Проф. д-р ист.н. Христо Луков Матанов


 Катедра:

История на Византия и Балканските народи

 Програми:

Средновековна балканска история

 Кабинет:

25 А

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 

Биографична справка


Роден в град Харманли на 5 юли 1952 г.
ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ: 1971 г. завършва 114 гимназия с преподаване на английски език с успех отличен 5,83
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 1978 г. завършва Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", профил "История на Византия и на балканските народи"
1978-1979 г. Следдипломна специализация в Исторически факултет
1980-1982 г. редовен аспирант в Институт за Балканистика в БАН. Дисертационен труд на тема:"Проблеми на политическото развитие на Югозападните балкански земи през 14 в.", защитен успешна през 1983 г.
1983-1987 г. научен сътрудник в Института за балканистика в БАН, хоноруван преподавател в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
1985-1987 г. преподавател по Средновековна история в Националната гимназия за древни езици и култури.
1987-1989 г. научен сътрудник на половин щат в Центъра за славяно-византийски проучвания "Академик Иван Дуйчев"
1989 г. избран за старши научен сътрудник в Центъра за славяно-византийски проучвания "Академик Иван Дуйчев" и за заместник-директор на центъра
1993 г. избран за редовен доцент в СУ "Св. Климент Охридски", Исторически   факултет,   катедра   "Византия    и   балканските народи".Лекционни курсове: Средновековна балканска история, Дубровник и Балканите през Средновековието
1999 г. защитил дисертация за доктор на историческите науки
1999 г. избран за редовен професор
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
1981, 1984, 1987 г. Едномесечни специализации и езикови курсове в университета "Аристотел" в Солун, Гърция
Октомври 1987-февруари 1988 г. Специализация в Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies, Вашингтон, САЩ
Март 1991-юни 1992 г. Специализация в Кьолнския университет, ФРГ, като стипендиант на фондацията А1ехаnder von Humboldt
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЛЪЖНОСТИ
1989-1993 г. заместник-директор на Центъра за славяно-византийски проучвания "Акад. Иван Дуйчев"
Април 1993-октомври 1996 г. Директор на Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет
2004 - Ръководител на катедра "История на Византия и на балканските народи", ИФ, СУ Св. Климент Охридски


По-важни публикации


МОНОГРАФИИ
Югозападните български земи през 14 в. С., Наука и изкуство, 1986. От Галиполи до Лепанто. Европа, Балканите и османското нашествие
(1354-1571 г.). С., Наука и изкуство, 1988 (в съавторство с Румяна Михнева). Второ изд. 1995 г.
Георги Сфранцес. Дневникът на един византийски велможа. Превод от гръцки и увод. С., 1996.
Княжеството на Драгаши. Към историята на Източна и Североизточна Македония в доосманската епоха. С., Гал-ико, 1997
Възникване и облик на Кюстендилски санджак през XV-XVI  в. С. 2000, 195 стр. 9 таблици.
Средновековните Балкани. Исторически очерци. С. 2002, 564 стр.
Балкански хоризонти. История, общества, личности. Т. I. С., изд. Парадигма, 2004,  318 стр. карти и библиография

КОЛЕКТИВНИ МОНОГРАФИИ
Религиите и сектите.- В: България 20 век. С., АБВ Кооп и Труд.. С., 1999
Българите. Атлас.  Съавторство. С., 2002.
История на българите. В съавторство с Г. Бкалов, Т. Коев и др. Изд. Труд, 2003.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
Учебник по история за 8 клас.С., Свят-Наука, 1993, 1994, 1996 (в
съавторство с Л. Станчев и Г. Сотиров)
История на България. Учебник за 11 кл. на НГДЕК. С., 1987.
 Ръководство за подготовка на кандидат-студенти по история. С.,
Булвест 2000,1993 (в съавторство с Т. Даков и Б. Бобев).
Текстове и документи по история на България. С., Булвест 2000,1993. Книга  по история за кандидат-студенти. С., Тилия, 1996.
История и цивилизация. Учебник за 11 кл. С. 2000-. Изд. Анубис.
Универсален справочник по история. Изд. Диоген. (под печат)
Автор на около 50 статии, рецензии и отзиви, публикувани в България, Гърция, Югославия, Русия. По-важни от тях са:
Parents serbes et byzantins du Tsar Ivan A,exandre.- Etudes Balkaniques, 4, 1980.
Le Mont Athos et les rapports politiques dans les Balkans durant la deuxieme moitie du 14-e siecle.- Etudes Balkaniques,  2, 1981.
Два малко използвани извора за българи в Епир и тесалия през 14 в..-Векове, 5, 1982.
Към въпроса за участието на българите в Черноменската битка Л 371 г./.- В: България и Балканите 681-1981. С., 1982.
Radoslav Hlapen- souverain feodale en Macedoine meridionale durant le troisieme quart du 14-e siecle.- Etudes Balkaniques,  1, 1984.
Contribution to the Political History of South-eastern Macedonia after the Battle of Chernomen.- Etudes Balkaniques, 2, 1986.
Кръстоносната идея в първия етап на османското нашествие /13 3 2-1402 г./.-Балканистика, 1, 1989.
Типологични аспекти на отношенията между османските завоеватели и балканските държави през 70-80-те години на 14 в.-В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи. Велико Търново, 1992.
The Phenomenon Thomas Preljubovic.- In: Praktika Diethnis Symposiou gia tou despotatou tis Epeirou. Arta, 1992.
Тимари, зиамети и хасове в Кюстендилски санджак през XVI в.- В:
Проучвания в чест на професор Вера Мутафчиева. Amicitia. С., 2001, с. 271-282
Нови сведения за българи-роби от началото на XIV в., продавани на остров Крит. - В сборника: В памет на историка и приятеля проф. Милчо Лалков "Иронията на историка". С., Универс. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, стр. 64-69.
Състояние на енорийската структура и на манастирите  в Кюстендилски санджак през 15-16 в. В: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60-год. на проф. Аксиния Джурова. С., Унив. изд., 2004, стр. 177-188.
Чумни пандемии и история. "Юстиниановата чума" и "Черната смърт": два повратни периода в историята на средновековните Балкани..-В: Civitas humano-divina  В чест на проф. Георги Бакалов. С., изд. Център за изследване на българите. 2004, стр. 339-347.Катедра История на Византия и Балканските народи

Проф. дин Христо Луков Матанов


Проф. дин Иван Илчев Димитров


Доц. дин Иван Христов Първев


Доц. д-р Наум Илиев Кайчев


Гл.ас. Васко Арнаудов


Гл.ас. Йоанна Илиева Бенчева


Гл.ас. Христо Анастасов Беров