КАТЕДРА АРХИВИСТИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ


За катедрата

Катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини е преименувана през март 20116 г. на Архивистика и методика на обучението по история. Тя е една от катедрите в Историческия факултет, която предлага дисциплини, свързани с професионалната подготовка на студентите историци. Затова придобива в точния смисъл на думата значение на катедра с теоретико-приложен характер. Като част от факултетната учебна структура катедрата се грижи за формирането на архивисти и учители по история. В пътя на катедреното развитие се обособяват съответните професионални направления, по които се развива и научно-изследователската дейност на катедрата. Катедрата Архивистика и помощни исторически дисциплини се създава през 1972 г., заедно с обособяването на Историческия факултет, с ръководител Мария Матеева. Включват се четения по архивистика, методика на обучението по история, етнография, музейно дело. В основата на първите учебни дейности са лекциите на Иван Дуйчев по архивистика, четени за първи път през 1948 - 1949 г. Курсът по методика на обучението по история започва да се чете системно от 1950 г. от Невена Попова. Обстоятелството, че катедрата има ярко изразен професионален характер, поставя нейните членове в непрекъснато движение, което е безусловно положителен ефект във всички отношения на нейното съществуване и развитие. Катедрата участва като колективен консултант на Министерството на образованието и Държавна агенция архиви, както за изработване на учебни програми така и на различни ръководства и нормативни документи, свързани с динамичното развитие на двете направления.

През учебната 2002/2003 г. към катедрата е създадена специалност Архивистика и документалистика. В български университети досега не е провеждано обучение по тази специалност. Новата специалност е широко приложима в съвременното информационно общество, в което все повече нараства необходимостта от специалисти-архивисти с университетски образователен ценз. Това се налага от реформата в държавната администрация, навлизането на информационните технологии в управлението и социалните дейности, както и от разпространението на електронните документи и архиви.
Основната образователна цел на специалност Архивистика и документалистика е подготовката на висококвалифицирани кадри - архивисти и докумeнталисти по съвременен архивен и документален мениджмънт за нуждите на държавната администрация, частния сектор, медиите, издателствата и др.
Завършилите бакалавърската степен на специалност Архивистика и докумснталистика се дипломират с професионална квалификация “историк-архивист/документалист”. Желаещите могат да продължат обучението си в магистърска степен на специалност Архивистика или на друга хуманитарна специалност. Има възможност те да участват в конкурси за обучение и в научно-образователната степен “доктор”.

Преподаватели

Проф. д-р Тодор Илиев Мишев - ръководител катедра
Проф. д-р Юри Тодоров Тодоров

Проф. д-р Красимира Лазарова Табакова

Доц. д-р Анна Костадинова Кочанкова

Доц. д-р Георги Якимов Стойчев

Гл.ас. д-р Ивайло Асенов Аврамов

Ас. Андрей Александров Лунин

Гл.ас. д-р Ралица Симеонова Цветкова

Гл.ас. д-р Красимир Сашков Кръстев

Величка Цанкова - специалист

Гост-лектори

Проф. д-р Марийка Иванова Радева

Проф. дфн Желязко Димитров Стоянов

Проф. д-р Андриана Антонова Нейкова

 

 

IN MEMORIAM

Доц. д-р Румен Цветанов Донков

 

Студенти

Първи абсолвенти в специалност Архивистика и документалистика


Научни събития

29-ти семинар по проблемите на Дидактиката на историята, 22 до 26 юни 2009 г.,  Китен:  "Висшето историческо образование - учебни планове и програми"

 

На 18 и 19 април 2008 г. Историческия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини проведоха третата научна конференция по архивистика на тема: “Българските архиви и университетската архивистика през ХХІ в.”. Тя продължава традицията на ежегодните научни форуми от 2005 г. по инициатива на преподавателската колегия от специалност “Архивистика и документалистика”. Основната цел е да се представят най-новите стратегии, насоки и политики в областта на професионалното образование по архивистика като адекватно отражение на обществените потребности, очаквания и изисквания към съвременната професия архивист-документалист.  >> Програма <<

 

Катедра "Архивистика и помощни исторически дисциплини" в Историческия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" организира конференция “В памет на 100-годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев (1907-2007г.) – архивно наследство”

 

Катедра "Архивистика и помощни исторически дисциплини" в Историческия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" организира летен семинар по проблемите на дидактиката на историята:

 - "Документи и памет в историята", 25 - 27 юни 2007 г., Китен

 - "Пространството в историята", 26 - 30 юни 2006 г., Китен

 - Варна 2005 г. >> Ппограма и публикации <<


Катедра "Архивистика и помощни исторически дисциплини" в Историческия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" организира научната конференция на тема: "Българската университетска архивистика като образователен модел - история и бъдеще", проведена на 18 и 19 април 2005 г. в София. >> Ппограма и публикации <<