Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет


Mеждународен научен семинар в Смолян “Университетски четения и изследвания по българска история”
11 - 13 май 2006 г.


Историческият факултет при СУ “Св. Кл. Охридски” възстановява традиционния международен научен семинар в Смолян “Университетски четения и изследвания по българска история”.

ПРОГРАМА


Откриване
Водещ заседанието: доц. д-р Пламен Митев, председател на Организационния комитет; (дин Иван Илчев, декан на Историческия факултет)
Проф. дфн Боян Биолчев. Приветствие на ректора.
Г-жа Дора Янкова. Приветствие на кмета на гр. Смолян.
Президент на РБ д-р Георги Първанов. Приветствено слово.

Пленарно заседание
проф. д-р Георги Бакалов.  Българи и славяни в средновековната история.
доц. д-р Миляна Каймакамова. Идеология, история и историческо съзнание в Средновековна България.
проф. дин Христо Матанов. Типология на средновековна България.
доц. д-р Димитър Цанев. Съвременни проучвания на историята на българското национални Възраждане - между традицията и актуализацията.
доц. д-р Веселин Янчев. Дискусията за политическите режими в Царство България
проф. дин Любомир Огнянов. Светът и България след Втората световна война.

Заседания по секции:

11 май 2006 г.
Следобедно заседание
І. Археология и тракология
Водещи: доц. д-р Тотко Стоянов, проф. Небойша Озимич
доц. д-р Костадин Рабаждиев. Историческите интерпретации в археологията.
Гл. ас д-р Петя Георгиева. За търговията и съкровищата от неолита.
докт. Надежда Тодорова. Къснохалколитната керамика от Родопите - мястото й в комплексите на Горна Тракия и Северна Гърция.
доц. д-р Красимир Лещаков. Пътища през Родопите. Ретроспективен анализ. Trans-Rhodope. Roads in the Prehistory.
Алека Стрезова. Антични пътища през Родопите.
проф. дин Маргарита Тачева. Античните извори за Родопите и тяхната интерпретация.
Доц. д-р Тотко Стоянов, д-р Даниела Стоянова. Архитектура и градоустройство на тракийската столица в "Сборяново".
доц. д-р Борис Борисов (ВТУ). Уникален катакомбен гроб от некропола  край с. Полски Градец в района на Марица - Изток.
Мария Манолова Войкова (ВСУ).
Нови данни за керамичното производство на следстоличен Преслав.
Prof. Nebojsa Ozimiz. (Сърбия и Черна гора) Thracia in Armenian History. Moses of Charene.
Дискусия по докладите

11 май 2006 г.
Следобедно заседание
ІІ. Етнология
Водещи: доц. д-р Таня Бонева, д-р. Александър Ганчев.
доц. д-р Таня Бонева. Миграция и власт. Из живота на бесарабските българи.
Prof. Dr. Aleksander Prigarin. (Украйна) The Archetypes in Building Ceremonialism of Bulgarian in Besarabia: Relicts of  Sacrifice in a Modern Practice.
д-р Елена Петрова. (Молдова) Именните дни в коледната обредност на българите в Южна Бесарабия: ритуална структура и еволюция.
Галина Стоянова. (ВТУ) Към въпроса за консервацията на гробниците в полиетническа среда (по материали от родилните и погребални обредни практики при българите от Южна Бесарабия).
д-р Александър Ганчев. (Украйна) Бесарабските студенти в България. Съзнателен преход или временна миграция.
Prof. Natasha Serebryannikova. (Украйна) The Folk Medicine Practice of the Slavonik Population of South Besarabia (XIX - XX A. D.)
Prof. Olena Uvarova. (Украйна) Greek-Bulgarian Colonies of the South of Ukraine at the Begins of the 19th Century: Experience of Comparative Analysis.
доц. д-р Екатерина Анастасова. Една българска общност в Букурещ - католиците от Чопла.
доц. д-р Веселин Тепавичаров. Етнокултурна интерпретация на понятието "живковизъм".
гл. ас. д-р Мира Маркова. Представата за историята. Повратностите на времето и житейските разкази.
доц. д-р Цвета Тодорова. Символиката в пространството на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
доц. д-р Красимир Стоилов Студентски етноложки експедиции в Родопите.
Елена Златева. (Украйна). Мястото на бесарабските българи в историята на България.
Дискусия по докладите.

11 май 2006 г.
Следобедно заседание
ІІІ. Българско средновековие
Водещ: доц. д-р Миляна Каймакамова
гл. ас. д-р Александър Николов. Куманите в Югоизточна и Централна Европа: модели на интеграция.
докт. Захари Конкьов. (Гърция) Дипломацията на монархията и църквата в България срещу юнионистките усилия на Рим и Константинопол между 1241 и 1291 г.: извори и актуален статус на въпроса.
Косьо Георгиев. Средновековната българска история в чешката историография - последните 15 - 20 години.
д-р Румяна Комсалова. (ПУ "Паисий Хилендарски") Социални структури при древните славяни.
Димитър Атанасов. Да имаш и да бъдеш (Ежедневните имуществени спорове в контекста на балканския ХІV в.
гл. ас. д-р Ангел Николов. Наблюдения върху славянския превод на Поучителните глави на император Василий І към сина му Лъв и неговите печатни издания от ХVІІ в.
Симеон Хинковски Еклогата и Закона за съдене на хората като извори за българската история.
проф. Петър Петров. Българи в Дубровник през ХІV в.
Дискусия по докладите.

12 май 2006 г.
ІV. Българско възраждане (посвещава се на 130 години от Априлското въстание)
Водещи: Проф. дин Дойно Дойнов, доц. Пламен Митев
Сутрешно заседание
Тина Танцева. (Гърция) Помохамеданчване и криптохристиянство в България в периода от ХІV до ХІХ в.
доц. д-р Иван Първев. България и българите в немските политически журнали от ХVІІІ в.
гл. ас. Александър Антонов. Каменните мостове в Родопите през османския период (ХVІІІ - ХІХ в.).
доц. д-р Надя Манолова. Документи за Нишавската епархия през ХІХ в.
Maria Litina. (Румъния) Ерусалимската патриаршия и българският църковен въпрос - 1856 - 1872 г.
ас. Ваня Рачева. Къде започва границата? Или за руско-сръбско-българските отношения в началото на ХІХ в.
докт. Владимир Пеев. Из историята на Българската добродетелна дружина от началото на 60-те години на ХІХ в.
проф. дин Николай Червенков. (Молдова). Към въпроса за политическия характер на въстанието в България през 1850 г
доц. д-р Пламен Митев. Гюргевският комитет (историографски проблеми).

Следобедно заседание
д-р Цви Керен (Израел). История на евреите в България - нови изгледи в изследването, базирани на еврейски, османски и други извори
д-р Андреас Либератос. (Гърция) Регионална интеграция и стратегии за социална хегемония в Пловдив през периода на османските реформи (Танзимат).
доц. д-р Румен Генов (НБУ). Американските мисионери и помощната дейност след Априлското въстание, 1876 - 1877 г.: случаят Джеймс Ф. Кларк.
Владимир Стойчев. (Германия) Социални теории и историята на Българското възраждане.
Христо Н. Гиневски. (отг. Ред. на сп. Родопи). Родопското възраждане - друг поглед към известни неща.
докт. Мария Спиридонова. (НБУ) Христови притчи с демонично присъствие в българското възрожденско изкуство.
докт. Владимир Димитров (НБУ). Българската история през погледа на възрожденския зограф.
Дискусия по докладите.

12 май 2006 г.
V. Модерната българска държава (1878 - 1944)
Водещи: доц. д-р Дора Калчева, проф. Филип Шашко
Сутрешно заседание
Dr. Moshe Mossek (Israel) The origins of the family manes of the Bulgarian Jews
Виктор Косик. (Русия) Руската политика към България в периода 1879 - 1918 г. и нейното възприемане.
Prof. Momir Samardzic. (Хърватия?) From San Stеfano to Slivnica. Policy of Serbia towards Bulgarian Question 1878 - 1885.
Prof. Philip Shashko, University of Wisconsin – Milwaukee Tanya D. Shashko, Stanford University (Съединени щати) Powerless Power: Prince Aleksander I of Bulgaria and his Political and Moral Rectitude of, 1885 - 1886.
доц. Александр Чижов. (Украйна) Политический состав российской революционной эмиграции в Болгарии (конец ХІХ - начало ХХ в.).
гл. ас. д-р Росица Ангелова. (Шуменски университет) Следосвобожденски Шумен 1878 - 1885 г.
ас. Христо Беров. Дейността на габровските индустриалци и модернизацията на един български град (1878-1912)
Dr. Dimitris Michalopoulos (Гърция) The 1912 Salonika Issue.
гл. ас. д-р Валентин Китанов (ЮЗУ) – “Политическите отношения на ВМРО с Турция след 1913 г.”
Prof. Dr. Markus Wien.(AUB) Economic Modernization Problem in Interwar Bulgaria and its Links to the German - Bulgarian Relations.

Следобедно заседание
Русалена Пенжекова. (ПУ "П. Хилендарски", филиал Смолян) Политическото досие на Екзарх Стефан І Български като извор за дейността му.
Андрей В. Печилков.  Социално-икономическото и политическо положение в Средните Родопи след Освобождението.
Александра Димитрова. "Чешката следа" в историята на СУ, 1888 - 1944 г.
Ст. ас. Мария Главчева (ПУ "Паисий Хилендарски"). Социално-икономическа обстановка в Средните Родопи - края на ХІХ в. до началото на 1912 г.
ас. д-р Милена Ангелова (ЮЗУ "Неофит Рилски") Социална история на медицината и/или история на социалната медицина – туберкулозата като обществен проблем в България през първата половина на 20. в.
доц. д-р Здравка Константинова. Разширяване на комуникационното поле на българската журналистика чрез чужди езици (до 9 септември 1944 г.).
Д-р Антоанета Чолакова. Образите на войната, война на образите. Съюзникът България в сп. Der Krieg in Bild und Wort, 1915-1917 г.
д-р Камка Новакова. Процесите на модернизация в българския печат през междувоенния период.
доц. д-р Николай Проданов. Румънската националистическа пропаганда сред влашкото население в България (1919 - 1944).
доц. д-р Дора Калчева. Българската общественост срещу ЗЗН.
гл. ас. д-р Наум Кайчев. Образът на Европа в българските учебници по история, 1878 - 1914 г.
Prof. Christian Promitzer. (Австрия) Biopolitics in the Kingdom of Bulgaria. The Emergence of a New Technology of Power - XIX - XX century.
д-р Stefan Rohdewald. (Германия) National Religious Figures of Memory of the Orthodox Sauthern Slavic Peoples until 1945.
докт. Димитър Христов. Един малко известен труд на Иван Снегаров за българи - Киевски възпитаници.
Десислава Дочева. (Канада) Модерната българска държава и македонският въпрос.
Проф. дин Георги Даскалов. Неутралната зона в Тракия през 1941 - 1944 г.
Д-р Михаил Груев. Българското село на границата между две епохи.
гл. ас. д-р Васил Параскевов. (Шуменски университет). Преговорите между България и Великобритания за сключване на търговска спогодба през 1948-1949 г.
Ст. ас. Димитър Григоров. Антиюгославските карикатури в българския печат 1948 - 1953 г.
докт. Мина Колева Маринова (ПУ "П. Хилендарски") - Законност и ред в България при първото правителство на Вълко Червенков 1950 - 1953 г.
докт. Андрей Лунин. Опит за реализиране на тотална заетост в България през 50-те години.
Dr. Ivana Skalova. (Чехия) Всекидневието на българския контингент в Чехословакия през август 1968 г.
проф. Петер Бахмайер. (Австрия) Културната политика на Людмила Живкова и Австрия.
докт. Евгений Кандиларов. Българистиката в Япония - минало, настояще, перспективи.
докт. Евгений Иванов. (Украйна). Проблеми от българската външна политика - 1985 - 1991 г.
проф. Ян Рихлик. (Чехия) Чехословашката външна политика към България в навечерието на 1989 г.

Следобедно заседание
докт. Любомила Соленкова. Христо Гандев като историограф.
докт. Станимир Станев. България и Европейската икономическа интеграция след Втората световна война.
доц. д-р Евгения Калинова. Българската културна пропаганда на Запад.
д-р Румяна Михалкова. Транснационалното в международната културна политика на Людмила Живкова.
ас. д-р Румяна Маринова - Христиди.  България и Гърция след Втората световна война - исторически паралели
mag. Daniela Rankovic. (Сърбия и Черна гора). Bulgarian transition period - case of Sofia from architectural point of view.
Михаил Станчев (Украйна). България и Украйна в контекста на европейската интеграция.
Prof. Yorgos Christidis. (Гърция) The Roma in post-communist Bulgaria
mag. Timo Koester. (Германия) Мавзолеят на Г. Димитров 1949 - 1999 г., история, обрат на функциите и дискурс.
доц. д-р Стоян Танев. (Шуменски университет) Модернизация и демодернизация на съвременна България.
mag. Catherine Ioannou, (Канада). The Bulgarian Accession to NATO in the Canadian Press
 Проф. д-р Искра Баева. Българският преход в контекста на източноевропейския - регионални и глобални фактори.
Dr. Stefanos Katsikas. (Великобритания) Bulgaria's Transition Period after 1989.
Дискусия по докладите.

12 май 2006 г.
VІІ. Преподаване на българската история в чужбина
Водещи: доц. д-р Мария Радева, проф. Дмитрий Поливянний
Сутрешно заседание
доц. д-р Мария Радева. Да се обърнем без гняв назад. Поглед към българското историческо образование през втората половина на ХХ в.
Prof. Dr. Irena Stawowy - Kawka. (Полша) Преподаване и изследвания по българска история в Ягелонския университет в Краков.
доц. д-р Сергей Страшнюк (Украйна). Център по българистика "Марин Дринов": цели, задачи, перспективи.
mag. Aneta Gillies. (Канада) The teaching of Bulgarian history in Canada: realities and opportunities
mag. Eleni Oikonomou. (Гърция) Четения по българска история в Гърция.
Аss. prof. Dr. Miroslav Jovanovic. (Сърбия и Черна гора). Prepodavane na savremenna bulgarska istoria v Belgradskiya universitet.
Assoc. Prof. Gary Schnellert, Dr. Plamen Miltenoff (Съединени щати) Teaching of the Bulgarian History abroad
проф. Дмитрий Полывянный. (Русия) Анахронизъм ли е университетското изучаване на южните и западните славяни?
проф. Сергей Муртузалиев. (Дагестан). Преподаването на българска история.
Милка Димовска. (ПУ "Паисий Хилендарски", филиал Смолян) Някои методически въпроси относно съдържанието по българска история в "Човекът и обществото" в 3 клас.

Следобедно заседание
доц. д-р Елка Дроснева. Историографски четения в Софийския университет (1886 - 2006).
гл. ас. д-р Петър Хаджинаков. Философско-историческото познание в българската художествена литература.
Никола Дамянов (главен редактор на сп. "Родопи") За някои аспекти от съвременната историография на Родопите.
доц. Никола К. Примовски. Родопската книжовност в контекста на българската духовност.
доц. д-р Красимира Табакова. Българските училища в чужбина след 1944 г..
доц. Тодор Мишев. Втората световна война - историческа география в училищното образование.
Дискусия по докладите


 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014