РЕШЕНИЯ НА ФС НА ИФ
ПРОТОКОЛ № 5/25.01.2011 г.І. ФС на ИФ зачисли на редовна докторантура по професионално направление:
2.2 – История и археология:
1. Нова и най-нова обща история (Съвременна история), Лилия Ангелова Чаушева, с научен ръководител проф. дин Драгомир Драганов;
2. Нова и най-нова обща история (История на Русия), Цветелина Стефанова Харалампиева, с научен ръководител доц. д-р Дарина Григорова;
3. История на България (Средновековна българска история), Симеон Валентинов Хинковски, с научен ръководител акад. Васил Гюзелев;
4. История на България (Средновековна българска история), Йото Валериев Йотов, с научен ръководител проф. дин Петър Ангелов;
5. История на България (История на Българското възраждане), Ивелина Любенова Машева, с научен ръководител доц. д-р Надя Манолова;
6. История на България (Нова българска история), Мартин Веселинов Вълков, с научен ръководител доц. д-р Веселин Янчев;
7. История на България (Нова българска история), Татяна Йорданова Трифонова, с научен ръководител доц. д-р Валери Колев;
8. История на България (Съвременна българска история), Радослав Тошков Райков, с научен ръководител доц. д-р Евгения Калинова;
9. История на България (Съвременна българска история), Петър Стефанов Калпкчиев, научен ръководител доц. д-р Михаил Груев;
10. Средновековна обща история (Общества на прехода в Средиземноморието и Европа ІV-VІІ в.), Антоан Димитров Тонев, с научен ръководител доц. д-р Александър Николов;
11. Стара история (Тракология), Стоян Петров Терзиев, с научен ръководител доц. дин Диляна Ботева;
12. Нова история на балканските народи (Франция и Югоизточна Европа през 18 век) Антоанета Василева Петкова, с научен ръководител доц. д-р Иван Първев;
13. Стара история – Праистория – Енеолит, Маргарита Юлианова Попова, с научен ръководител доц. д-р Петя Георгиева;
14. Археология – Археометрия, Лили Русланова Пунева, с научен ръководител доц. д-р Петя Георгиева;
3.1 – Социология, антропология и науки за културата:
1. Етнография – Етнология - Етнология на съвременността, Ивет Орлинова Фандъкова, с научен ръководител доц. д-р Таня Бонева;
2. Етнография – Етнология - Етнология на града, Кремена Кирилова Йорданова, научен ръководител доц. д-р Веселин Тепавичаров;
3. Етнология – Етнография - Етнология на Балканите, Галина Веселинова Георгиева, с научен ръководител доц. д-р Таня Бонева.
ІІ. Предлага на неусвоени бройки да бъдат зачислени на докторантура по професионално направление 2.2 – История и археология:
1.Съвременна история, Христина Руменова Михайлова (на незаетата бройка от Нова история), с научен ръководител Проф. д-р Искра Баева;
2. Стара история – Тракология, Димитър Благоев Байряков (на незаетата бройка по Стара история), научен ръководител доц. д-р Петър Делев;
3. Нова история на балканските народи (Франция и Югоизточна Европа през 18 век) Албена Георгиева Петрова (на незаетата бройка по Историография), с научен ръководител доц. д-р Иван Първев;
3.1 – Социология, антропология и науки за културата:
1. Етнография – Етнология - Етнология на съвременността, Райна Димитрова Манджукова, с научен ръководител доц. д-р Красимир Стоилов.
ІІІ. Гласува редовната докторантура по История на България (Средновековна българска история) спечелена от Симеон Хинковски да бъде трансформирана в задочна.
ІV. Удължи с шест месеца срока на докторантурите на Иван Димитров Вълчев, считано от 01.02.2011 г. ; Петя Андреева Андреева, считано от 01.03.2011 г.; Силвия Илиева Иванова, считано от 01.02.2011 г.; Слава Николаева Василева, считано от 01.02.2011 г.
V. Отчислени с право на защита задочните докторанти: Никола Христов Тонков, считано от 01.02.2011 г.; Росица Христова Христова, считано от 01.02.2011 г.; Татяна Митева Кънчева-Русева, считано от 01.02.2011 г.
VІ. Утвърди членовете на научното жури за присъждане на ОНС „доктор”: доц. д-р Красимир Лещаков; доц. д-р Тотко Стоянов; проф. дин Васил Николов (НАИМ при БАН); доц. д-р Стефан Александров (НАИМ при БАН); доц. д-р Иван Панайотов (НАИМ при БАН). Резервни членове: доц. д-р Петя Георгиева и доц. д-р Явор Бояджиев (НАИМ при БАН).
VІІ. Предлага на АС да обяви конкурси за:
1. Професор по 2.2. – История и археология – Нова история, с евентуален кандидат Проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов, със срок 3 месеца;
2. Професор по 2.2. – История и археология – Съвременна история, с евентуален кандидат Проф. д-р Искра Василева Баева, със срок 3 месеца;
3. Професор по 2.2 - История и археология – Средновековна българска история, с евентуален кандидат Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова, със срок 3 месеца;
4. Професор по 2.2 – История и археология – Съвременна българска история, с евентуален кандидат доц. д-р Евгения Иванова Калинова, със срок 3 месеца;
5. Доцент по 2.2 – История и археология – Средновековна българска история, с евентуален кандидат доц. д-р Георги Николов Николов, със срок 3 месеца;
1. Доцент по 2.2 – История и археология – Средновековна българска история, с евентуален кандидат доц. д-р Ангел Николов Николов, със срок 3 месеца;
2. Главен асистент (доктор) по 2.2 – История и археология – Средновековна българска история (на щатното място на пенсионирания проф. дин Любомир Огнянов), със срок 3 месеца.
VІІІ. Избра Уляна Стоянова за хоноруван преподавател за уч. 2010/2011 г.
ІХ. Увеличи хоноруваните часове на доц. д-р Еля Цанева.
Х. Одобри учебния план на МП „Историко-етнически модели на националната, регионалната и европейската сигурност”.
ХІ. Одобри частична корекция в уч. план на специалност Археология.
ХІІ. Гласува гл. ас. д-р Тина Георгиева да е в платен отпуск в периода от 1 май до 15 юни 2011 г.
ХІІІ. Гласува ст. ас. Ралица Иванова да е в платен отпуск в периода от 1 февруари до 30 юни 2011 г.


Декан:
(доц. д-р П. Митев)

 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2011