Магистърска програма "Етничност и национални взаимоотношения в  Югоизточна Европа"

Квалификационна характеристика

Учебният план на магистърската програма"Етничност и национални взаимоотношения в Югоизточна Европа" за придобиване на образователно-квалификационната степен Магистър по История е изработен в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" (ДВ, бр. 76 от 6 август 2002 г.).
Магистърската програма е ориентирана към чуждестранни студенти и се води на английски език.


Задължителни учебни дисциплини - 7 (435 часа или 41.5 кредита)
През втори семестър се осъществява задължителна теренна практика от 80 часа - 5 кредита.


Избираеми учебни дисциплини - студентите избират 2 от предложени дисциплини през І и още една през ІІ семестър (общо 135 часа или 13.5 кредита)


Придобиването на образователно-квалификационната степен Магистър по История (Етничност и национални взаимоотношения в Югоизточна Европа) става след успешна защита на магистърска теза (дипломна работа) на английски език пред държавна комисия


Учебен план - редовно обучение