Магистърска програма " Европейски югоизток"

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна, задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане / зимен и летен прием

Ръководител: доц. дин Иван Първев

Тел.: 9308 378

e-mail: ivanparvev@yahoo.comВ рамките на 2 семестъра студентите изучават 10 задължителни дисциплини. Блокът от задължителни дисциплини включва изучаването на балкански език по избор (гръцки, турски, румънски). Студентите задължително избират и 4 избираеми дисциплини от предложените или от друга бакалавърска или магистърска програма при положение, че хорариумът и кредитите на дисциплината съвпадат.
Завършилите успешно двусеместриалната магистърска програма по История (Европейски югоизток) ще повишат квалификацията си в една област на историческото познание, която през последните десетилетия доказа своята важност. Те ще разширят знанията си в областта на теорията и историята на национализма, на международните отношения на Балканите, на специфичните особености на развитието на балканските народи. Получилите магистърска степен ще имат много по-задълбочени познания по корените на етническите конфликти, които раздират Централна и Югоизточна Европа, ще получат възможност да правят сами теренни проучвания в области с потенциално етническо или конфесионално напражение.
Завършилите магистратурата ще могат да осъществят професионалната си реализация в областта на образованието, на масмедиите, на музеите, във всички сфери на държавната администрация, в обществени и неправителствени организации, насочени в областта на междудържавните и междуетническите взаимоотношения.


Събеседването има за цел да провери общата информираност и интерес на кандидатите в областта на историята и културата на отделни страни от Югоизточна Европа по приложената литература, както и езиковата им подготовка.Литература:

Христо Матанов. Средновековните Балкани. Исторически очерци. С., 2002

Георги Бакалов. Византия. Културно-исторически очерци. С., 2001

Мария Тодорова. Балкани – балканизъм. 2. изд. С., 2008

Едгар Хьош. История на балканските страни. С., 1998

Учебен план - редовно обучение