СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - НАУЧЕН АРХИВ


НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
- РЪКОПИСНО- ДОКУМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

БЪЛГАРСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА АРХИВИСТИКА КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ - ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


 


ПРОГРАМА


София
18 - 19 април 2005 г.
Зала №1 на Ректората
бул. Цар Освободител №1518 април, понеделник
Водещ: доц. д-р Румен Донков


9 - 9.30 ч. - ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Приветствия от Ректора на СУ "Св. Климент Охридски, Декана на Историческия факултет и Председателя на ГУА при МС

9.30 - 9.50 ч. - доц. д-р Андриана Нейкова (СУ) - Българската университетска архивистика: образование, професия и реализация

9.50 - 10.10 ч. - Стефка Петрова, Илияна Паскова, Станислава Станкова, Симона Маркова (ЦДА) - Професионалното образование и реализацията на младите архивисти в системата на ГУА при МС

10.10 - 10.30 ч. - проф. Желязко Стоянов (СУ) - Изворознание и историческо познание

10.30 - 11 ч. Почивка

11 - 11.20 ч. - проф. Стефка Петкова (ВСУ) - Подготовката за професията "архивист" в други страни

11.20 - 11. 40 ч. - доц. д-р Румен Донков (СУ) - Модерност и образователни проблеми на архивните дейности

11.40 - 12.30 ч. - Дискусия

12.30 - 13.30 ч. Почивка


Водещ: доц. д-р Андриана Нейкова

13.30 - 13. 45 ч. - Гл.ас. д-р Анна Кочанкова (СУ) - Институциите в обучението на архивисти и документалисти

13.45 - 14 ч. - Гл.ас. д-р Валери Кацунов (СУ) - Четенията по "Български институции и техните документи 7 - 19 в." и "Съхранение на архивни документи" в новата специалност Архивистика и документалистика

14 - 14.15 ч. - Гл.ас. д-р Дарина Григорова (СУ) - Проблеми на архивистиката в постсъветска Русия (исторически контекст)

14.15 - 14.30 ч. - Гл.ас. д-р Костадин Грозев (СУ) - Архивите на Студената война: предизвикателствата пред изследователи, преподаватели и архивисти

14.30 - 15 ч. Почивка 15 - 15.15 ч. - н. с. І ст. д-р Рени Марчева (НБКМ) - Съхранение и консервация на библиотечни и архивни фондове

15.15 - 15. 30 ч. - д-р Ивайло Аврамов (БАН) - Теорията за архивния фонд като учебна дисциплина

15.30 - 15.45 ч. - Гл.ас. д-р Красимира Табакова (СУ)- Проектно-базираният метод и използването на архивите в обучението по история

15.45- 16 ч. - д-р Стефанка Кръстева (НЛМ) - Архивите в литературния музей: културоложки, правни и образователни аспекти

16 - 16.15 ч. - Илонка Колева (СУ) - Архивът на Софийския университет: традиции и отговорности

16 .15- 17 ч. Дискусия

 

19 април, вторник
Водещ: проф. Желязко Стоянов

9.30 - 9.45 ч. - Гл.ас. Анна Игнатова (ВТУ) - Приносът на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в развитието на българската университетска архивистика

9.45 - 10 ч. - доц. д-р Мариана Пискова, д-р Калинка Анчова, д.р Милена Тодоракова (ГУА и ЮЗУ) - От архивите към студентските аудитории: "Архив на българските архиви"

10 - 10.15 - Цветана Величкова (НА БАН) - Архивното образование в Румъния

10.15 - 10.45 ч. - Иван Комитски (Архив на МВР) - Архивът на МВР - структура и обхват

10. 45 - 11 ч. - д-р Георги Андреев (ДА - Плевен) - Университетските четения по документален мениджмънт

11-11.30 ч. Почивка

11.30 - 11.45 ч. - Ралица Тодорова (СУ) - Френският архивен модел и регламентацията на достъпа в историческите архиви

11.45 - 12 ч. - Лиана Галанова и колектив (Централноевропейски университет - Будапеща) - Архивните ресурси на Отворено общество в Будапеща и обучението на чуждестранни специалисти

12 - 12.30 ч. Дискусия 12.30 - 13.30 ч. Почивка

 

Водещ: доц. д-р Юри Тодоров

13.30 - 13.50 ч.- доц. д-р Мариана Пискова (ЮЗУ) - Между традициите и мултимедийните технологии: обучението по архивистика в Югозападния университет "Неофит Рилски"

13.50 - 14.10 ч. - доц. д-р Юри Тодоров (СУ) - Компютърна архивистика за двадесет и първи век

14.10 - 14.20 - хон. ас. Любомир Благоев (СУ) - Електронният подпис: един болезнен преход към нови административно управленски технологии

14.20 - 14.30 ч. - Давид Нинов (СУ) - Електронната библиотека по архивистика: стъпка към модерно архивно образование

14.30 - 15 ч. Почивка

15 - 15.30 ч. - Представяне на номинираните есета от студентския конкурс във връзка с конференцията

Есе на Юлиан

Есе на Калоян

15.30 - 16 ч. - Дискусия

16 ч. Закриване на конференцията


« обратно »