СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „АРХИВИСТИКА И ПИД”БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ И УНИВЕРСИТЕТСКАТА
АРХИВИСТИКА ПРЕЗ ХХІ В.


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


П Р О Г Р А М А


София
18 – 19 април 2008 г.
Зала №1 на Ректората
бул. Цар Освободител № 1518 април (петък)
І Заседание – модератор: проф. дфн Желязко Стоянов

9.30 – 10.10 Откриване на конференцията: приветствия от ректорското ръководство, доц. д-р Пламен Митев – декан на Историческия факултет, д-р Боряна Бужашка – председател на ДА „Архиви”
10.10 – 10.30 проф. дфн Желязко Стоянов: Проблемът за социалните функции на документа
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 11.20 Любомир Благоев: Преходът към работа с формализирани данни – нов етап в традиционната Архивистика и документалистика
11.20 – 11.40 доц. д-р Юри Тодоров: За автентичността на електронния документ
11.40 – 12.10 доц. д-р Марияна Пискова: Документални свидетелства за началото на университетското образование по архивистика, библиотекознание и музейно дело
12.10 – 12.30 доц. д-р Андриана Нейкова: Трансформацията на съвременните архиви и на университетска архивистика като образователен модел

12.30 – 14.00 Обедна почивка

ІІ Заседание – модератор: доц. д-р Андриана Нейкова

14.00 – 14.20 доц. д-р Анна Кочанкова: Изучаване и изследване на българските институции – съвременни проблеми
14.20 - 14.40 д-р Валери Кацунов (КРДОПБГДСРСБНА): Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - нормативна рамка и организация на архивния фонд
14.40 – 15.00 ст. н. с. Ружа Симеонова, н. с. д-р Рени Марчева, Гергана Антонова (НБКМ – РДЦ): За старите фотографии като част от архивното наследство и необходимостта от създаването на тесни специалисти за работа с тях
15.00 – 15.20 гл. ас. д-р Анка Игнатова (ВТУ): Проблемът за регистрацията на Националния архивен фонд – история и очаквания
15.20 – 15.40 гл. ас. д-р Нурие Муратова (ЮЗУ): Дигитализиране на документи от историческите архиви и практическото обучение по архивистика
15.40 – 16.00 ас. Ралица Цветкова: Достъпът до архивите в информационното общество – нормативно-методически аспекти
16.00 – 16.20 гл. ас. д-р Русалена Пенджекова (ПУ – Филиал Смолян): Личният архивен фонд и параметрите на документалното наследство – предизвикателства за изследователя
16.20 – 16.40 ас. д-р Ивайло Аврамов: Архивният фонд във времето на електронно деловодство и документооборот
Културна програма
16.40 – 17.00 Посещение в Музея на Софийския университет и беседа от доц. д-р Цвета Тодорова – директор на музея;
17.00 – 18.00 Неформална среща на чаша вино за участниците и гостите на конференцията в кафенето „При музея”

19 април (събота)
ІІІ Заседание – модератор доц. д-р Юри Тодоров
(Гласът на младите)

9.30 – 9.45 Давид Нинов: Професията „архивист”и подготовката на архивиста – проекция на ”диалога” между българските държавни архиви и представителите на университетската ни архивистика
9.45 – 10.00 Петър Първанов (ЮЗУ): Обзор на личния фонд на С. С. Бобчев
10.00 – 10.15 Александра Миленкова: Архивите в системата на историческата памет
10.15 – 10.30 Драгомир Томов: Архивни справочници и бази данни като информационен ресурс в научните изследвания
10.30 – 10.45 Лъчезар Стефанов (студент ІІ курс от специалност Архивистика и документалистика): Архивите на Балканите в исторически и модерен аспект
10.45 – 11.00 Презентация на мултимедия за университетската архивистика, подготвена от студенти от магистърската програма Документалистика и архивистика
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Дискусия: Проблемите на стартовото професионално образование по архивистика и възможностите за реализация на дипломиралите се досега студенти от специалност Архивистика и документалистика

Закриване на конференцията