Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова

 Катедра:

 История на България

 Програми:

 Съвременна история на България

 Кабинет:

 34

 Приемен ден:

 

 Приемно време:

 

 E-mail:

 ekalinova@abv.bg

Биографична справка


Родена: 21.03.1959, Пловдив, България
Образование: 1973-1978 - Английска езикова гимназия-Пловдив
1978-1983 - Исторически факултет-СУ "Св. Климент
Охридски"
1983 - магистър по история, дипломна работа:
"Политически отношения между България и
САЩ през Първата световна война 1914-1918"
1983 - бакалавърска степен по английски език
1989 - Диплома по френски език
1984-1987 - докторант към катедра "История на
България" - СУ
1988 (март)- доктор по история, докторска дисертация
"Европейските капиталистически страни в
международната културна дейност на България
1956-1966"
2001 – хабилитиране с хабилитационен труд «Победителите и България 1939-1945».

Академична дейност:
от 1987 - асистент; от 1988 - старши асистент;
от 1992 - главен асистент;
от 2001 - доцент по съвременна история на България към катедра "История
на България"- Исторически ф-т, СУ "Св. Климент Охридски".
Основни лекционни курсове: Съвременна история на
България - ИФ; Външна политика на България след
Втората световна война - спец. Международни отно-
шения - Юридически ф-т, СУ
Спецкурсове: Власт, идеология, култура в България
след Втората световна война; Западна Европа в
българската външна политика след Втората световна;
война; Извори и историография за съвременната бъл-
гарска история.

Чужди езици: английски, френски, руски

Участие в научни организации: член на Българската асоциация за американски
изследвания и на Българо-британското научно дружество

По-важни публикации


Монографии и книги:

История на съобщенията в България (факти, събития,личности, проблеми). С., 1997. (съавт. И. Марчева, И. Баева)

Българските преходи 1944-1999. С., 2000. (съавт.с И. Баева)

La Bulgarie contemporaine entre l'Est et l'Ouest. Editions L'Harmattan, Paris, 2001. (в съавт. с И. Баева)

Българските преходи 1939-2002. С., 2002.(съавт. с И. Баева)

Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955 г.). София, 2003. (съавт. с И. Баева)

Победителите и България (1939-1945). С., 2004.

Българските преходи 1939-2005. С., 2006. Съавт. с И. Баева

Vademecum.Contemporary History. Bulgaria. A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial. Leipzig, 2007. (co-author)

University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. The first 120 Years. Sofia, 2008. (co-author)

“Bulgarien von Ost nach West. Zeitgeschichte ab 1939”. Braumueller, Wien, 2009, (co-author I. Baeva)

Българската държава и българите 1947-2008. Подбрани извори за българската история. Том IV. Книга втора. С., 2009. (в съавт.)

История на българите. Т. 3. От Освобождението (1878) до края на Студената война (1989). С., 2009. (в съавт.)

“Възродителният процес”. Том I - Българската държава и българските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция “Архиви”, С., 2009, 751 с.

“Възродителният процес”. Том II – Международни измерения (1984 – 1989). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция “Архиви”, С., 2009, 848 с.

Социализмът в огледалото на прехода. Съавт. с И. Баева (под печат)

Illustrated History of Bulgaria. (в съавт.) – под печат.

Статии и студии

Европейските капиталистически страни в сферата на международната културна дейност на България през втората половина на 50-те години. - ГСУ-ИФ 81, 1988.

Bulgaria and International Cultural Organisations (Mid-50s - Mid 60s). - Bulgarian Historical Rewiew 4, 1991.

България, Втората световна война и пътят към мира. - В: Страници от българската история, ч. 2, София, 1993.

Bulgarian Intellectuals and Western European Culture After World War II. - South East European Monitor, 1995, 3, 59-70.

Новата мемоарна мълна. - В: Политически изследвания, 1, 1995.
Колко Германии? Съюзниците и съдбата на германската държава (1945-1949 г.) - Известия на Института за военна история, т. 59, С., 1996, 140-176.
Bulgaria 1944-1948: Years of Transition. - Actes de deux journees de travail sur la transititon "Les mecanismes de la transition dans lEurope des transformations" (Komotini, April,6-7th 1995). Athenes, 1996, 147-152.

Федерална република Германия в културната политика на България (1949-1966 г.). - Collegium Germania 2. Probleme der Entwicklung Bulgariens in den 20-er bis 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts. Sofia, 1997, 285-304.

"Разрешеният" културен обмен на България със Западна Европа от средата на 50-те до средата на 60-те години. - В: Лица на времето. т. II, С., 1997, 239-266.
Българската и съветската позиции по германския въпрос до средата на 50-те години. - В: България в сферата на съветските интереси. С., 1998, 173-182.

Българският творец и границите в пътя му на Запад. - В: Границата в историята. С., 1999, 123-137.

Преди и след спускането на "желязната завеса" (Западноевропейската култура в България от 9 септември 1944 до края на 50-те години) - В: Модерният историк. Въображение, информираност, поколения. С., 1999, 226-239.

Das kommunistische Regime und die westeuropaische Kultur in Bulgarien (bis zum Ende der funfziger Jahre). - Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart. Sofia, 1999, 223-242.

Германският въпрос и българската външна политика от края на Втората световна война до средата на 50-те години. - В: Модерна България. С., 1999, 313-337.

Културни връзки между България и Франция след Втората световна война до края на 60-те години. – Исторически преглед, 1999, 3-4, 113-144.

Победителите винаги имат право. /Съдбата на германските имущества в България и на българските претенции спрямо Германия след Втората световна война/.- Collegium Germania vol. 3 - Die Rolle der Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland in der Entwicklung Bulgariens. Von den 1930er Jahren bis zur Gegenwart. Sofia, 2000, 201-226.

La France dans la politique culturelle de la Bulgarie apres la Deuxieme guerre mondiale jusqu'a la fin des annees cinquante. - Interferences historiques, culturelles et litteraires entre la France et les pays d'Europe centrale et orientale. Sofia, 2000, 55-67.

Българският вариант на съветското "размразяване" в културата 1953-1963 г. - В: България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000, 418-424.

Държавата и българската външна търговия – традицията в полза на идеологията. - Историкът - гражданин и учен. Сб. в чест на акад. Илчо Димитров, С., 2001, 255-271.

България в плановете и действията на Великобритания 1939-1944 г. - Втората световна война и Балканите. С., 2002, 24-40.
The United States Notion of Eastern Europe from the 1950s till the 1990 s. – Adequacy and Inadequacy. America Imagined. Blagoevgrad, 2002, 178-184.

Георги Димитров между БРП (к) и Сталин. – Георги Димитров между възхвалата и отрицанието. Студии и статии. С., 2003, 82-94.

Преориентацията на българската външна търговия (септември 1944 - 1949 г.). - Двадесетият век. Опит за равносметка. С., 2003, 282-291.

Политическата култура - между войната и мира. - Politische Kultur In Bulgarien Seit 1878, Deutschland Und Sudosteuropa. Collegium Germania IV. Sofia, 2003, 130-149.

Следвоенното бъдеще на Германия в плановете на СССР, САЩ, Великобритания и Франция (1941-1945 г.). – В: Иронията на историка. Сб. в памет на проф. Милчо Лалков. С., 2004, 354-371.
Насилието в политиката на българската държава към българските турци 30-те – 80-те години на ХХ век. – История, 3, 2004, 52-64.

В услуга на Москва - Васил Коларов. - В: Български държавници 1944-1989. С., 2005, 77-90.

Победителите и българският военен принос срещу Германия през Втората световна война. – Във: Втората световна война, България и следвоенният свят. С., 2005, 80-93.

Антихитлеристката коалиция и България в края на Втората световна война. – Международни отношения, 2005, 2-3, 93-96.

Българската външна политика в руслото на съветската – възможни ли са разминавания? – Във: Следвоенна България между Изтока и Запада. С., 2005, 20-30.

Българите и България. Хилядолетия в Европа. – http://www.mfa.government.bg/history_of bulgaria/ 2005. (съавторство)

Своенравният дипломат. Мейнард Барнс и политиката на САЩ към България 1944-1945. – Във: Втората световна война и България 1939-1947 г. Сливен, 2006, 82-88.

Културните измерения на кризата в България през първата половина на
80-те години. – Във: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Велико Търново, 2006, 188-203.

Научни подходи в изследванията за политиката към турското население в България в периода 1944-1989. – Във: Предизвикателства на промяната. С., 2006, 302-307.

Българо-югославските отношения 1953-1963 – между идеологията и прагматизма. – Във: Проблемът Изток-Запад България и Балканите. С, 2006, 224- 251.

Симбиозата власт-интелигенция в българия през 70-те години на ХХ век. – Във: Преломни времена. Сб. в чест на проф. Любомир Огнянов. С., 2006.

Историческите рефлексии на българския преход. – Във: Историческата наука в България – състояние и перспективи. С., 2006, 265-276. (съавт. И. Баева).

Is State Socialism in Bulgaria and Eastern Europe a Historical Interruption?
Spaces, Gaps, Borders. Vol. 1, Literature and Cultural Studies. Sofia, 2006, 69-74./co-author - Iskra Baeva/.

Интеллигенция и власть в Болгарии перед вызовом перестройки второй половины 1980-х годов. – Восточноевропейские исследования. Международный журнал по социальным и гуманитарным наукам. Москва-Trnava, 2006, 4, 52-63.

Привилегията “социална принадлежност” в българското висше образование. - Във: Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Шопов. С., 2006, 51-64.

Българската външна политика в руслото на съветската. Възможни ли са разминавания? - Във: Мир и конфликти в Югоизточна Европа. ИФ-94 – РИМ-Кюстендил, 2006, 247-255.

Живков и Людмила – драмата на бащата или на политика. – Историята, 2007, № 2 – Живковизмът, 14-17.

Културна политика в преходното време - 9 септември 1944 – 1947. – Историкии. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев. Шумен, 2007, 466-490.

Журналистите и “българската следа” в атентата срещу папа Йоан Павел ІІ (1981-1989). – Във: Историята в международната журналистика: употреби и злоупотреби. С., 2008, 29-66.

“Българската следа” и нейната употреба след 1989 г. – Във: Историята в преход. Сб. в чест на проф. Драгомир Драганов. С., 2008, 309-322.

Интеллигенция и власть между двумя волнами десталинизации в Болгарии (1956-1961 годы). – 1956 год. Российско-болгарские научные дискусии. Москва, 2008, 329-356.

България и съветско-югославското «сближаване» 1953-1958. – Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961. Zbornik radova. Beograd, 2008, 118-138.

Отечественият фронт в България 1942-1944 – с поглед към бъдещето. – Във: 65 години ОФ – съюз, история, еволюция и съвременност. С., 2008, 35-39.

Българската културна пропаганда в Западна Европа след Втората световна война. – Във: Университетски четения и изследвания по българска история. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, 594-606.

Националната кауза и българската културна пропаганда в Западна Европа след Втората световна война. - Във: История и историография. Сб. в чест на проф. д-р Мария Велева. С., 2008, 177-185.

Трудното начало – отричането от “Възродителния процес” (10 ноември 1989 – януари 1990 г.) – Във: Толерантният националист. Паметен сборник от приятелите на проф. Стайко Трифонов. С., 2009, 343-366.

Българо-турските отношения от 20-те до края на 50-те години – в търсене на верния тон. – Във: Общите граници на разбирателството. България и Турция – партньори в ХХI век. С., 2009, 83-96 (Bulgarian-Turkish Relations from the 1920s to the end of 1950s – In Search of the Right Tone - 97-110)

Съветските и британските планове за България през Втората световна война. – Във: Р у с и я и България – между «филството» и «фобството». Материали от научните конференции «Русия и Европа през ХХ век» и «Русия в Българската история». Изд. «ИФ-94» и Сдружение «Анамнезис», 2009, CD-ROM, ISBN: 978-954-9445-09-1 (file 18, с. 273-284.)

Антихитлеристката коалиция и българският военен принос в антифашистката съпротива. - Понеделник, 2009, 5/6, 117-125.

“Възродителният процес” – върхът на айсберга. Българската държава и турската етническа общност в страната (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век) – Във: “Възродителният процес”. Том I - Българската държава и българските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция “Архиви”, С., 2009, 5-42. (съавт. И. Баева)

“Възродителният процес” като международен проблем. Българската държава и “възродителният процес” на международната арена. - Във: “Възродителният процес”. Том II – Международни измерения (1984 – 1989). Сб. документи. Съст. И. Баева, Е. Калинова. Изд. Държавна агенция “Архиви”, С., 2009, 5-13. (съавт. И. Баева)

Иван Башев – политикът интелектуалец. – Във: Иван Башев – политик, държавник, дипломат. С., 2009, 41-59. (съавт. И. Баева)

Bulgarian-Turkish Diplomatic Relations (1980-1985). – In: Turkish-Bulgarian Relations: Past and Present. Ed. Mustafa Turkes, Istanbul, TASAM Publication, 2010, 79-87.

Bulgarian Transition and the Memory of the Socialist Past. – In: Remembering Communism. Genres of Representation. Ed. by Maria Todorova. Social Science Research Council, New York, 2010, 57-94. (co-author Iskra Baeva)

България в съветската политика в годините на Втората световна война/ Место Болгарии во внешней политике Советского союза в годы Второй мировой войны. – В: 65 години от победата над фашизма/ 65 лет победы над фашизмом. София, 2010, 45-54/150-157.

2010 - Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States [2.4 MB] Submitted by Prof. Dr. Carlos Closa Montero - Institute for Public Goods and Policy Centre of Human and Social Sciences - CSIC Madrid, Spain (co-author I. Baeva) - http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/rights/studies/doc_rights_studies_en.htm
Bulgarian Turks during the Transition Period. – In: Bulgaria and Europe. Shifting Identities. Ed. by Stefanos Katsikas. Anthem Press, London, 2010, 63-78. (co-author I. Baeva)

Политикът интелектуалец. – Понеделник, юли 2010, 11-27. (съавт. И. Баева)УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, СПРАВОЧНИЦИ:

История на България за ХI клас. С., 1997. (в съавт.)
История на България от древността до наши дни. Учебно помагало за НУКК. С., 1998. (в съавт.)
История на България за 10 клас - Просвета, 2001.(в съавт.)
История на България за 11 клас - Планета-3, 2001.(в съавт.)
История и цивилизация. Профилирана подготовка за 11 клас. Планета-3, 2002, (в съавт.)
История на България по дати. Българската хроника. С., 2003. (в съавт.)
История на България за 11 клас. Електронен учебник, 2006 (съавт.)
История и цивилизация за 6 клас. Просвета, 2007, (в съавт.)
История на България по дати. Българската хроника. С.,2003. (в съавт.).
Българската държава и българите 1947-2008. Подбрани извори за българската история. Том IV. Книга втора. Тангра ТанНакРа, С., 2009. (в съавт.)Катедра История на България

Проф. д-р Милияна Василева Каймакамова


Проф. д-р ист. н. Петър Димитров Ангелов


Доц. д-р Елка Димитрова Дроснева


Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова


Проф. д-р Пламен Димитров Митев


Проф. д-р Eвгения Иванова Калинова


Проф. д-р Надя Иванова Манолова-Николова


Доц. д-р Тодор Александров Попнеделев


Доц. д-р Валери Каменов Колев


Проф. д-р Веселин Костов Янчев


Доц. д-р Георги Николов Николов


Доц. д-р Михаил Иванов Груев


Доц. д-р Ангел Николов Николов


Доц.д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди


Гл.ас. Ваня Николова Рачева