За катедрата

Катедра по стара история, тракология и средновековна история
Катедрата има преподавателски състав от 6 хабилитирани преподаватели и 4 асистенти, както и един специалист. Двата сектора на катедрата са базирани съответно в кабинет 38 (стара история и тракология) и кабинет 39 (средновековна история). Изследователската дейност и публикациите на членовете на катедрата имат внушителен хронологически и тематичен обхват – история на древния Близък Изток, древна Елада и Рим, древна Тракия, кръстоносните походи, арабите и исляма, феодалните монархии и др. Катедрата поддържа Семинар по стара история и тракология (кабинет 38) със специализирана библиотека от книги, отпечатъци и дигитални материали. Към катедрата функционира студентски кръжок по стара история и тракология.

Бакалавърски специализации към катедрата:
Стара история и тракология
Средновековна история

Магистърски програми:
Антична история и тракология
Средновековна история
 

Преподаватели

Доц. д-р Александър Николов - ръководител катедра
Проф. д-р Петър Делев

Проф. д-р ист.н. Красимира Гагова

Проф. д-р ист.н. Диляна Ботева

Гл.ас. д-р Веселка Гъркова

Доц. д-р Ивайла Попова

Гл.ас. д-р Юлия Цветкова

Гл.ас. д-р Кабалан Мукарзел

Гл.ас. д-р Никола Дюлгеров

Aс. д-р Юлий Стоянов
Гл.ас. д-р Лили Грозданова
Таня  Иванова - специалист

 

In memoriam: Маргарита Тачева
 

Докторанти