Чл. кор. проф. д-р ист. н. Иван Илчев Димитров

 Катедра:

История на Византия и Балканските народи

 Програми:

Съвременна история на балканските народи;
Балкански взаимоотношения в края на ХIХ и началото на ХХ в.
История и теория на пропагандата

 Кабинет:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 


Биографична справка:


Роден на 25 юни 1953 г. в София
Средно образование в 114 гимназия с преподаване на английски език в София
Завършил специалност история (профил нова и най-нова обща история) в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Асистент в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1978 г.)
Кандидат на историческите науки (1981 г.), "България в балканската английска политика (1913 - 1918)"
Гост-професор в Държавния университет на щата Охайо, Колумбус САЩ и Мерилендския държавен университет, САЩ /1984-1986/
Доцент по нова и най-нова история на Балканските народи (1987 г.)
Гост-професор в Центъра Уудроу Уилсън, Вашингтон, САЩ (1990 - 1991 г.); Университета на Чиба, Япония /1999-2000/
Доктор на историческите науки (1993 г.), "Родината ми - права или не! Външнополитическа пропаганда на балканските народи"
Професор по нова и най-нова история на балканските народи (1995 г.)
Член на ВАК - 1997-2002
Декан на Историческифакултет 2003-2007
Председател на научния съвет на ИФ - 2003 -2007


ПУБЛИКАЦИИ:


І. Монографии
1.    2003. Докосвания до Америка /с Пламен Митев/. Фондация "Хемимонт". С., 2003.
2.    2002. Най-значимите българи на ХХ век. /съавтор/. С., 2002.
3.    2002. La rose des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origins a nos jours. Colibri, Sofia, 2002.
4.    2002. История на България. Профилирано обучение /съавтор/. Планета 3, С., 2002.
5.    2001. История на България. Учебник за 11-и клас на българските училища. /съавтор/. Планета 3, С., 2001.
6.    2001. По на Запад, най на Запад - Япония. Писма на един гайджин. Колибри. С., Colibri, 2001. /рец. в "Аз-Буки", г. ХІ, 23, 6-12.06.2001/.
7.    1996. История на България за 11 клас на българските училища /съавтор/. Абагар, С., 1996.
8.    1995. "Родината ми - права или не! Външнополитическата пропаганда на балканските на балканските народи, 1821-1923 г. С., 1995. /рецензирана в "Българска аримя", 2.04.1996, Пламен Димитров; "Българистика и българисти", 1997, 2, Ал. Гребенаров. "Мините пред балканското разбирателство".
9.    1995. Рекламата през Възраждането. С., 1995. Академично издателство "Марин Дринов" /рецензирана в "Аз Буки", бр.21, 31.05.-6.06.1995, с.14 - Г. Цанков - "Рекламата като образование".
10.    1990. България и Антантата през Първата световна война. С., 1990, с.319 /рецензирана в "Исторически преглед" и Etudes Balkaniques /.
11.    1989. Уинстън Чърчил и Балканите /с Георги Гунев/ С., 1989 /рецензирана в П.Шопов - "Исторически преглед", 1990, №7, с.86-88., The Bulgarian Historical Review /.

ІІ. Съставителство, редакторство, бележки
1.    2004. Глени М. Балканите 1804-1999. Рива, С., 2004 /истор. редакция, бележки/.
2.    2004. Балканите. Исторически атлас /съавтор, под печат/.
3.    2003. Балканският комитет във Великобритания /1903-1946/. С., 2003.
4.    1995. Източният въпрос, 1774-1923. /заедно с Борислав Гаврилов/. С., 1995, Университетско издателство.
5.    1993. В.Радославов. Дневни бележки, 1914-1916. С., 1993. Университетско издателство.
6.    1993. The Ethnic Situation in Bulgaria 1992. Sofia, Club 90 Publishers, 1993.
7.    1992. Кризата в историческото развитие. С., 1992
8.    1987. Ноел и Чарлс Бъкстон. Мисия на Балканите. С., 1987 /съставителство, предговор и коментар/- рецензирано в: М.Лалков - Известия на Държавните архиви, т.58, С., 1988, с.286-288., Зл.Николова- "Архивен преглед", 1988, №4, с.64-67., М.Лалков- "Дневник на едно тревожно време", в. "Труд", бр.56, 9.03.1988.
9.    1986.Н.П. Игнатиев. Записки /1875-1878/. С., 1986, с.848 /съставителство и бележки/ - рецензирано в: Е.Хаджиниколова - "Исторически преглед", 1986, №12, с.75-78., Хр.Кьосев. Автентичен разказ за съдбовни години - "История и обществознание", 1987, №1, с. 56-59.,  D.Perry. The Treaty of San Stefano: Ignatiev,s Failed Panslav Gambit - The Annuary of Greek Studies, Vol. 5, Minnesota, 1989, p. 484 - 492., М.Лалков - "Сложните реалности на една външна политика" - в."Труд", бр.275, 1.12.1986., Ц.Генов - "Народната съдба в историята" - в."Отечествен фронт", №12506, 17.10.1986.
10.    1983. Джорджина М.Макензи, Аделина П.Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. С., 1983, с.148 /съставителство и бележки/.

ІІІ. Статии и студии  
1.    2004. Грижата за телесната горница. В: Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. С., 2004.
2.    2004. Българче да ТЕ наричам първа радост е за мене. В: Иронията на историка. В памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков. С., 2004.
3.    2003. Die Kunst des unmoglichen. Propaganda und Mutationen des Bulgarienbildes in "Europa" - Offentlichkeit Ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. H. Heppner, R. Preshlenova (Hrsg.). Peter Lang, Frankfurt am Mein, 2003.
4.    2003. Minorities in Bulgaria According to History Textbooks Used in Bulgarian Schools - Sudosteuropa Mitteilungen, 2003, 2, p. 66-79.
5.    2002. Турскосиньо и американско шарено. Прощъпулникът на американската дипломация - Български дипломатически преглед, 2002, 3, с. 95-99.
6.    2001. Защитата на българската кауза пред света - Балкански щрихи в европейското минало. С., УИ "Св. Климент Охридски", 2001, с. 156-177.
7.    2000. Писма на един гайджин - Българска етнология, ХХVІ, 2000, 1.
8.    2000. Освобождението - ГСУ, Официален отдел, т. 3, С., 2000.
9.    1999. Един народ в движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер /1879 г./ - Известия на държавните архиви, т. 72, 1999, с. 179-226; т. 73, с. 212-279.
10.    1997. The Ethnic Relations in Bulgaria and the Structural Changes of Recent Years. - In: The Structural Changes in Eastern Europe after 1989. Budapest, 1997.
11.    1997. The Bulgarian Muslims /with D. Perry/ - The Muslims in Europe. Birmingham, Great Britain,1997.
12.    1996.Iakoruda, une ville-frontiere Bulgare sur la corde raide. - L'Europe et ses villes-frontieres. Interventions. Editions Complexe, Bruxelles, 1996, pp. 109-123.
13.    1996. Митът за Сан Стефанска България като "Свещена крава" на българския национализъм - История, 1996, 1.
14.    1996. La science historique bulgare au cours des annaes 70 et 80. Histoire et pouvoir en Europe mediane. Sous la direction d'Antoine Mares. L'Harmattan,Paris, 1996, pp. 171-191.
15.    1996. How To Win Friends and How To Influence Those Around Us - International Conference On The Balkans. The Carnegie Report and the Balkans Today. S., RVR, 1996.
16.    1996. "The Muslims in Bulgaria," in Gerd Nonneman, Tim Niblock, and Bogdan Szajkowski, eds. Muslim Communities in the New Europe. Reading, Berkshire (UK): Ithaca Press, pp. 115-137.
17.    1996 - Карнегиевата анкета на Балканите през 1913 - Македония. История и политическа съдба. Т. ІІ. Знание, 1996.
18.    1995.Митът за Санстефанска България като "свещена крава" на българския патриотизъм - в."Знаме", г.VІ /ХХІ/, бр.17-18, март, 1995. Рецензирано в Брезов К. Националната ни история като дойна крава за един историк. Фантазиите на доц. Иван Илчев - Македония, 11, 25.03.1995.
19.    1995. Организация на външнополитическата пропаганда на балканските страни през Първата световна война.- Български военен преглад, ІІІ, 1995, извънреден брой "Другата война - България 1915-1918", с.3-25. Същото загл. и на англ.език. 1996. Organization of the International Propaganda of the Balkan States During First World War - Bulgarian Military Review,1995.
20.    1995. Карнегиевата анкета на Балканите през лятото и есента на 1913 г.- Увод към "Карнегиевата анкета", Изд. "Абагар", Велико Търново, 1995, с.5-24.
21.    1995. My Country - Right  or Wrong! The International  Propaganda of the Balkan States, 1821-1923- Bulgarian Historical Review, 1995, № 3
22.    1995. "Как да печелим приятели" - Демократически преглед, т. ХХVІІІ, 1995, бр.2-3, с.224-230.
23.    1994. Печатът и рекламата или къде рекламираше възрожденският българин - 150 години българска журналистика. Научни студии, статии, съобщения. С., 1994, с.35-59.
24.    1993. Роберт колеж и създаването на българската интелигенция преди Освобождението. - Училище, г.І, бр.2/1993, с.70-78.
25.    1993. Рекламата - възможност за избор- Бизнес сезони, 1993, с.7-8.
26.    1993. Bulgarian Ethnic Groups: Politics and Perceptions / with D.Perry/ - RFE/RL Research Report, Vol. 2, № 12, 19 March, p. 35-40
27.    1992. Стереотипи в българската външна политика до Балканските войни.- сб. "Кризата в историческото развитие". С.,1992
28.    1991. The Macedonian Embroglio. - Bulgarian Quarterly, vol.І, № 3, 1991, р.70-82
29.    1990. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в докладите на френското военно аташе в Букурещ. - Известия на държавните архиви, т.591, 1990, с.459-467.
30.    1989. Карнегиевата анкета на Балканите през есента на 1913 г. Организация, извършване, международен отзвук. - Исторически преглед, 1989, №10, с.15-28.
31.    1988. Политиката на царска Русия в България в годините на Първата световна война според А.Савински.- Известия на държавните архиви, т.566, 1988, с.57-116
32.    1988. За контактите между ВМРО и Балканския комитет във Великобритания.- Известия на държавните архиви, т.55, с.95-102, 1988.
33.    1988. Външнополитическа пропаганда на балканските държави и народи по време на Източната криза 1875-1878. Военноисторически сборник, кн.6, 1988, с.3-24
34.    1988. Development of the International Propaganda of the Balkan States, 1821-1923. Etudes Balkaniques, №4, 1988
35.    1986. Солун и Солунско през Балканските войни /1912-1913 г./. По материали от архива на семейство Хаскел.- Военноисторически сборник, 1986, №6, с.158-171
36.    1986. Документи за българската история в архива на Хуворовия институт за войната, революцията и мира.- Векове, г.ХV,1986, №1, с.63-66
37.    1986. La propagande des etats balkaniques fase a la conference de la paix a Paris 1918-1920 - Etudes Balkaniques , 1986, № 2, р. 17-30
38.    1985. Джеймс Дейвид Баучер и българската национална кауза /1912-1920/.- Известия на държавните архиви, кн.50,1985,с.135-190
39.    1985. L, Etat bulgare et l,agence "Havas". Histoire de leurs relations depuis la Liberation jusqu,a  la Premiere Guerre mondiale - Bulgarien Historical Review, 1985, № 4, р.19-32.
40.    1984. Из историята на българската пропаганда в Швейцария по време на Първата световна война и на Парижката мирна конференция 1919 г. Военноисторически сборник, 1984, № 1, с.115-133.
41.    1984. Доклад на френски дипломат за положението на българите от Македония след Кресненско-Разложкото въстгание 1878-1879 г.- Военноисторически сборник, 1984,№ 5, с.154-157
42.    1984. Българите - АБВ, г.1984, № 20.1983. Йосиф Хербст в Дирекцията по печата. Български журналист, г.ХХV, 1983, № 1, с.53-54
43.    1982-1983. Англия, България и Дарданелската операция /януари-април 1915 г./- ГСУ, Исторически факултет, т.73, 1979, С.,1982, с.31-60., /май-октомври 1915 г./. ГСУ, Исторически факултет, т.74, 1980, С.,1983, с.195-224
44.    1982. Външнополитическа пропаганда на българската национална кауза през Балканските войни /1912-1913/.- Военноисторически сборник, 1982, № 4, с.80-98
45.    1982. Great Britain and Bulgaria,s Entry into the First World war / 1914-1915/. - Bulgarian Historical Review, 1982, № 4, р. 29-48
46.    1981. Роберт колеж и формирането на българската интелигенция /1863-1878 г./.- Исторически преглед, г.ХХХVІІ, 1981, № 1, с.50-62
47.    1981. Първият български вестник на английски език в САЩ.- Български журналист, г.ХХІІІ, 1981, № 10, с.50-51
48.    1981. Българските евреи в националната пропаганда на Европа по време на войните /1912-1918/.- Годишник на обществената културно-просветна организация на евреите в НРБ, г.ХVІ, 1981, с.183-194
49.    1981. България в стратегическите планове на Великобритания на Балканите /октомври 1915-септември 1918/. - Военноисторически сборник, 1981, № 2, с.30-48
50.    1981. Английската външна политика и мисията на братя Бъкстон в България през есента на 1914 г.- Военноисторически сборник, 1981, № 6, с.33-48

ІV. Рецензии
1.    2003. А, като аман от анонимни редактори и анонимни преводачи. Б, като баста пред боклуци като предлаганата ни от издателство "Екслибрис" "Биографична енциклопедия" на Марк Мейсън. И така до края на азбуката. Култура, 33, 12.09.2003.
2.    2003. Македонийо, възжелана или възпитаване на желанията /Н. Кайчев. Македонийо, възжелана: Армията, училището и градежът на нацията в Сърбия и България /1878-1912/. Парадигма, 2003/ - Култура, 28, 11.07.2003.
3.    2000. Жоржета Назърска. Българската държава и нейните малцинства. С., ЛИК, 1999 - ИПр, 2000, кн. 3-4.
4.    1998. Една впечатляваща биография. /Р. Генов. Гладстон. С., 1996/ История, 1998, 1, с. 43-45.
5.    1995. "Когато фактите говорят и боговете мълчат" /Георгиев,В., Ст.Трифонов. История на българите 1878-1944 в документи. Т. І, 1878-1912. Ч. І, Възстановяване и развитие на българската държава. С., Просвета, 1995 --История, 1995, кн.5, с.59-60
6.    1995. Е.Стателова, Р.Попов, В.Танкова. История на българската дипломация 1878-1913. С., 1994.- Исторически преглед, кн.4, 1994-1995
7.    1990. Парижки аромати /Едмон Жан Франсоа Барбие. Дневник на един парижанин. С., 1989/- АБВ, г.ХІІ, бр.12/584/, 20.ІІІ.1990
8.    1989. Tatyana Nestorova. American Missionaries Among the Bulgarians: /1858-1912/. East European Monographs, Boulder, Distributed by Columbia University Press, New York, 1987, p.151.- Bulgarin Historical Reviewq 1989, № 2
9.    1989. Участието на България в Първата световна война, отразено в една нова енциклопедия.- Военноисторически сборник, 1989, кн.1
10.    1989. М.Лалков. "Орелът пада от мачтите" - Военноисторически сборник, 1989, кн.2
11.    1989. Последният лъв / William Manchester. The Last Lion:Winston Spenser Churchill. Alone, 1932-1940. Little Brown, 1988/. - АБВ, г. ХІ, бр. 26/545/, 27.VІ.1989
12.    1988. Т.Димитров. Международна документация за Македония. / Th. Dimitrov. The Complaints of Macedonia, v. І-ІV, Geneve, 1979-1986/ - Известия на държавните архиви, т.56, 1988, с.384-387
13.    1988. Възход и упадък на буржоазната демокрация /Николова, В. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът на д-р Константин Стоилов /1894-1899/. С., Попов, Ж. Народнолибералната /стамболовистката/ партия в България /1903-1930/. С., 1986. Саздов, Д. Демократическата партия в България /1887-1908/. С., 1987.- АБВ, г.Х, бр.24/492/, 14.VІ.1988
14.    1988. Ако на клетката на слона видиш надпис "Бивол". Михаил Данилевски. Географски речник на задграничните страни. Трето преработено издание. ДИ" Д-р Петър Берон" , С., 1987, с.630. Редактори - Христо Тилев, Александра Киселкова.- АБВ, г.Х, бр.25/493, 21.VІ.1988
15.    1988. Мост към световната култура.- Tatyana Nestorova. American Missionaries Among the Bulgarians:/1858-1912/. East European Monographs, Boulder, Distributed by Columbia University Press, New York, 1987, p. 151.- АБВ, г.Х, бр. 32/500, 9.VІІІ.1988
16.    1988. The Long Shadows of Injustice /Th.Dimitrov. The Complaints of Macedonia, v. І-ІV, Geveve, 1979-1986/- Sofia News, May 25, 1988, № 21/1005/
17.    1988. За честта на пагона /отговор на "Когато зад дървото не виждаш гората"/- АБВ, г.Х, бр.45/513/, 8.ХІ.1988
18.    1988. L,entree en guerre des pays balkaniques, 1912-1918 /С.Дамянов. България и балканските страни по време на войните 1912-1918. С., Военно издателство, 1986/- Etudes Balkaniques, 1988, № 1, р. 106-108
19.    1987. Роман за който ще се говори /Св.Бъчварова. Зема за прицел, Изборът, Наследникът. С., 1984, 1985, 1986/- История и обществознание, 1987, № 1, с.59-61
20.    1987. За хуманизма в политиката /В.Трайков, П.Шопов, М.Петрович. Юджийн Скайлър и българите. С., 1987/- АБВ, г.ІХ, № 24, 16.VІ.1987
21.    1987. Величко Георгиев. Масонството в България /протикване, организация, развитие и роля до средата на тридесетте години на ХХ в./ С., 1986 - Исторически преглед, т.ХLІІІ, 1987, кн.6, с.80-83
22.    1987. А.Пантев. Историческата българистика в Англия и САЩ 1865-1919. Научни и политически аспекти. С., 1986 - Bulgarian Historical Review, 1987, № 4, р. 97-100
23.    1987. Книга за предисторията на участието на Русия в Първата световна война /D. Lieve. Russia and the Origins of the First World War. London, 1984/. Военноисторически сборник, 1987, кн.6, с.321-233
24.    1986. Археология на бъдещето. /U. Le Guin. Always Coming Home. New York, 1984/ - АБВ, г.VІІІ, № 3, 21.І.1986
25.    1986. Секретната служба на Нейно величество / C. Andrews. Her Majesty,s Secret Service. New York, 1985/ - АБВ, г.VІІІ, № 31, 5.VІІІ. 1986
26.    1986. Българската военна история в нова американска библиография /J. Jessup. Balkan Military History. A Bibliography, New York and London, 1986/ - Военноисторически собрник, 1986, № 4, с.225-228
27.    1986. Продава се Хитлер. / R. Harris. Selling Hitler. New York, 1986/ - АБВ, г.VІІІ, № 48, 2.ХІІ. 1986., Еврейски вести, г. LIV, № 24, 22.ХІІ.1986
28.    1986. Нежната господарка на пещерните мечки /J. Auel. The Clan of Cave Bear., The Valley of the Horses., The Mammoth Hunter. Crown Books, 1980, 1982, 1985/ - АБВ, г. VІІІ, № 52, 30.ХІІ.1986
29.    1986. Шегува ли се мистер Файнмън? /с Пламен Демирев/ / R. Feynman.Surely, You,re Joking Mr. Feynman! New York, 1985/ - АБВ, г.VІІІ, № 34, 26.VІІІ.1986
30.    1984. Дипломатическа въртележка /М.Лалков, Балканската политика на Австро-Унгария 1914-1917. С., 1983/ - АБВ, г.VІ, № 5, 31.І.1984
31.    1984. Миролюбците. /А.Пантев, П.Петков. САЩ и България по време на Първата световна война С., 1983/- АБВ, г.VІ, № 9, 28.ІІ.1984
32.    1984. Аналитично и увлекателно изследване /Ст.Грънчаров. Политическите сили и монархическият институт в България 1886-1894. С., 1984/- АБВ, г.VІ, № 33, 14.VІІІ.1984
33.    1984. An Achievement of Contemporary Bulgarian Studies in the West / R. Crampton. Bulgaria, 1878-1918. A History/ - Bulgaria Today, № 442, 1984. И на рески език "Достижение совремонной западной болгаристики" - Болгария, № 11, 1984
34.    1983. Richard Crampton. Bulgaria, 1878-1918. A History East European Monographs, Boulder. Distributed by Columbia Press. New York, 1983, Исторически преглед.
35.    1983. Борбите на българската емиграция /К.Велики. Румъния и българското революционно движение за национално освобождение /1850-1878/. С., 1983/. - АБВ, г.V, № 39, 27.ХІ.1983
36.    1982. Нечистоплътно боравене с фактите / V.Tamir. Bulgaria and Her Jews. New York, 1979/.- Еврейски вести, г.49, № 9, 10.V.1982
37.    1982. Спекулации с историята на българските евреи. - ГОКПОЕ, г.ХVІІ, 1982, с.317-322
38.    1982. Второ непоправено издание /Г.Пашев. Цариград-Белово. С., 1981/.- АБВ, г.ІV, № 19, 17.V.1982
39.    1982. Националните борби за свобода на Балканите /М.Лалков. Балканското националноосвободително движение през ХІХ в.С., 1982/.- АБВ, г.ІV, № 31, 3-9.VІІІ.1982

Научно - популярни и разни 
1.    2004. Американска писа за демократи и диктатори - Сега, 21.08.2004.
2.    2004. Опасно малцинство - Тема, 33 /149/, ІV,23-29.08.2004
3.    2004. България за продан - Тема, ІV, 30 /146/, ІV, 2-8.08.2004.
4.    2004. Джеймс Баучер - журналистът, за когото нямаше затворени врати - Сега, 176 /2059/, 31.07.2004.
5.    2004. Церовски поставя контакта ни с Македония под контрола на Сърбия. Новинар, 19.03.2004.
6.    2004. Коридор през Трън - радост за сърбите. 24 часа, ХІІІ, 69, 10.03.2004.
7.    2004. Балканският комитет. Сега, 30 /1914/, 7.02.2004.
8.    2003. За домашните и за чуждите пророци. Сега, 256 /1836/, 1.11.2003.
9.    2003. България в Първата световна война - сагата на пропиления шанс. Сега, 232 /1812/, 4.10.2003.
10.    2003. Добра дума за охуления компрадор. Култура, 35 /2290/, 26.09.2003.
11.    2003. Когато княз Фердинанд слушаше "Красавицата на Ню Йорк" и възторжено възкликваше "Хип, хип, ура". Сега, 217, 16.09.2003.
12.    2003. Роберт колеж или люпилнята на българския елит. Сега, 216 /1796/, 15.09.2003.
13.    2003. Как България затръшна вратата на САЩ през 1901 г. Сега, 215 /1795/, 13.09.2003,
14.    2003. За Съединението неюбилейно в неюбилейна година. Сега, 209, 6-7.09.2003.
15.    2003. Как София не стана пристанище. Сега, 1.05.2003.
16.    2003. Преди 100 години тръгва първият български вестник на английски в САЩ. Сега, 64 /1643/, 15.03.2003.
17.    2003. Балкански експрес. Сега, 63 /1642/, 14.03.2003.
18.    2003. Другата война. Войните на другите. Сега, 51 /1630/, 1.03.2003.
19.    2003. Другата война. Янусовото лице на героите. Сега, 45 /1824/, 22-23.02.2003.
20.    2003. Другата война - Сега, 39, /1618/, 15.02.2003.
21.    2003. Как джуджето Гренада стана "военна заплаха" за САЩ - Сега, 9 /1588/, 11-12.01.2003.
22.    2002. Балканската война - рядко единение между властници и народ - Сега, 271 /1545/, 16-17.11.2002.
23.    2002. Първата война на САЩ срещу "тероризма" е отпреди 2 века - Сега, 240 /1514/, 12-13.10.2002.
24.    2002. По дрехите ще ги познаете - Сега, 177 /1451/, 30.07.2002.
25.    2002. Механизмите на нашенската промяна - Сега, 175 /1449/, 27-28.07.2002.
26.    2002. Турчин гърми по братята Бъкстон - 24 часа, 13.04.2002
27.    2002. Защо тъй набързо се реши у нас да има Ден на холокоста? Сега, 68 /1341/, 21.03.2002.
28.    2002. Сделката на Фердинанд и Радославов, с която загробиха държавата. Сега, 13.03.2002.
29.    2002. За реалната и нереалната власт в държавата. Сега, 16 /1289/, 19.01.2002.
30.    2001. Луи Наполеон - от изгнаник до император на Франция. Сега, 9.06.2001
31.    2001. Албания излезе на европейската сцена поради конфликт с България. Сега, 17.03.2001.
32.    2001. Санстефанска България като "свещена крава" на българския патриотизъм. Сега, 53 /1024/, 3.03.2001.
33.    2001. Добро утро, ХХ век!. Сега, 6.01.2001.
34.    2000. Как Балканите бягаха на място цели 100 години. Сега, 30.12.2000.
35.    2000. Българския ХХ век. Култура, 50/51, 22.12.2000.
36.    2000. Европо, блуднице вавилонска, кръвнице македонска!. Сега, 2.12.2000.
37.    1999. Страданията на младата политическа класа в България - Пари, 46, 1999.
38.    1995. На Балканите всяка страна пише свой вариант от историята.- Труд, 25.10.1995, с.12
39.    1990. Крахът на Австро-Унгарската империя в огледалото на една злощастна съдба. Предговор към И.Барт. Злощастната съдба на престолонаследника Рудолф. С., 1990, с.5-13
40.    1990. Към въпроса за българския управленски елит /1878-1918/. Опит за статистически анализ на избраниците на буржоазна България.- АБВ, бр.23, 5.VІ.1990
41.    1989. Макгахан в България.- АБВ, г.ХІ, №9/529/, 28.ІІ.1989
42.    1989. За Учредителното събрание.- Sofia News, някъде февруари 1989
43.    1989. Finis Bulgaria. АБВ, г.ХІ, бр.50/570/, 12.ХІІ.1989
44.    1989. Историята на един атлас.- АБВ, г. ХІ, бр.50/570/, 12.ХІІ.1989
45.    1988. Протест срещу неправдите. / Балканският комитет и английските работници в защита на българите от Македония през 1903 г./- Народна младеж, г.ХLІV, бр.167, 2.VІІІ.1988
46.    1988. The Idea. /за български университет/.- Sofia News, № 25, /1009/, 22.VІ.1988, ХІХ
47.    1988. The Endowment. /дарението за университет/.- Sofia News, № 26/1010/, 29.VІ.1988, ХІХ
48.    1988. First Step. / основаване на СУ/.- Sofia News, № 27 /1011/, 6.VІІ.1988
49.    1988. Когато се създаваше администрацията. Временното руско управленвие в българските земи през 1878-1879 г.- София, кн.5, 1988, с.41-42
50.    1988. Едно знаме с българския лъв /Френски документи за четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа/.- Отечествен фронт, № 12977, 12.VІІІ.1988
51.    1988. Sofia University and Bulgarian Culture.- Sofia News, 17.VІІІ.1988, ХІХ, № 33/1017/
52.    1988 Sofia University and Bulgarian Politics. Sofia News, 24.VIII.1988, XIX, 34 /1018/
53.    1988. Дългият път към катастрофата. Рецензия за една ненаписана книга.- АБВ, г.Х, бр.47/515/, 22.ХІ.1988
54.    1987. The London Balkan Committee. Sofia News, № 50/1979/, ХVІІІ, 16.Х--.1987
55.    1987. За да бъдем по-малко непознати /Луи Леже/.- АБВ, г.ІХ, №9, 3.ІІІ.1987
56.    1987. Принципът на козинявите чувалие /Конгресната библиотека във Вашингтон/. АБВ, г.ІХ, № 23, 9.VІ. 1987
57.    1987. Стремеж към обективност. /Карнегиевата анкета през 1913 г./.- София, г.Х, 1987, № 2, с.31-32
58.    1987. Мисия на Балканите.- София, г.Х, №9, 1987, с.33-35
59.    1986. Семейство Бъкстон.- София, г.ІХ, 1986, № 2, с.31-32
60.    1986. София, щат Ню Мексико.- София, г.ІХ, 1986, № 10, с.16-17
61.    1985. Художествен отклик на Илинден.- АБВ, № 30, 30.VІІ.1985
62.    1984. Като зов за борба . Английски обществени среди в защита на Димитров през 1933-1934 г.- Народна младеж, № 31, г.ХL, 5.ІІ.1984
63.    1983. Записките на граф Н.П. Игнатиев.- Отечество, г.VІІІ, № 175-178 /кн.2-5/, І-ІІ.1983
64.    1982. Втори българо-испански научен симпозиум.- Исторически преглед, г. ХХХVІІІ, 1982, № 6, с.146-147
65.    1980. Утешете скръбта на майка България /Гр.Пърличев/.- Отечество, г.V, 12.ІІ.1980
66.    1980. Посланик на Балканите /Джеймс Баучер/.- Отечество, г.V, № 116, 22.VІІ.1980
67.    1979. Братя Бъкстон.- Отечествен фронт, г. ХХХVІІ, № 10582, 25.V.1979  

Интервюта:
1.    2004. Къде е паметникът с българските имена от възродителния процес? - Тема, ІV, 22 /138/, 7-13.06.2004.
2.    2004. Всеки от нас е малцинство - Нов живот, 9.06.2004.
3.    2004. Смешно е да се оспорва 3 март - Новинар, 3.03.2004.
4.    2003. Бавните решения - това бе маниерът на Борис ІІІ - Новинар, 27.08.2003.
5.    2002. Омразата срещу ромите може да роди неофашизъм - Новинар, 12.04.2002.
6.    2002. Четири кризи за 120 г. са прекалено много - Новинар, 2.03.2002.
7.    1999. Европейският образ на България се променя към добро - Демокрация, 28.12.1999.

 
Конференции и конгреси:
Монреал 1995, Спа, 1995, Бон, 1995,
Барцелона 1996, Белград, 1996, Атина, 1997, Скопие, 1997, Лондон, 1998, Сапоро, 1999, Кобе 1999, Чиба 2000, Киото 2000., Брюксел 2001, Белград 2001; Брауншвайг 2001.
Брауншвайг, май 2002 - "Малцинствата в българските учебници по история".
септември 2003 - "Българо-американски отношения" - Приложението на метода
ноември 2003 - Fulbright commission - America in the 21st century - The roots of American-Bulgarian relations.
декември 2003 - Култура и революция - Благоевград. - Българче да ТЕ наричам първа радост е за мене.
юни 2004 -  Китен - Култура и пропаганда


Катедра История на Византия и Балканските народи

Проф. дин Христо Луков Матанов


Проф. дин Иван Илчев Димитров


Доц. дин Иван Христов Първев


Доц. д-р Наум Илиев Кайчев


Гл.ас. Васко Арнаудов


Гл.ас. Йоанна Илиева Бенчева


Гл.ас. Христо Анастасов Беров