Магистърска програма "Християнство и ислям на Балканите"

Квалификационна характеристика

Магистърската програма „Християнство и ислям на Балканите” е насочена към задълбочаване на професионалната подготовка на студентите в изследователските и приложни полета на историята на българите и на балканските народи в Късното средновековие и модерната епоха. Програмата дава възможност на студентите да подберат такива курсове, които да ги насочат към изследователското поприще или да ги подготвят като експерти в областите на държавната и общинска администрация, туризма, културния мениджмънт, неправителствените организации в сферата на културата, образованието и правата на човека, банкови консултанти. Бъдещите магистри ще получат добра подготовка по историята на религиите и религиозните общности, традиционни за нашия ареал, както и по етническите и национални отношения и по сложните социални и културни процеси на Балканите в миналото и днес.

Магистърската програма има за цел:
1. Да развие уменията на студентите, придобити в бакалавърската степен, за самостоятелна и критична работа с изворовия материал, за анализ и синтез на историческите процеси на фона на балканската и европейската история.
2. Да формира умения за работа в книгохранилища и архиви; желаещите могат да навлязат в работата с конкретна група извори и (или) веществени паметници, а чрез участие в комплексни проучвания да натрупат умения за теренни историко-антропологични изследвания.
3. Да даде необходимата теоретична подготовка за разработване на историко-културни проблеми.
4. Придобилите магистърска степен по тази програма ще могат, освен като научни работници, да се реализират като специалисти в научни, образователни, културни и архивни институции, медии, издателства, неправителствени организации и др.

Учебният план на магистърската програма “Християнство и ислям на Балканите” е съобразен с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, публикувана в ДВ, бр. 76/06.08.2002 г., и Наредба № 21 от 30.ІХ.2004 г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити към висшите училища.

Учебният план включва:
1. Обучение в рамките на три семестъра на бакалаври, които са завършили специалностите история, археология, етнология, архивистика, история и география.
2. Обучение в рамките на пет семестъра на бакалаври от други специалности (филология, балканистика, изкуствознание, право, международни отношения, философия, психология, политология, социология, културология, журналистика, педагогика и др.).
3. Задължителни учебни дисциплини – 13 броя (555 часа)
Избираеми дисциплини – Магистрите могат да изберат или Османски език с дипломатика и палеография (или поствизантийски), съвременни балкански езици – 180 часа или минимум 5 от посочените в програмата – 180 часа. Магистрите имат право да избират и от други магистърски програми в рамките на Историческия факултет, независимо от това дали дисциплините са задължителни или избираеми за съответната друга програма, като съблюдават кредитите от своята магистърска програма, а не от програмата, от която са избрали дисциплина.
Преддипломен магистърски практикум - 30 часа.

Проверката на знанията се осъществява посредством писмени семестриални и изпитни тези, защитата на които обикновено преминава в семинарни дискусии.
Придобиването на образователно-квалификационната степен “Магистър” става след успешна защита на магистърска теза (дипломна работа) пред държавна комисия, съставена от хабилитирани университетски преподаватели. До защита се допускат магистри, които успешно са положили изпитите, заложени в учебния план.

За подготовката на магистърската теза е предвиден третият семестър, а за бакалаври, които не са завършили специалностите в Историческия факултет, е предвиден петия семестър.

Преподаватели и съответните дисциплини

Задължителни дисциплини

1). Балканите – контактна зона на християнството и исляма - проф. дин. Цветана Георгиева (хон. преп.)
Хорариум: 30 ч.л., І сем.
2) Структура на полирелигиозното общество на Балканите - доц. д-р Светлана Иванова
Хорариум: 45 ч.л., І сем.
3) Културните феномени в православна и ислямска среда - доц. д-р Светлана Иванова и гл. ас. Ал. Антонов
Хорариум: 45 ч.л, 15 ч. упр.,, 30 ч. практ. упр., І сем.
4) Християнство и модернизация (Българският опит от 19-20 в.) – доц. д-р Надя Манолова
Хорариум: 45 ч.л., 15 ч. упр., 30 ч. практ. упр., І сем.
5) Православието: догматика и еклисиология – проф. д.ф.н. Георги Каприев (хон. преп.)
Хорариум: 30 ч. л., І сем.
6) Традиция и мистична хетеродоксия в исляма – доц. д-р Павел Павлович (хон. преп.)
Хорариум: 30 ч. л., ІІ сем.
7) Сблъсък с оръжие и “печатни образи” (Св. Римска империя на германската нация и държавата на Османите през 16-18 в.) - Доц. дин Иван Първев
Хорариум:30 ч.л., ІІ сем.
8) ) Богатство и бедност в балканските провинции на Османската империя през 19 век - проф. д-р Пламен Митев
Хорариум: 30 ч.л., ІІ сем.
9) Теории за етничността и национализма - ст.н.с. ІІ ст. д-р Илона Томова (хон. преп.)
Хорариум: 45 ч.л., ІІ сем.
10) Протестантството на Балканите (ХІХ в.) - доц. д-р Пл. Митев
Хорариум: 30 ч.л., ІІ сем.
11) Мюсюлманите в политиката на българската държава след 1878 г. – доц. д-р Михаил Груев
Хорариум: 45 ч.л., ІІ сем.
12) Свади и сдобрявания на Балканите през 19-то и началото на 20-то столетие - проф. дин Иван Илчев
Хорариум: 30 ч. л., ІІІсем.
Преддипломен магистърски практикум – 30 ч. упр., ІІІ сем.
Дипломна работа – ІІІ сем.

Избираеми дисциплини
1) Османски език с дипломатика и палеография (или поствизантийски) или – доц. Мария Калицин (хон. преп.)
Хорариум: 135 ч.л. и 45 ч. упр. (45+15, 45+15, 45+15) - І, ІІ, ІІІ сем. (Изпитът излиза ІІІ сем.)
2) Съвременни балкански езици (по избор)
Хорариум: 180 ч. упр. (0+60, 0+60, 0+60) - І, ІІ, ІІІ сем. (Изпитът излиза ІІІ сем.)
3) Съвременният ислям – проф. дин Йордан Пеев (хон. преп.)
Хорариум: 30 ч. л., І сем.
3) Религии, ереси и конфесионални общности в бълг. земи VІІ-ХІV в. - гл. ас. д-р Георги Николов
Хорариум: 30 ч.л., І сем.
4) Балканските номади (14 – нач. на 20 в.) - гл. ас. д-р Алексей Кальонски
Хорариум: 30 ч.л., ІІ сем.
5) Историята в медиите и киното - д-р Горан Благоев (хон. преп.)
Хорариум: 30 ч. упр., ІІ сем.
6) Спешна антропология: религиите в албанските общности и “особеният случай” Босна –
д-р Антонина Желязкова (хон. преп.)
Хорариум: 30 ч. л., 30 ч. практ. упр., ІІІ сем.

Магистрите могат да изберат или Османски език с дипломатика и палеография (или поствизантийски), както и съвременен балкански език, които се изучават 3 семестъра и носят общо 18 кредити или: І сем. – 2 дисц. – 6 кр., ІІ сем. – 2 дисц. – 6 кр., ІІІ сем. – 1 дисц. – 6 кр.
В блок „Избираеми дисциплини” магистрите имат право да избират, освен от посочените в програмата, и от други магистърски програми в ИФ, като съблюдават кредитите от тяхната магистърска програма, а не от програмата, от която са избрали дисциплина.

Общо: 735 часа

Учебен план - редовно обучение