Гл.ас. д-р Христо Анастасов Беров

 Катедра:

 История на Византия и Балканските народи

 Програми:

 

 Кабинет:

 32

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 

Биографична справка


Дата на раждане 13.03.1978

ТРУДОВ СТАЖ
• от 2005г. до сега - Исторически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен асистент в катедра „История на Византия и балканските народи” към ИФ на СУ "Св. Кл. Охридски";
• 2003-2004 - НГДЕК “Св. Константин – Кирил Философ”, учител по история

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
От февруари 2003 – до сега - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Исторически Факултет, Стопанска и социална история XIX-XX век. Очаквана степен: доктор по история
• Октомври 1997-септ. 2002 - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Исторически Факултет, Балканска история, магистър по история
• Септември 1992-юни 1997 - Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, Математика и английски език, средно образование

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Март 2011-Януари 2012 – Външен консултант към Държавна Агенция Архиви към Министерски Съвет, България;
Март-Април 2009 – специализация във Филисофски факултет на Белградския Университет, Сърбия;
Февруари-Март 2008 – специализация във Филисофски факултет на Белградския Университет, Сърбия;
Януари-Март 2005 – специализация в Centre for Russian and East-European Studies към University of Toronto, Торонто, Канада.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Координатор на проекти:
“Климат и история: Дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000“ (Договор № ДТК 02/02/2010 към Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието, младежта и науката) - за проекта - Pdf 132K;
„Създаване на електронна база данни (БГ-КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български исторически периодични издания” (Договор № 126/2007 към НИС на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“);
„Развиване и обогатяване на електронна база данни (БГ-КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български исторически периодични издания“ (Договор № 76/2008, Договор № 31/2009, Договор № 131/15.04.2010 към НИС на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“);
„Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия.” (Договор № 87/2008, Договор № 18/2009, Договор № 127/2010 към НИС на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“).

Член на проектни екипи:
Миналото в криза: изследване развитието на българската историческа наука в преходна ситуация (1985-2011) (Договор № / Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието, младежта и науката)
„Преходът: Гласове, образи и спомени” (Договор № ДИД 02/1/2009 към Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието, младежта и науката);
„SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство” (Договор № ДО 02-142-2008 към Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието, младежта и науката).

Участия в Joint History Project към CDRSEE, със седалище в гр. Солун, Гърция на срещите в:
2003 г. – Истанбул, Загреб
2002 г. – Атина
2001 г. – Букурещ [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ
1. Стефан Дечански и имотите, дарени на Дечанския манастир – В: Българското дарителство: История, съвременност и перспективи, н. ред. Пл. Митев, Карлово, 2003.
2. Иван Калпазанов – „модерният“ предприемач на Габрово, сп. Минало, 1, 2006.
3. Габровските фабрики – „биографии” и снимки – В: електронно историческо списание www.anamnesis.info, 2, 2006.
електронно историческо списание www.anamnesis.info, 3, 2006 (в съавторство с Вл. Станев).
5. Чужденците в габровската индустрия и влиянието им върху нейното развитие (1878-1912) – В: Модернизацията на България и Габрово, 1878-2006, Велико Търново, 2007.
6. Дейността на габровските индустриалци и модернизацията на един български град (1878-1912) – В: ІV Международен Семинар „Университетски четения и изследвания по българска история”, Смолян, 11-13 май 2006, София, 2008.
7. Индустриалният преврат на Балканите по примера на сръбския град Лесковац (1878-1912), сп. Минало, 4, 2011.
8. Балканската индустриализация и балканските „Манчестъри“: Лесковац и Габрово (1878-1912), Годишњак за Друштвено историjу, под печат.Катедра История на Византия и Балканските народи

Проф. дин Христо Луков Матанов


Проф. дин Иван Илчев Димитров


Доц. дин Иван Христов Първев


Доц. д-р Наум Илиев Кайчев


Гл.ас. Васко Арнаудов


Гл.ас. Йоанна Илиева Бенчева


Гл.ас. Христо Анастасов Беров