За катедрата

С откриването на Висшия педагогически курс на 1 октомври 1888 г. се поставя изискването да започнат преподавания по Българска история, но това се осъществява реално с назначаването на Васил Златарски във Висшето училище на 1 октомври 1895 г. Със закона от 22 януари 1904 г. се консолидира Софийският университет, а в неговия Историко-филологически факултет, заедно с останалите му две катедри, се създава Катедра по българска история и история на балканските народи, ръководена отново от В. Златарски.
От този момент насетне Катедрата се утвърждава не само като основен преподавателски, но като и водещ изследователски център в страната. Първоначално акцентът е поставен върху средновековната българска история, но постепенно предметът на четенията се разширява с лекционни курсове по история на българските земи в периода на османското владичество (XV-XVII в.) и Българското възраждане. Понастоящем преподаването на българска история обхваща времето до края на XX век.

Наред с фундаменталните лекционни курсове по българска история, важна съставна част от професионалната подготовка на студентите от бакалавърската и магистърската степени са специализациите и магистърските програми по съответните направления в Катедрата (Българско средновековие; Османско владичество; Българско възраждане; Нова българска история; Съвременна българска история).

През десетилетията Катедрата претърпява няколко трансформации (отделяне на балканската история - 1921, въвеждане на втора катедра по българска история - 1946, отново консолидиране през 1949 г.), но неизменно запазва позицията си на водеща в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Катедрата по история на България е била ръководена от професорите Васил Златарски, Петър Ников, Петър Мутафчиев, Иван Дуйчев, Димитър Косев, Димитър Ангелов, Евлоги Бужашки, Васил Гюзелев, Илчо Димитров, Величко Георгиев, Петър Ангелов, Милияна Каймакамова, Михаил Груев.

Сега в катедрата под ръководството на проф.  Веселин Янчев работят 18 щатни и 5 хонорувани преподаватели.

Преподаватели

Проф. д-р Веселин Костов Янчев - ръководител катедра

Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов

Проф. д-р Пламен Димитров Митев

Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова

Доц. д-р Михаил Иванов Груев

Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова

Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова

Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев

Доц. д-р Валери Каменов Колев

Доц. д-р Георги Николов Николов

Доц. д-р Ангел Николов Николов
Доц. д-р Румяна Маринова-Христиди

Гл. ас. д-р Владимир Станев

Гл. ас. д-р Радослав Стефанов Спасов

Гл. ас. д-р Ваня Николова Рачева

Гл. ас. д-р Светослав Живков

Гл. ас. д-р Кирил Господинов
ас. д-р Милена Иванова Петкова-Енчева

Донка Георгиева Димитрова - специалист

Гост-лектори

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова
Проф. д-р ист. н. Любомир Георгиев Огнянов

Проф. д-р ист. н. Димитър Георгиев Гоцев

Доц. д-р Димитър Цветанов Цанев

Гл.ас. Людмила Зидарова

Докторанти

Цветомира Иванова Антонова
Георги Красимиров Ковачев
Лазар Желязков Щирков
Полина Пенкова Цокова
Ирина Константинова Якимова
Паулина Тотева Андонова
Екатерина Кирилова Михайлова
Георги Благоев Канев
Инна Феодорова Леонтиева
Кирил Николаев Чуканов
Мариан Данаилов Гяурски