, 167 с.
2. Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). С., 1997, 377 с.
Автореферат:
3. Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система (анализ и интерпретация на база данни). Автореферат на дисертационен труд за получаване на научната степен „доктор на историческите науки”. София 2007.
Съставителство:
4. Zeichen in der Archäologie. Herausgegeben von D. Boteva (= Zeitschrift f. Semiotik, Bd. 28, Heft 1, 2006). Tübingen: Stauffenburg Verlag, 153 S.
5. Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер, 260 стр.
6. Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. Съставители К. Бошнаков, Д. Ботева. София 2002.
7. Христоматия по тракология. Том 2. Съставители М. Тачева и Д. Ботева. С. 1998, 264 с.
Студии и статии:
8. За датирането на тракийските посветителни паметници. – Известия на Регионален исторически музей Русе, ХІІ (Светът на гетите), 2008, 212-224.
9. Военните успехи на Мегабаз в Тракия и предвижването на Ксеркс от Дориск до Акант: връщане към Херодот. – Анали 15, 2008, 2/4, 121-128.
10. Сюжетът „лов на елен” върху оброчните релефи на Тракийския конник: анализ на база данни. – В: Югоизточна Европа през Античността VI в. пр. Хр. – VII в. сл. Хр. Studia in honorem Al. Dimitrova-Milcheva. София 2008, 166-173.
11. За произхода и значението на Сабазиевия жест. – В: По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. Съставител Д. Димитрова. София: Арос 2008, 54-60.
12. Репроблематизация на надписа и изображението върху вотивния релеф с трикефален конник от Коматево (Abstract: Reconsidering the inscription and image on the votive relief of a three-headed horseman from Komatevo). – Acta Musei Varnaensis VII-2, 2008, 278-290.
13. Как „четем” посланията на тракийските торевти? In: Phosphorion. Studia in honorem M. Čičikova. Sofia 2008, 214-218.
14. Octavian against Mark Antony and the Fate of Nicopolis near Philippi. – In: Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology (Komotini-Alexandroupolis, October 2005), Athens 2007, 80-85.
15. Abbildende Darstellung des Thrakischen Reiters: Analyse einer Datenbank. – In: L. F. Vagalinski, The Lower Danube in Antiquity (VI C BC - VI C AD). International Archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan, 2005 (NOUS Publishers LTD: Sofia 2007) 201-215.
16. Име и основаване на Никополис при р. Места. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3 (2). Studia in honorem professoris Jordankae Jurukova 2007, 187-196.
17. Die Schlange auf den Weihereliefs des Thrakischen Reiters: Analyse einer Datenbank. – Thracia XVII in honorem C. Yordanov, 399-418.
18. Dedicators with Roman Names and the Indigenous Cult of the Thracian Horseman (A Reprint). – Archaeologia Bulgarica XI, 2007, 3, 75-89.
19. The Bull as a Sacrificial Animal and as Rider’s Antagonist on the Votive Plaques of the Heros equitans: A Database Analysis. – Jubilaeus VI, 2007, 158-164.
20. Die Suche nach dem Kode der Weihereliefs einer schriftlosen Kultur. In: Zeichen in der Archäologie. Herausgegeben von D. Boteva (= Zeitschrift f. Semiotik, Bd. 28, Heft 1, 2006). Tübingen: Stauffenburg Verlag, 69-82.
21. За тракийския образен език и пътя към неговото „разчитане”. В: Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер, 7-18.
22. Обвързаност между изображение е надпис при оброчни релефи на Тракийския конник: анализ на база данни. В: Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер, 182-222.
23. Война и мир на Балканите през Античността. – В: Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендилски четения 2005 г. ИФ-94 / Регионален исторически музей – Кюстендил 2006, 20-33.
24. Soldiers and veterans dedicating votive monuments with a representation of the Thracian horseman within the provinces of Lower Moesia and Thrace. – In: “Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der Regionalen Konferenz (16-19 Oktober 2003)”, Belgrade 2005, 199-210.
25. Der Reitende Gebieter der antiken Thraker. In: A. Groh (Hrsg.), Be-WEG-ung. Akademische Perspektiven auf Reisen und Ortswechsel. Berlin: Weidler-Buchverlag, 2005, 85-112.
26. “Combat against a lion” on the votive plaques of the Thracian Rider (a database analysis). – Thracia XVI, 2005, 209-222.
27. “Двубой с лъв” при изображенията на Тракийския конник: анализ на база данни. – In: Stephanos Archaeologicos in honorem Prof. Lyudmili Getov (= Studia Archaeologia, Suppl. 4), 2005, 73-83.
28. Bemerkungen über den Code einer thrakischen bildlichen Erzählung. – In: Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Herausgegeben von V. Nikolov und K. Băčvarov. Sofia, 2004, 251-256.
29. Dedicators with Roman Names and the Indigenous Cult of the Thracian Horseman. – In: Ephemeris Dacoromana, Serie nuova, XII, 2004, fasc. 1, 205-225.
30. Епиграфски данни за култа към Тракийския конник сред римската армия в Долна Мизия и Тракия. – В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров (= Годишник на НБУ, Департамент „Средиземноморски и Източни изследвания, том 2), 2004, 19-29.
31. Darstellung einer thrakischen Katabasis-sage? – Thracia 15 (in honorem Alexandri Fol). Sofia, 2003, 383-394.
32. “Лов на мечка” върху оброчните релефи на тракийския конник (анализ на база данни). – Известия по история, 1: Власт и социум. Благоевград, 2003, 91-99.
33. Списък на публикациите на проф.д.и.н. Маргарита Тачева. – Известия по история, 1: Власт и социум. Благоевград 2003, 12-22.
34. Изображения-разказ "Лов на глиган" върху оброчните релефи на Тракийския конник: Анализ на база-данни. - В: Рйфıç. Изследвания в чест на проф. Ив. Маразов. С., 2002, 395-406.
35. An Attempt At Identifying Alexander's Route Towards The Danube In 335 BC. - В: Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. М. Тачева. С., 2002, 27-31.
36. Publikationsliste von Prof. Dr. Margarita Tacheva. - В: Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. М. Тачева. С., 2002, 11-16.
37. Преподавател, Изследовател, Учител по инакомислие: проф. д.и.н. Маргарита Тачева на 65 години. - В: Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. М. Тачева. С., 2002, 9.
38. The Heros of the Thracian Iconic Narrative: A Data Base Analysis. - In: Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. September 2000. Vol. II. Sofia, 2002, 817-822.
39. Монетосеченето на Пауталия за Септимий Север и неговото семейство в периода 193-211 г. (проблеми на хронологията). – Известия на Исторически музей Кюстендил, VІ, 1993 (Велико Търново, 2002), 235-240.
40. Надгробни могили в землището на с. Исперихово, Пазарджишко. – Rhodopica III, 1/2, 123-138 (в съавторство с П. Делев и А. Божкова).
41. On the Chronology of the Gothic Invasions under Philippus and Decius (AD 248-251). - Archaeologia Bulgarica, V, 2001, 2, 37-44.
42. За промяната на провинциалната граница между Долна Мизия и Тракия в края на ІІ в. - Seminarium Thracicum 5 (= Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров), 2001, 211-216.
43. The Votive Reliefs of the Thracian Horseman as a Sign System: an Attempt at Modelling the Thracian Mythology. - In: Proceedings of the 9th International Symposium of Austrian Association for Semiotics “Modelling History and Culture”, Graz, 1996 (= Angewandte Semiotik 16/17), Vol. II. Wien, 2000, 961-972.
44. Изображения-разкази върху оброчните релефи на Тракийския конник: І. Херосът в света на боговете. - Jubilaeus III. Сборник в памет на проф. Б. Геров. С., 2000, 22-43.
45. A propos des "secrets" du Cavalier thrace. - Dialogues d’Histoire Ancienne, 26/1, 2000, 109-118.
46. Another Evidence for the Establishment of Pizos? - In: Studia in memoriam Velizari Velkov (= Thracia 13), 2000, 21-26.
47. Пертинакс в Долнодунавските земи. - Известия на НИМ, ХІ (Доклади от научна сесия, проведена на 10.12.1991 в памет на н.с. д-р Ст. Дамянов), 2000, 109-119.
48. IGBulg. II, 659 и административно-териториалните промени в района на Никополис ад Иструм при Септимий Север. - In: Zl. Gočeva (ed.), In memoriam magistri Prof. Dr. G. Mihailov (= Thracia Antiqua, 10). Serdicae, 1999, 240-248.
49. Александър Велики: действащият (?) мит. - В сб.: "История и митове". С., 1999, 9-13.
50. Един неизвестен празник в Радомирско. - Минало, 1999, 2, 45-63.
51. Сребра в разказите на друганци. - Минало, 1999, 3, 5-15.
52. Някои аспекти на култа към Артемида Базилея (по повод Hdt IV, 33, 5). - Jubilaeus II. Юбилеен сборник в памет на проф. Хр. М. Данов. С., 1999, 178-182.
53. Two Notes On D. Clodius Albinus. - Archaeologia Bulgarica, 1999, 3, 23-28.
54. Following in Alexander’s Footsteps: The Case of Caracalla. - In: Ancient Macedonia. Sixth International Symposium. Thessaloniki, 1999, vol. I, 181-188.
55. Corrigenda: 1. IGR, I 744 (= IGBulg. 1588), non a. 202 sed a. 194; 2. CIL, III 14416 (cf. ILBulg. 18), neque C[arpos] neque Ce[nnos] sed Ge[tas]. – In: XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 1997). Atti. Roma, 1999, 513-519.
56. Die Statthalter der römischen Provinz Thracia unter Septimius Severus und Caracalla (Probleme der Datierung). - In: Stephanos nomismaticos. Edith Schönert-Geiß zum 65. Geburtstag. Berlin, 1998, 131-138.
57. Тракийският Херос в системата на тракийския пантеон. - Jubilaeus. I: Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев. С., 1998, 23-27.
58. On the Way to Tetrarchy: The Role of the Lower Danubian Limes for the Roman Defence System in A.D. 193-217/218. - In: Studia Danubiana I. The Roman Frontier at the Lower Danube 4th-6th centuries. Bucharest, 1998, 77-80.
59. St. Athanase d’Etropolé, Sabazios et l’oracle de Dionysos. - Dialogues d’Histoire Ancienne 23/1, 1997, 287-298 (= L’oracle de Dionysos des Besses. - In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Vol. I. Proceedings of the 7-th International Congress of Thracology. Bucarest, 1997, 667-678).
60. A New Approach to the Monuments of the Thracian Horseman. - Archaeologia Bulgarica, 1997, 1, 25-29.
61. Оброчните релефи на Тракийския конник. І: Изображения-образи. - Проблеми на изкуството, 1997, 3/4, 66-70.
62. The South Border of Lower Moesia from Hadrian to Septimius Severus. - In: Petar Petrović (ed.), Roman Limes on Middle and Lower Danube (= Cahier des Portes de Fer, Monographies 2). Belgrade, 1996, 173-176.
63. Legati Augusti pro praetore Moesiae inferioris A.D. 193-217/218. - Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 110, 1996, 239-247.
64. On the cursus honorum of P.Fu... Pontianus (PIR2 F 496), Provincial Governor of Lower Moesia. - Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 110, 1996, 248-252.
65. Етрополският Свети Атанас, Сабазий и светилището на бесите. Rés.: St.Athanassius of Etropole, Sabazios and the Dionysiac Oracle in Thrace. - Минало, 1996, 2, 18-28.
66. Монетосеченето на Филипополис при управлението на Северите. - Минало 1995, 2, 26-34.
67. Thrace and Lower Moesia during the Reign of Macrinus (217-218 A.D.). - In: Studia in honorem Al.Fol (= Thracia, 11). Serdica, 1995, 445-450.
68. The Coinage of Dionysopolis and Callatis for Septimius Severus and His Family (Notes on Its Chronology). - In: Dobroudja (Добруджа) 12, 1995 (= Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval History of Dobroudja. International symposium, Dobrich 1993), 73-75.
69. Историческата наука и функционирането на историческите знания в обществото: явлението Тит Ливий. - История ІV, 1995, 2, 34-36.
70. The Coinage of Histria for Septimius Severus and His Family: Addenda et Corrigenda. - Pontica, XXVII, 1994, 235-236.
71. The Coinage of Byzantium for Septimius Severus and His Two Sons up to 212 A.D. (Notes on Its Chronology). - In: Studies on Settlement Life in Ancient Thrace. Proceedings of the IIIrd International Symposium “Cabyle”. Jambol, 1994, 361-362.
72. Moesia inferior and Thracia: Pro and Con Septimius Severus. - Limes. Studi di storia 5, Bologna, 1994, 15-19.
73. Historical Development of the Roman Provinces of Moesia Inferior and Thracia during the Period A.D. 193-217/218. - Bulgarian Historical Review 1994, 4, 5-17.
74. Римските провинции Долна Мизия и Тракия през управлението на император Макрин (217-218 г.сл.Хр.) - ГСУ, ИФ, 87, 1994, 33-63.
75. The Province of Macedonia and the Civil War A.D. 193-197. - In: Ancient Macedonia. Fifth International Symposium. Vol. I. Thessaloniki, 1993, 245-249.
76. Следните 16 статии в Кратка енциклопедия Тракийска древност (София 1993): Аркадиополис (с. 24); Деметрий Полиоркет (с. 78); емпорион (с. 99); Илион (с. 122); Кедриполис (с. 138); Кетрипорис (с. 144); Когайон (с. 148); Медосад (с. 176); Месад (с. 177); Нестос (с. 194); Плотинополис (с. 216); Спарадок (с. 265); Терес (с. 274); Тразибул (с. 281); фрури (с. 298); Хебризелм (с. 300);
77. The Coinage of Histria for Septimius Severus and His Family. - Pontica, XXVI, 1993, 253-257.
78. Augusta Traiana and Its Territory. - Index. International Survey of Roman Law (Napoli) 20, 1992, 25-30.
79. Кризата в Римската империя през 193 година. - В сб.: "Кризата в историческото развитие". С., 1991, 21-27.
80. Библиография на трудовете на проф. Б. Геров. - In: Studia in honorem Borisi Gerov. Sofia 1990, 11-16.
81. Северната граница на провинция Тракия при Септимий Север. - Векове 1989, 1, 16-20.
82. Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система. Опит за нова типология. Rés.: The Votive Tablets of the Thracian Horseman as a Sign System (an Attempt at a New Typology). - Acta Terra Antiqua Balcanica. III. Sofia, 1988, 110-119.
83. Оброчни паметници от светилището на Асклепий Лименос край Сливница. Rés.: Monuments votifs du sanctuaire d’Asclépios Limenos près de Slivnica, département de Sofia. - Археология ХХVІІ, 1985, 4, 31-38.
84. Тракийското светилище на Асклепий Лименос край Сливница. - В: Историко-археологически и етнографски изследвания в Софийски окръг. Книга І. (= Студентски проучвания, VІІ-1). София 1985, 23-36.
85. Оброчни и култови паметници от светилището [на Асклепий Лименос край Сливница]. - В: Историко-археологически и етнографски изследвания в Софийски окръг. Книга І. (= Студентски проучвания, VІІ-1). София 1985, 37-92.
Рецензии и отзиви:
86. Reinhold Bichler. Historiographie – Ethnographie – Utopie. Gesammelte Schriften, Teil 1: Studien zu Herodots Kunst der Historie. Herausgegeben von R. Rollinger. Wiesbaden, Harrasowitz. 2007, 275 S. – Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), LXII, 2009, Heft 3./4., Sp. 129-132.
87. Oppermann, Manfred. Der thrakische Reiter des Ostbalkanraumes im Spannungsfeld von Graecitas, Romanitas und lokalen Traditionen. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Band 7, Beier & Beran, Langenweißbach, 2006, 414 S. – Archaeologia Bulgarica X, 2006, 3, 109-111.
88. Komnick, Holger. Die Münzprägung von Nikopolis ad Mestum. Griechisches Münzwerk. Akademie Verlag GmbH, Berlin 2003, 91 S, 8 Tafeln. – Archaeologia Bulgarica 2004, 2, 105-109 (Mitverfasser B. Božkova).
89. Международен симпозиум "Римският лимес по Средния и Долния Дунав". - Археология, 1995, 3, 49-50.
90. П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Университетско издателство "Св. Климент Охридски". С., 1992, 407 с. - Балкански древности 2, 1992, 99-100.
91. J. Šašel, Opera selecta. Ed. R. Bratoz, M. Šašel Kos. Ljubljana, 1992, 872 p. - Балкански древности 2, 1992, 93-94.
Учебници за общообразователните училища:
92. История. Учебник за 7-ми клас. София, Просвета 2002, 180 стр. (съ-авторство с М. Димова, Р. Гичева).
93. История и цивилизация. Учебник за 7-ми клас. София, Азбуки – Просвета, 2008, 192 стр. (съ-авторство с М. Димова и Р. Кушева).
Научна редакция:
94. Крис Скар, Хроника на римските императори. Летопис на владетелите на Римската империя. Рива 2008, 240 стр.Катедра Стара история

Проф. д-р ист.н. Красимира Димитрова Гагова


Проф. д-р Петър Неделчев Делев


Проф. д-р ист.н. Диляна Василева Ботева


Гл.ас. д-р Веселка Василева Гъркова


Доц. д-р Ивайла Любомирова Попова


Доц. д-р Александър Николов Николов


Гл.ас.Юлия Милчева Цветкова


Гл. ас. д-р Кабалан Самир Мукарзел