Проф. д-р Петър Неделчев Делев

 

 Катедра:

Стара история, тракология и средновековна история

 Програми:


История на стария свят,
Проблеми на историята на елинистическия свят,
Извори за античната история
История на древна Македония,
Тракийските племена


 Кабинет:

38

 Приемно време:

сряда 13-14 ч.

 E-mail:

peter.delev@yahoo.comБиографична справка
* Роден на 30 декември 1951 г. в София
* Завършил 114 гимназия с преподаване на английски език в София през 1970 г.
* Завършил Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност история, профил археология, втора специалност английски език през 1977 г.
* Уредник в отдел "Археология" на Националния исторически музей (1977 - 1979 г.)
* Асистент по стара история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1979 - 1983 г.)
* Старши асистент (1983 - 1987 г.)
* Доктор (Кандидат на историческите науки) "Раннотракийски погребални обичаи и вярвания", 1987 г.
* Главен асистент (1987 - 1993 г.)
* Доцент по стара история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (от 1993 г.)
* Заместник декан на Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1995 - 1999 г.)
* Декан на Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1999 - 2003 г.)
* Ръководител на Катедрата по стара история, тракология и средновековна история в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (от 2007 г.)
* Заместник председател на Общото събрание на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (от 2007 г.)

Библиография
1. Долмените в България. – Студентски проучвания, 3, 1975, 79-109.
2. Родова гробница или хероон-мавзолей? Разкопки на един тракийски долмен. – Thracia antiqua, 3, 1978, 89-107.
3. Теренни археологически проучвания в Странджа и Източна Стара планина през 1977 година. – Thracia antiqua, 4, 1978, 64-73.
4. Problems of the Thracian Megalithic culture. – Pulpudeva, 3, 1980, 189-192.
5. Les monuments mégalithiques en Bulgarie. – In: Actes du IIe Symposium International de Thracologie, Milano, 1980, 76-82.
6. The Megalithic Monuments of Ancient Thrace. – In: Interaction and Acculturation in the Mediterranean, Amsterdam, 1980, 197-201.
7. La Thrace Pontique et la culture mégalithique thrace. – Thracia Pontica, 1, 1982, 125-129.
8. Мегалитите в Тракия, ч. 2, Тракия Понтика (Тракийски паметници, т. 3). София, 1982 (в съавторство с Ал. Фол, Ив. Венедиков и др. Авторски текст на П. Делев представляват главите “Сакар планина и Източни Родопи”, “Източна Стара планина”, “Проблеми на тракийските мегалитни паметници” и раздел “Мегалитни паметници” на главата “Странджа планина”, с. 173-348 и 391-427).
9. Тракийска поселищна система през ранножелязната епоха и мегалитните паметници в Тракия. – В: Поселищен живот в Тракия, Ямбол, 1982, 37-43.
10. Епитафията на Хреста и светилището на Зевс-Дионис в Малко Търново. – Археология, 1983, кн. 3, 1-11.
11. Les Odryses et les Kikones. Problèmes de géographie historique. – Pulpudeva, 4, 1983, 220-226.
12. Долмените в Странджа. – Странджанско-сакарски сборник, т. I, Малко Търново, 1984, 214-216.
13. La culture mégalithique thrace. – In: Dritter internationaler thrakologischer Kongress, 2, Sofia, 1984, 37-40.
14. The Cult of the Dead in Thrace and Mycenaean Greece. – In: Contributions au IVe congrès international de thracologie, Sofia, 1984, 185-190.
15. Megalithic Thracian Tombs in South-Eastern Bulgaria. – Anatolica, 11, 1984, 17-45.
16. Археологически проучвания в района на Малко Търново. – Странджанско-сакарски сборник, т. II, кн. 2, Малко Търново, 1985, 45-50.
17. Two Tholos Tombs at Malko Tirnovo. – Thracia Pontica, 2, 1985, 74-84.
18. Проблеми на скалните паметници в Североизточна България. – В: Североизточна България. Древност и съвремие, София, 1985, 49-55.
19. Bevölkerung und Siedlungssystem an der bulgarischen Schwarzmeerküste. – In: W. Schuler (Hrsg.), Die bulgarische Schwarzmeerküкste im Altertum (Xenia. Konstanzer althistorische Vorträge und Vorschungen, Heft 16), Konstanz, 1985, 9-27.
20. Раннотракийски погребални обичаи и вярвания (автореферат на кандидатска дисертация), София, 1986.
21. The Thynian and Bithynian Thracians in the Times of Herodotus and Xenophon. – In: Sixième congrès international d'études du Sud-Est Européen. Résumés des communications, Histoire, 1, Sofia, 1989, 62-63.
22. Археологически и епиграфски паметници. – В: Странджа. Древност и съвремие, София, 1990, 139-264.
23. Тракийският град при Свещари – една възможност за историческа идентификация. – Terra Antiqua Balcanica, Acta IV, 1990, 97-109.
24. Investigations of the Thracian Fortified Settlement Near Sveshtari in the 1986-1988 Period. – Helis, 2, 1992, 73 -88 (в съавторство с М. Чичикова и А. Божкова).
25. Burial Rites as Clues to Ethnic Formation and Development in the Balkan Peninsula. – Pulpudeva, 6, 1993, 46-50.
26. Тракийското царство на Лизимах: някои териториални проблеми. – Балкански древности, 2, 1994, 51-57.
27. За хронологията и географската локализация на гетските войни на Лизимах. – Епохи, 1994, кн. 4, с. 17-28.
28. Lysimachus and the Lion. – Thracia, 11, 1995 (Studia in honorem Alexandri Fol), 311-316.
29. Les thraces et la mort. – In: Studia in honorem Georgii Mihailov, Sofia, 1995, 139-144.
30. Филип II и залезът на “голямото” Одриско царство в Тракия. – Шуменски универси¬тет “Епископ Константин Преславски”. Трудове на катедрите по история и бого¬словие 1, 1997, 7-40.
31. Observations sur le cavalier thrace. – Pulpudeva 6, Supplementum, 1998, 129-135.
32. Тракия под македонска власт. – Jubilaeus I, Д. Дечев, София, 1998, 39-45.
33. Proto-Hellenistic and Early Hellenistic Phenomena in Ancient Thrace. – In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations (Proceedings of the 7th International Congress of Thracology, Constanta – Mangalia – Tulcea 20-26 May 1996), II, Bucharest, 1998, 376-384.
34. Древности от Средна Места. Археологически проучвания по трасето на път ІІ-19. Гоце Делчев, 1998 (съавтор).
35. Последната война на Деметрий Полиоркет. – Jubilaeus 2, Хр. М. Данов, София, 1999, 163-168.
36. Two Bronze Vessels from Roman Thrace with Producer Stamps. – Archaeologia Bulgarica 3, 1999, 2, 43-48 (съавтор с А. Божкова).
37. The Deportation of the Paeonians in Herodotus. – Thracia 13, 2000 (Studia in memoriam Velizari Velkov), 49-52.
38. Lysimachus, the Getae, and Archaeology. – The Classical Quarterly 50/2, 2000, 384-401.
39. The Settlement System of the 1-st Millenium B. C. along the Right Bank of the Middle Nestos. – In: Pistiros et Thasos. Structures économiques dans la péninsule Balkanique aux VIIe – IIe siècles avant J.-C. Opole, 2000, 145-150 (съавтор).
40. Koprivlen: une agglomération thrace sur le Nestos moyen. – In: Pistiros et Thasos. Struc¬tures économiques dans la péninsule Balkanique aux VIIe – IIe siècles avant J.-C. Opole, 2000, 151-160 (съавтор).
41. Плиний Стари (N. H. 4. 40) и тракийските племена в района на средна Места. – В: Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. София, 2002, 273-281.
42. Копривлен и културната общност на Югозападна Тракия през VІІ – V в. пр. Хр. – ИНМБ 4, 2002 (= Studia in honorem Ivani Karayotov), 80-97 (съавтор).
43. Пристигането на Лизимах в Тракия. – Jubilaeus 5, М. Тачева, София, 2002, 126-136.
44. Some Greeks in Thrace. – In: Thrace and the Aegean. Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology 1, Sofia, 2002, p. 301-309.
45. Koprivlen: A Thracian Settlement on the Middle Nestos. – In: Thrace and the Aegean. Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology 1, Sofia, 2002, p. 469-484 (съавтор).
46. Надгробни могили в землището на с. Исперихово, Пазарджишко. – Rhodopica 2002, 1-2, 123-138 (съавтор).
47. Районът на Средна Места в древността. – В: Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, 2002, 13-28; същото на английски език: The Middle Mesta Region in Antiquity. – In: Koprivlen, Volume 1. Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998-1999, Sofia, 2002, 13-28.
48. Античната пътна мрежа в района на Средна Места. – В: Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, 2002, 55-60; същото на английски език: The Ancient Road Network in the Middle Mesta Region. – In: Koprivlen, Volume 1. Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998-1999, Sofia, 2002, 57-62 (co-author).
49. Археологически структури. – В: Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, 2002, 91-101; същото на английски език: The Archaeological Structures. – In: Koprivlen, Volume 1. Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998-1999, Sofia, 2002, 91-101.
50. Към историческата характеристика на селището при Копривлен. – В: Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, 2002, 296-298; същото на английски език: A Historical Commentary of the Settlement at Koprivlen. – In: Koprivlen, Volume 1. Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998-1999, Sofia, 2002, 295-297.
51. По някои проблеми от историята на агрианите. – Известия на Историческия музей Кюстендил 7, 2003, 8-12.
52. Политиката на Филип ІІ и Александър ІІІ спрямо гръцките градове в Тракия. – В: Черно море между Изтока и Запада, Варна, 2003, 105-125.
53. From Corupedion towards Pydna: Thrace in the Third Century. – Thracia 15, 2003 (In Honour of Alexander Fol’s 70th Anniversary), 107-120.
54. Lysimachus and the Third War of the Successors. – Thracia Pontica 6.2, 2003 (In honorem Mihaili Lazarov), 63-70.
55. За някои проблеми в оронимията на Югозападна Тракия. – Известия на Исторически музей Благоевград 3, 2003, 33-36.
56. Лизимах. София, 2004 (= Университетска библиотека, № 435).
57. A Terra Cotta Statuette of Aphrodite from Isperihovo. – In: Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus, Sofia, 2004, 271-276.
58. Stratifying Herodotus: Local Tribes between the Lower Axios and the Nestos. – Thracia 16, 2005, 105-121.
59. Das antike Strassennetz im mittleren Mestagebiet. In: J. Bouzek, L. Domaradzka (eds.). The Culture of the Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in Memory of Prof. Mieczyslaw Domaradzki with a Round Table „Archaeological Map of Bulgaria“. Oxford, 2005 (= BAR International Series 1350), 103-106 (съавтор с Хр. Попов).
60. Зайчи връх в елинистическата укрепителна система на Кабиле. – В: Поселищен живот в Тракия 4, Ямбол, 2006, 97-104.
61. Philip and the Getae. – Jubilaeus 6, К. и Х. Шкорпил, София, 2007, 116-123.
62. Tribes, Poleis and Imperial Aggression in the Lower Strymon Area in the 5th c. BC – The Evidence of Herodotus. – Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology, Athens, 2007, 110-119.
63. The Edonians. – Thracia 17 (In honorem annorum LX Cirili Yordanov), 2007, 85-106.
64. Надгробните могили при Симеоновград, Одриското царство и тракийските племена в долината на Хеброс. – В: Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2005 г. Велико Търново, 2008, 211-232.
65. Филип ІІ и Александър Велики в Северна Тракия. – В: Светът на гетите. Известия на Регионален исторически музей – Русе, том 12, 2008, 5-19.
66. Археологическо обхождане в землищата на селата Микрево, Драката и Палат, община Струмяни. – В: Известия на Регионален исторически музей Благоевград, том 5, 2009, 66-75 (съавтор с А. Божкова).

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
67. Общество. Учебник за 1. гимназиален клас. I част, София, ПГО, 1983 (в съавторство с Д. Попов, М. Тачева и др.).
68. Общество. Учебник за 4. гимназиален клас. I част, София, ПГО, 1991 (в съавторство с Д. Попов, М. Тачева и др.).
69. История на древните общества, София, 1992 (в съавторство с П. Барсело и М. Таче¬ва. Авторски текст на П. Делев представлява раздел I: Древноизточни общества, с. 13-88).
70. История на България за 11 клас. Издателство Отворено общество, София, 1996 (съавтор).
71. История на България за 11 клас. Книга за учителя. Издателство Отворено общество, София, 1996 (съавтор).
72. Религията на древна Елада. – В: История на религиите. Университетски курс лекции, София, 1999, 115-142.
73. История на България от древността до наши дни. Учебник за 11 клас. София, Планета 3, 2001 (съавтор).
74. История на древния свят. Учебник за 7 клас. София, Планета 3, 2003.

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ СТАТИИ, РЕЦЕНЗИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
75. “Мегалитите в Тракия” – успешно начало на една нова поредица. – Векове, 1978, кн. 3, 79-80 (рецензия за: Мегалитите в Тракия. Тракийски паметници, т. I, София, 1976).
76. Обобщаващо изследване върху религията на древните траки. – Векове, 1979, кн. 1, 79-80 (рецензия за: A. Fol, I. Venedikov, I. Marazov, D. Popov. Thracian Legends, Sofia, 1976).
77. A. Thom and A. S. Thom. Megalithic Remains in Britain and Brittany. Oxford, Cladendon Press, 1978. – Археология, 1981, кн. 1-2, 122 (рецензия).
78. Мегалитите в Тракия. Тракийски паметници, том. I. София, Наука и изкуство, 1976. – Известия на НИМ, 3, 1981, 375-377 (рецензия).
79. Тракийските гробници край Малко Търново. – Турист, 1985, кн. 7, 8-9.
80. Eriope. – In: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae III, 1, 1986, 843.
81. Статии в: “Кратка енциклопедия Тракийска древност”, София, 1993:
Акинак, 8-9;
Бит, 43-45;
Долмени, 86-87;
Крепости, 154-155;
Махайра, 173;
Мегалитна култура, 173-174;
Могили, 185-186;
Некрополи, 193-194;
Погребални обичаи, 216-217;
Ромфея, 239;
Светилища, 244-245;
Хеброс, 301;
Хероон, 305;
Янково, 316.
82. Атлас по история на Стария свят. Макивиди, К. С., Херон Прес, 1996, 96 с. – Исто¬рия, 1996, 3/4, 112 (рецензия).
83. Studia Thracica 7: Кирил Йорданов. Политическите отношения между Македония и тракийските държави (359-281 г. пр. Хр.). – ИПр 55, 1999, 5-6, 204-207 (рецензия).
84. Chrysoulla Veligianni-Terzi, Oi Ellênídes póleis kai to basíleio tôn Odrusôn apó Abdêrôn póleôs méxri Ístrou potamoú. Thessaloniki: Ekdotikós Oíkos Adelfón Kuriakidé A. E., 2004. – Bryn Mawr Classical Review 2005.07.84 (http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2005/ 2005-07-84.html) (рецензия).

СЪСТАВИТЕЛСТВО И/ИЛИ РЕДАКЦИЯ:
85. Подбрани извори по история на стария свят, Благоевград, 1989 (съставител, с М. Тачева).
86. Jubilaeus 1, 1998 (редактор).
87. Jubilaeus 2, 1999 (редактор).
88. Христоматия по тракология, том 2, София, 1998 (редактор).
89. Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, том І. София, 2001 (съставител, с Т. Попнеделев).
90. Христо Попов. Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ-І век преди Христа. София, 2002 (редактор).
91. Подбрани извори за българската история. Том първи. Древните българи и земите на Балканския полуостров до VІІ век. София, 2002 (съставител на разделите „Праисторически епохи“ (стр. 77-81) и „Древна Тракия в състава на Римската империя“ (стр. 99-139).
92. Копривлен, том 1. Спасителни археологически проучвания по пътя Гоце Делчев – Драма 1998-1999 г., София, 2002. Същото на английски език: Koprivlen, Volume 1. Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev – Drama Road 1998-1999, Sofia, 2002 (редактор, с А. Божкова).
93. Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, том ІІ. София, 2004 (съставител).
94. Юлия Цветкова. История на Тракийския Херсонес (от Троянската война до времето на римското завоевание). Фабер [В. Търново], 2008 (редактор).
Катедра Стара история

Проф. д-р ист.н. Красимира Димитрова Гагова


Проф. д-р Петър Неделчев Делев


Проф. д-р ист.н. Диляна Василева Ботева


Гл.ас. д-р Веселка Василева Гъркова


Доц. д-р Ивайла Любомирова Попова


Доц. д-р Александър Николов Николов


Гл.ас.Юлия Милчева Цветкова


Гл. ас. д-р Кабалан Самир Мукарзел