За катедрата

Етнологията е хуманитарна наука. Основен обект на нейното изследване са народите по света от появата на човешкото общество до съвременността. Главни предметни зони на етнологията са етно-, социо- и расогенеза; етническите процеси, културата; социалните институции; културните, социалните и етническите взаимовръзки. В своята научна същност етнологията проучва, анализира и моделира отделните елементи на отношението "човек - природа - общество".


Обучението по етнология в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" се осъществява в цялостната тристепенна система на висшето образование за получаване на съответните образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър", както и образователната и научна степен "доктор" . В първата (бакалавърска) степен се очертават два основни блока изучавани дисциплини - етноложки и исторически. В етноложкия блок от дисциплини се набляга особено на общотеоретичната подготовка, на изучаването на българската народна култура в нейното историческо развитие, както и включването на дисциплини, разширяващи знанията на студентите в посока на българската, балканската, славянската, европейската и извъневропейската етнология, историята на религиите и др. В историческия блок дисциплини се изучава история на България, стара и средновековна обща история, археология и тракология, история на балканските народи, нова и съвременна обща история и др. По време на обучението си в бакалавърската степен студентите имат възможност да изберат и да придобият професионална квалификация "учител по история".


Научната стратегия на обучението във втората (магистърска) степен е да бъдат допълнени и надградени получените етноложки знания в посока на по-тясно специализирани четения от областта на етнологията и културната антропология. Формата на обучение и в двете степени е само редовно и протича в рамките на пет и половина учебни години. Първата степен обхваща от І до VІІІ семестър. Завършва с писмен държавен изпит по специалността и придобиването на образователно квалификационна степен "бакалавър по етнология". Втората обхваща три семестъра, завършва с държавен изпит и придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър по етнология и културна антропология".


Възможностите за реализация на завършилите специалност Етнология са твърде широки - в музеи, в научни и културни институти, учители в средните училища, в сферата на туризма, рекламата и социалните изследвания, където познанията за своята и чужда култура, бита и психиката на своя и на другите народи са извънредно необходими. Програмите се водят от осем постоянни и значителен брой асоциирани преподаватели

Преподаватели

Доц. д-р Джeни Маджаров - ръководител катедра
Доц. дин Веселин Тепавичаров

Проф. д-р Ирина Колева

Проф. д-р Красимир Стоилов

Гл.ас. д-р Илия Илиев

Доц. д-р Мира Маркова

Гл.ас. д-р Виолета Коцева-Попова

Гл.ас. д-р Петя Василева-Груева
Доц. д-р Мирелла Дечева

Гл.ас. д-р Ина Пачаманова

Меглена Кусева - специалист

Гост-лектори

Проф. д-р ист.н. Иваничка Георгиева

ст.н.с.ІІ ст. дин Рачко Попов
чл. кор. проф. Тодор Бояджиев
д-р Светлана Балуцова
проф. дмн Йордан Йорданов
ст.н.с.ІІ ст. Стоянка Бояджиева
д-р Радослава Ганева
ст.н.с. ІІ ст. д-р Еля Цанева
Доц. д-р Таня Бонева

Докторанти

Петя Стоянова Василева

Фотоизложби

Фотоизложба по случай 25 години катедра Етнология и 10 години специалност Етнология: "Родопско лято 2004".

Фотоизложба 2005 г.: Златоград,    Смолян.

Фотоизложба EU2 - и това е Европа - 2007 г.

Фотоизложба "При извора", в чест на проф. дин Иваничка Георгиева - 2007 г.