Проф. дин Иван Христов Първев

 

 Катедра:

 История на Византия и Балканските народи

 Програми:

 Нова балканска история

 Кабинет:

 

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 parvev@clio.uni-sofia.bg

 

Биографична справка


15 август 1960 г. - роден в София.
1975 - 1979 г. - Завършва 91-а немска езикова гимназия в София.
1981 - 1986 г. - Следване в СУ "Св. Кл. Охридски". Първа специалност "История", втора - немска филология. Профил в Историческия факултет - "Балканска история".
ноември 1986 г. - редовен асистент по балканска история в Катедрата по история на Византия и балканските народи към Историческия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".
октомври 1990 г. - старши асистент в същата катедра.
юни 1993 г. - официална защита на дисертацията "Османската империя в политиката на Хабсбургите, 1683-1739 г." пред Специализирания научен съвет по нова и най-нова история към ВАК. Научна степен: "Доктор по история на Софийския университет".
ноември 1993 г.  - главен асистент в същата катедра.
април 2001 г. - избран за доцент по Нова балканска история


По-важни публикации


Книги

Александър Батенберг. Дневник. Моите преживявания по време на войната срещу турците 1877/78 г. София 1992 /превод, бележки и показалец на личните имена; 144 с./

Habsburgs and Ottomans between Vienna and Belgrade, 1683-1739. East European Monographs Nr. CDXXXI, Boulder Col. 1995 /345 p./

Балканите между две империи. Хабсбургската монархия и османската държава, 1683-1739 г. София 1997 /361 с./

Клио-гравитацията в международните отношения. Една интерпретационна теория на международните отношения. София 1999 /147 с./


Публикации в списания и сборници

Russia, Orthodoxy in the Ottoman Empire and the Peace of Kuchuk Kainardja 1774. - In: Bulgarian Historical Review 1(1990), 20-30.

Unbedeutend oder unterschatzt: die Orthodoxe Kirche in der osmanischen Politik der Habsburger, 1774-1775. -  В: Балканистичен форум (Благоевград), 2(1993), 37-46.

Източният въпрос - определение и начало. - В: Минало (София) 1(1994), 27-38.

Der Aufstand von Ciprovci (1688) und die Wiener Archive. - In: Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Osterreich 2(1988), 63-76.

Между кралски амбиции и християнска солидарност. Бавария в хабсбургско-османските войни, 1683-1718 г. - В: Балканистичен форум 3(1994), 130-143.

Християнската коалиция срещу османците през XV в. Типология и степен на ефективност. - В: Сборник материали от международната научна конференция
"Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите XIV-XV в." Варна, 2-3 юли 1994 г. София 1995, 102-111.

"Другият" Георги Кастриоти-Скендербег (1405-1468). - В: Другият в историята. Сборник от материалите на научната конференция 7-9 май 1992, Кюстендил. Кюстендил 1996, 8-22.

Osmanische Traditionen auf dem Balkan vom 14. bis zum 19. Jahrhundert.
In: Valeria Heuberger, Arnold Suppan, Elisabeth Vyslonzil (Hrsg.). Der Balkan. Friedenszone oder Pulverfa?? (Wiener Osteuropa Studien Bd. 7). Frankfurt am Main 1998, 45-62

"Източен въпрос" и "Балкански полуостров. Между традиция и историческа прецизност. -В: Модерният историк. Въображение, информираност, поколения. Сборникът се посвещава на 60-годишнината на проф. д-р ист. н. Андрей Лазаров Пантев. София 1999, 251-269

За честта на хабсбургския пагон. Загубата на Ниш и екзекуцията на генарал Доксат през 1738 г. - В: Балканистичен форум 1-2-3 2001, 136-144

Да бъде или да не бъде. Размисли за деосманизацията на Югоизточна Европа през 1789. - В: Модерността вчера и днес. София 2003, 47-60

"Following the Phases of the Moon". Der Europa-Gedanke in Bulgarien, 1762-1939. - In: Jahrbuch fur Europaische Geschichte 5 (2004), 113-141Катедра История на Византия и Балканските народи

Проф. дин Христо Луков Матанов


Проф. дин Иван Илчев Димитров


Доц. дин Иван Христов Първев


Доц. д-р Наум Илиев Кайчев


Гл.ас. Васко Арнаудов


Гл.ас. Йоанна Илиева Бенчева


Гл.ас. Христо Анастасов Беров