ПРОТОКОЛ № 18
от заседание на Декански съвет на Исторически факултет, проведено на 11 януари 2011 г.


ПРИСЪСТВАТ: доц. П. Митев, доц. Кр. Табакова, доц. Т. Стоянов, доц. Т. Попнеделев и Любомир Кръстев – студент

Молби на студенти:
1. Валентина Ангелова, ІІ-ра специалност АиД – да й бъдат признати от І-вата й спец. Археология и да и бъде разрешена ликвидационна сесия.
ДС одобри молбата й.
2. Деян Бочуков – да му бъдат възстановени студентските му права и да му бъде разрешена ликвидационна сесия.
ДС одобри молбата по изключение, срещу заплащане на сума равна на една семестриална такса.
3. Николай Боев, ІV курс спец. История – да му бъде разрешено да се яви на изпит по Историография.
ДС одобри молбата.
4. Цветан Димитров – да му бъдат възстановени студентските права от лет. семестър на уч. 2010/2011 г.
ДС одобри молбата.
5. Елица Лазарова – да прекъсне поради неуспешно полагане на определения от ФС бр. изпити.
ДС одобри молбата.
6. Стоян Шиваров – да възстанови студентските си права.
ДС одобри молбата.
7. Жалба от 3 студентки задочно обучение относно специализациите.
ДС потвърди вече взетото решение. Определи доц. Табакова да отговори.
Л. Кръстев – постави въпроса за студентите от задочно обучение. Пита дали не може да им се удовлетвори молбата за специализация?
ДС отхвърли искането им.

К. Янакиева информира, че съгласно решението на ДС от м. септември 2010 г., 57 студенти трябва да прекъснат.
ДС реши:
1. Прекъсват от летен семестър студенти, които имат 3 изпита условно и на допълнителната сесия не са се явили на нито един изпит;
2. Не прекъсват студенти, които са взели поне един изпит от допълнителната сесия и са им останали 3 изпита условни.
3.
Доц. Кр. Табакова информира, че графиците за зимната изпитна сесия са готови.

Доц. Т. Стоянов информира, че ще проведе среща за изготвяне на анкетни карти.
Заявки за докторантурите се събират

Доц. Т. Попнеделев:
Информира, че инвентаризацията е приключила, но не са подписани необходимите документи;
Информира, че 19 компютъра от Паричен салон са дарени на ИФ;
Информира, че на 13 януари трябва да се предадат отчетите на проектите по НИС, но не всички са предадени.

Докладва доц. П. Митев:
1. Информира, че доц. Т. Попнеделев е включен в Университетския издателски съвет на мястото на проф. Бакалов;
2. Писмо от проф. Илчев – в срок до 14 януари да се предостави разписа за зимен семестър, във връзка с попълване на данни по СУСИ 4;
3. Летен прием за МП
ДС реши летен прием за МП през уч. 2010/2011 г. да се за МП Европейски Югоизток – 7 места р. о., държ. субсидия и 10 места з.о. държавна субсидия; МП „Защита на документални и архивни ресурси” -15 места р. о., държ. субсидия и 27 места з.о. държавна субсидия;
4. предлага да се продължи гражданския договор с доц. Б. Сендов за периода от 1 януари до 31 юли 2011 г.
ДС реши да се продължи договора с доц. Б. Сендов за подготовка на основни база данни за СУСИ 4, с месечно възнаграждение от 400 лв., като средствата са от бюджета на ИФ.
5. Информация за Справочника за 2012 г.
ДС потвърди, че за 2012 няма да има промени.
6. Във връзка с искане на МОНМ - до 15 януари да се направят предложение за такси за обучение за уч. 2011/2012 г.
ДС определи доц. Кр. Табакова да изготви предложението.
7. Покана от НБУ за участие в конференция на тема „Интелектуалците в политиката”.
ДС реши да се уведомят колегите.
8. Информира за срещата си с ас. М. Баръмова и за разговорите им относно сайта на факултета. Информация от ДС и ФС също ще бъде качена на сайта.


Декан:
(доц. д-р П. Митев)

Протоколирал:
(В. Живкова)


 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2011