ПРАВИЛНИК

за учебната дейност в бакалавърска и магистърска степени на специалностите в
Исторически факултет


І. Учебна програма

ІІ. Учебни занятия, текущ контрол на студентската учебна работа, учебни практики

ІІІ. Изпити

ІV. Сесии през текущата учебна година

V. Издаване на учебна-административна документация от отдел "Студенти"

VІ. Записване в по-горен курс (от втори до четвърти)

VІІ. Записване в задължително избираемите дисциплини (специализация, език) и в професионална квалификация "Учител по история"

VІІІ. Обучение по индивидуален план

ІХ. Прекъсване на обучение

Х. Преместване от друго висше училище, специалност или форма на обучение

ХІ. Завършване на образованието и придобиване на професионална квалификация

 

 

І. Учебна програма
1. Седмичната учебна програма се изготвя според семестриалното разпределение на дисциплините в учебния план на всяка една от специалностите към Исторически факултет.
2. Промени в учебната седмична програма се извършват след тяхното предварително съгласуване с Деканата.
3. При заявяването на четенията по отделните специализации в бакалавърската, магистърската степен и на СИД към факултета катедрите отразяват задължително броя на студентите.
4. Студентите от ІІІ и ІV-ти курс, които се обучават за придобиване на професионална квалификация "Учител", провеждат текущата педагогическа практика, хоспитацията и преддипломна педагогическата практика извън своята аудиторната заетост по останалите учебни дисциплини.
Организирането на тези практики се осъществява от Катедрата по Архивистика и помощни исторически дисциплини.

ІІ. Учебни занятия, текущ контрол на студентската учебна работа, учебни практики
На основание чл. 135 ал.1, чл. 157 ал.3 и чл. 162 ал.1 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски" редовните студенти, обучавани в бакалавърска и магистърска степен в специалностите на Исторически факултет, удостоверяват участието си в съответните учебни форми въз основа на следния ред, определен от ФС:
1. Изискванията към студентите се обявяват със започването на четенето на учебната дисциплина и не могат да се променят по време на курса.
2. В края на всеки семестър преподавателите, осъществяващи обучението по съответната дисциплина в семинарните упражнения и практиките, полагат подпис в студентските книжки.
3. До явяване на изпит се допуска студент, който е получил подпис по съответната дисциплина.
4. Студенти, които не са допуснати до изпит по дадена дисциплина поради неизпълнение на горните изисквания, се задължават да посещават отново семинарните упражнения през следващата учебна година.
5. Учебната практика към отделните специалности е задължителна. Тя се провежда след приключването на семестриалните изпити през летните месеци (в срок от 20 работни дни). Заверката на лятната учебно-производствена практика, предвидена в учебните планове на специалностите в Исторически факултет, се прави при следните условия:
а. За студентите от специалност История, Археология, Архивистика и документалистика - чрез полагане на подпис от ръководителите на практиката за 100% присъствие по време на теренната работа;
б. За студентите от специалност Етнология - след предаване на теренните си материали най-късно в последната седмица на м. септември на текущата учебна година на съответните ръководители за проверка и полагане на подпис.


ІІІ. Изпити
1. Приравнителните изпити се полагат в рамките на текущата учебна година с индивидуални протоколи по време на изпитните сесии за редовно и задочно обучение след съгласуване с преподавателите.
2. Признаването на изпити, положени в други специалности и висши училища, става при следните условия:
2.1. Представяне на академична справка или уверение с посочен хорариум и титуляр по съответната дисциплина.
2.2. Молба до Декана на Исторически факултет.
3. Студентите имат право да се явяват на не повече от два изпита за повишаване на оценката в рамките на една учебна година. Повишителните изпити се полагат в рамките на септемврийската поправителна сесия. Протоколи за тези изпити се издават при положение, че до месец юни са положени всички изпити от текущата учебна година. Оценката, получена на повишителния изпит, е окончателна.
4. Условните изпити от предходната година се полагат през следващата учебна година в рамките на изпитните сесии за редовно и задочно обучение. Явяването става чрез индивидуален протокол, издаден от отдел "Студенти", валиден само по време на сесия.

ІV. Сесии през текущата учебна година
1. а. През текущата учебна година всеки студент има право на една редовна и една поправителна септемврийска изпитна сесия по всяка учебна дисциплина. Допълнителни поправителни изпитни сесии между тях не се разрешават.
б. За студенти, които по уважителни причини не са положили съответните семестриалните изпити непосредствено преди дипломиране, се насрочва една ликвидационна сесия в срок до една година от заверката на последния учебен семестър.
2. Предварително явяване на изпити не се разрешава.


V. Издаване на учебна-административна документация от отдел "Студенти"
1. За една учебна година, съгласно Правилника на Университета, се издава по едно уверение на семестър от съответните служби.
2. Академична справка се издава от три до десет дни след направената заявка.
3. Оценка, която е пропусната в изпитен протокол, но е отразена в студентската книжка, се внася чрез индивидуален протокол, в който титуляра на лекционния курс отразява липсващата оценка. Връщането на протокола става в отдел "Студенти" на ИФ от студента.
4. За всякакъв вид справки - издаване на уверения, академична справка, индивидуален протокол, студентът задължително представя студентската си книжка.
5. За студентите, които желаят да работят през лятото в чужбина, ще се издават уверения, че студентът е свободен да работи в неучебно време.

VІ. Записване в по-горен курс
(от втори до четвърти)
1. Студентите се записват в по-горен курс в срок до 15 октомври след успешно положени изпити. Незаписалите се студенти в обявения срок се отстраняват от СУ.
2. Студентските книжки се представят в отдел "Студенти" от груповия отговорник на всяка една от групите по курсове, а не индивидуално.
3. Функции на студентския групов отговорник:
- своевременно осигурява представянето на студентските книжки в отдел "Студенти" за записване в по-горен курс.
- редовно информира курсовия ръководител за текущи проблеми по учебния процес.
- поддържа постоянна връзка с Катедрите, Деканата и отдел "Студенти".
4. При записване за новата учебна година се представят следните документи:
- студентска книжка с печат от библиотеките към ИФ, че не дължат книги;
- квитанция за платена такса за обучение и всички уверения (копия), необходими за БДЖ, СК "Градски транспорт", донаборна военна комисия и др.
5. Студентите могат да бъдат записани в по-горен курс условно с един неположен изпит. По решение на Ректора или Декана за съответната учебна година се разрешава записване и с два неположени изпита.
6. Записване в по-горен курс не се разрешава, ако през текущата учебна година не са положени всички условни изпити от предходната година.
7. Прекъсналите и прехвърлените студенти от друго висше училище или друга специалност могат да бъдат записани в по-горен курс с не повече от четири приравнителни изпити.

VІІ. Записване в задължително избираемите дисциплини (специализация, език) и в професионална квалификация "Учител по история"
1. а. Записване в специализациите по катедри се извършва чрез подаване на молба, адресирана до ръководителя на съответната катедра. Молбите се подават в последния месец от предходния семестър в съответствие с учебния план на специалността.
б. В молбата студентът посочва не повече от две предпочитани специализации както и успеха от семестриалните изпити, удостоверен с уверение.
в. Отказването от специализациите и прехвърлянето в новоизбраната става отново с молба в срок до един месец след началото на обучението. Второ записване в същите специализации не се разрешава.
2. Студентите от специалностите Археология, Етнология и Архивистика и документалистика заявяват желанието си за обучение по чужд език с молба до Декана на ИФ, подадена при първоначалното им записване. За специалност История молбите се подават в край на втори семестър.
3. Записването в професионална квалификация "Учител по история" става в първи, зимен семестър чрез молба, адресирана до Декана. Молбите се подават в отдел "Студенти" . Отказването от посочения модул става отново с молба до Декана в срок до един месец от началото на обучението, а второ записване не се разрешава.

VІІІ. Обучение по индивидуален план
1. Студентите могат да се обучават по индивидуален учебен план след завършване на първи и втори курс при отличен успех.
2. Обучението по индивидуален учебен план се разрешава от Декана при определени от Факултетния съвет условия. Студентът подава молба в отдел "Студенти" като представя примерен индивидуален план на обучение. Молбата се адресира до Декана.

ІХ. Прекъсване на обучение
1. Прекъсване на обучението се допуска при:
1.1. Тежко заболяване.
1.2. Бременност, раждане и отглеждане на дете до три годишна възраст.
1.3. Слаб успех (веднъж по време на следването).
1.4. Уважителни семейни причини (веднъж по време на следването).
1.5. Обучение в чуждестранен университет.
1.6. При регламентирано участие в студентски бригади в чужбина след завършване на първи курс.
2. Прекъсването се оформя в началото на учебната година с молба до Декана и представяне на документи, удостоверяващи наличието на основание за прекъсване.
Забележка: Прекъсването по т. 1.6 е от летен до летен семестър.


Х. Преместване от друго висше училище, специалност или форма на обучение
1. Преместването се допуска не по-рано от края на успешно завършилата предходна и не по-късно от началото на следващата учебна година, ако студентът е завършил първи или втори курс.
2. При преместването положените изпити се зачитат, ако хорариумът по същата учебна дисциплина не е по-малък от 80% от предвидения в учебния план в Исторически факултет.
3. Записването на прехвърлените студенти става в десетдневен срок от датата на издаването на заповедта.


ХІ. Завършване на образованието и придобиване на професионална квалификация
1. Завършването на образованието става чрез полагане на държавен писмен изпит за бакалавърска степен и защита на дипломна работа за магистри.
2. До явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа се допускат студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и определените в учебния план минимален брой избираеми дисциплини.
3. Студентите, допуснати до държавен изпит и защита на дипломна работа, имат право да се явят на една редовна и една поправителна сесия в срок от една година от полагането на последния семестриален изпит. Ако не положат изпитите през тези сесии, те имат право на две нови сесии в рамките на две години.
След тези срокове при явяване на държавен изпит и/или защита на дипломна работа през следващите пет години студентът заплаща една семестриална такса, определена с постановление на МС за съответната учебна година, образователно-квалификационна степен, специалност и форма на обучение.
4. За да бъдат допуснати до държавен изпит или защита на дипломна работа студентите подават молба в отдел "Студенти" (в срок от 1 месец преди държавния изпит) за допускане до държавен изпит.
5. За издаване на диплома за висше образование се представят бележки от библиотеките, че студентите не дължат книги, и една снимка, надписана с трите имена на студента и факултетния му номер.  


« обратно »