Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет
Шуменски Университет "Еп. К. Преславски" - ДИПКУ - Варна


"Обществото на ХХ век. Времена, ценности, промени. Историческото образование (Алтернативата в историята)"
27 юни - 1 юли 2005 г.
Двадесет и пети юбилеен летен семинар по проблемите на дидактиката на историятаП Р О Г Р А М А

ПОНЕДЕЛНИК - 27 юни, начало 9:30 ч.
Водещ - доц. д-р Р. Донков
Откриване - Доц. д-р Румен Донков
Изказвания:
Проф. д-р Йордан Шопов - Приветствие към участниците в юбилейния семинар.
Доц. д-р Румен Генов - Представяне на националната среща по проекта CLIOHNET.
Проф. дин Андрей Пантев - Представяне на деветтомната поредица "Големите теми в Европейската история"
Почивка
Проф. д-р Йордан Шопов. "Нов прочит върху проблема за празниците след 1989 година. Общи мисли за значението на празниците и календара".
Проф. дин Иван Илчев. "За Съединението - алтернативно".
Доц. д-р Румен Донков. "Неосъществилата се история".
Проф. д-р Желязко Стоянов. "Проблемът 'свой - чужд' и днешния свят".
Дискусия
14:30 Национална среща CLIOHNET
19:30 Тържествена вечеря
ВТОРНИК - 28 юни
Водещ - проф. дин Ж. Стоянов
Доц. Георги Георгиев. "За нарастващата възпитателна роля на българската история в съвременното средно училище (тезиси)".
Доц. д-р Веселин Великов. "Историческото образование: функции, реализация, тенденции".
Доц. д-р Юри Тодоров. " Глобализация и историческа дидактика".
Гл.ас. д-р Тодор Мишев. "Дидактическите преходи на историята - от училище към университет, от университет към обществено образование".
Гл.ас. д-р Валентин Китанов. "Една слабо позната страна от дейността на ВМОРО в периода 1903-1924 г. и въпроса за алтернативата в българското освободително движение в Македония и Одринска Тракия".
Почивка
Доц. д-р Дора Белоречка. "Американската историография по проблемите на съвременната българска история".
Гл.ас. д-р Красимира Табакова. "Обучението по история в Испания - между традицията и иновациите".
Гл.ас. д-р Костадин Паев. "Мултикултурализъм и алтернативност в историческото образование".
Дискусия
СРЯДА - 29 юни
Водещ - доц . Г. Георгиев
Доц. д-р Лъчезар Аврамов. "Проблеми и перспективи на преподаването на исторически дисциплини в неисторически факултети".
Ст.н.с. д-р Агоп Гарабедян. "Изселническият проблем в българо-турските отношения 50-70-те г. нa XX в."
Доц. д-р Светлана Иванова. "Етнокултурните общности в българските учебници по национална история - състояние и перспективи".
Доц. д-р Надя Манолова. "Българските учители в смесените етнически региони (примерът на гр. Омуртаг - първата половина на ХХ в.)".
Гл.ас. д-р Анна Кочанкова. "Институции и архиви в България: поглед от съвремието".
Почивка
Хон.ас. Людмил Станчев. "Проблеми пред Средновековната история на Европа в годините на прехода (бивало и небивало)"
Лидия Прокопова. "Интерактивните методи в обучението по история".
Елка Иванова. "Утвърждаване на граждански ценности и нагласи чрез изучаване на българската история".
Камен Станев. "Плановете на Никифор І да нападне България от запад".
Дискусия
ЧЕТВЪРТЪК - 30 юни
Водеща - доц. д-р Н. Манолова
Доц. д-р Цветана Чолова. "Завръщането на седемте свободни изкуства през ХХ век и образователните традиции на българското средновекаовие".
Доц. д-р Бойко Белегов. "Вътрешнополитическата борба за власт в съветското общество (1945-1953 г.). Първи опити за промяна на политическия курс".
Ст. ас. Тодорка Симеонова. "Световната икономическа криза и отражението й върху Югославия и България".
Д-р Румяна Консулова. "Концепциите по тракийския проблем 1919-1925 г."
Антония Панева. "Проблеми по преподаването на предмета Свят и личност".
Почивка
Доц. д-р Димитър Саздов. "Стопанската история в университетското образование".
Доц. дин Радослав Мишев. "Дипломация или военно решение? Виена на кръстопът 1908 - 1914 г."
Андрей Лунин. "Някои аспекти на отечествено-фронтовската здравна политика 1944 -1948 г."
Дискусия
ПЕТЪК - 01 юли
Водещ - доц. д-р В. Великов
Доц. д-р Димитър Цанев. "Откриването на будителя от Възраждането Аверкий Попстоянов (Историографски бележки)".
Доц. д-р Вера Бонева. "Въвеждане на системата за натрупване и трансфер на образователни кредити в обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "Бакалавър по история".
Валентин Спиридонов. "Националсоциалистическо стопанство между икономическо чудо и катастрофа".
Гл.ас. д-р Михаил Груев. "Добричкото военно гробище като място на паметта".
Д-р Р. Консулов. "Социални структури на българското общество и школата Анали".
Ст.ас. Данаил Петров. "Тракийска селищна и пътна мрежа в Лудогорието V - I в. пр. Хр."
Почивка
Дискусия, Обсъждане на темата за семинара през юни 2006 г.
Закриване на семинара.


 

«  начало  »  български  «  английски  »     © clio.uni-sofia.bg - 2004-2014