Информация за кандидат-студенти, студенти и абсолвенти на Историческия факултет

Правилник за учебната дейност в бакалавърска и магистърска степени на специалностите в Исторически факултет

ПРАВИЛНИК за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за образователно-квалификационната степен "магистър"

Пътеводител на студента (pdf); DjVu

Информация за работа със СУСИ-4


Yahoo mail група на студентите от Исторически факултет

  

Държавни изпити


11 юли 2017 г. – за всички бакалаври и магистри, без магистри по Археология. Срок за подаване на молби в Отдел „Студенти” от 27.06.2017 г. до 7.07.2017 г. включително
12 юли 2017 г. – за магистри по Археология
7 септември 2017 г. – за всички бакалаври и магистри, без магистри по Археология. Срок за подаване на молби в Отдел „Студенти” от 22.08.2017 до 4.09.2017 г. включително
8 септември 2017 г. - за магистри по Археология

Държавен изпит по философия за специалност "История и философия"
14 юли 2017 г.
4 септември 2017 г.

Държавен изпит по география за специалност "История и география"
28 юли 2017 г. от 09:00 часа
1 септември 2017 г. от 09:00 часа
 


Конкурси

 

Магистърски програми в Исторически факултет

Условия за кандидатстване:
Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър. За магистърските програми към специалност История могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска степен по друга специалност като за тях е предвидено допълнително обучение.

Конкурсен изпит:
Конкурсен изпит се полага само от кандидатите за бройки, субсидирани от държавата. Конкурсният изпит е събеседване пред специализирани комисии за отделните магистърски програми (вж. приложението към всяка програма).
За обявените бройки за обучение срещу заплащане кандидатите се класират по документи.

Класиране:
Състезателният бал за кандидатстващите за субсидираните от държавата места се формира като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).
Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане се формира като сума от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

 


ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

>> Сведения за кандидат-студентите

 

Програма за кандидатстудентския конкурсен изпит по История на България


 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2017

 

Важни съобщения