Тракия и Югоизточна Европа през І хил. пр. Хр.

седмичен хорариум - 2/3 часа лекции, 2 часа семинари
семестър - IIІ-IV
редовно обучение: бакалавърска степен


Лекции
Теми:
    I. Въведение. Тематичен, хронологически и териториялен обхват на курса. Понятиен апарат. Историография на тракйската археология.
    II. Хронология и периодизация на културите от края на Бронзовата и през Желязната епоха в Югоизточна и Централна Европа.  Състояние и проблеми на изследванията. Епонимни обекти и култури.
    III. Криза на културите на бронза в Източното Средиземноморие. Фактори и причини. Същност и особености на металургията на желязото.
    1. Центрове и разпространение на културата на желязото в Източното Средиземноморие и Гърция.
    2. Разпространение на културата на желязото в Македония и Тракия.
    IV. Елада през "Тъмните векове" и Геометричния период. Общи и локални  особености на културата.
    1. Развитие на керамиката. Хронология и периодизация.
    2. Погребални обичаи. Регионални особености.
    3. Селищен живот. Архитектура.
    V. Древна Македония през Ранножелязната епоха.
    1. Състояние и проблеми на изследванията. Хронология и периодизация. Традици и новости в керамиката. Контакти със съседните области.
    2. Селищен живот и погребална практика. Общи и локални особености.
    VI. Анатолия през Ранножелязната епоха.   
    1. Състояние и проблеми на изследванията. Троя VІІ - хронология и периодизация. Нови изследвания.
    2.Фригия през Ранножелязната епоха. Гордион - стратиграфия и хронология, градоустройство и архитектура, икономика, поребална практика и религия.
    3. Рисувана крерамика в Анатолия през Ранножелязната епоха - общи и локални варианти. Фриги и мушки.
    4. Кимери и скити в Анатолия
    VII. Егейска Тракия в края на Бронзовата и Ранножелязната епоха. Основни резултати от новите изследвания през 70-те-90-те години на ХХ в.
    VIII. Култури на прехода от Бронзовата към Желязната епоха и култури на желязото в Карпато-Дунавския Басейн и Западните Балкани.
    1. Култура Гава и сходните й съседни комплекси (културите Белегиш-Кручени I-II, култура Босут).
    2. Култури и културни групи Медиана, Долна Брница-Горна Стржава, Мати, Гласинац III-IV. Желязна епоха I-II в Македония.
    IХ. Култури в степната и горско-степната зона на Северното Черноморие в края на II - първата половина на I хил. пр. Хр.
    1. Срубна култура, Белозерка, Сабатиновка, култураНоуа.
    2. Чернолес и Черногоровка. Проблемът за кимерите.
    Х. Тракия, Балканите и Анатолия през класическата и елинистическата епоха. Политическо, икономическо и културно развитие на региона  и проблеми на интерпретацията на археологическите извори.
    1. Македония V-III в. - икономика, урбанизация, монументална гражданска и сепулкрална архитектура.
    2. Епир и Илирия V-III в. -  политическо и икономическо развитие. Урбаницация, погребална практика и гробнична архитектура.
    ХI. Келтите в Югоизточна Европа (IV-III в.). Фомиране и експанзия на келтите към Централна, Източна Европа и Балканите. Келтите в Тракия.


С Е М И Н А Р И
ТЕМИ:
        I. Въведение. Териториален обхват на древна Тракия. Извори. Хронология и периодизация на Желязната епоха в Тракия.
        II. Развитие на тракийската керамика през Ранножелязната епоха. Технология. Типология и хронология. Културни групи. Контакти със съседни области.
        III. Металопластика през Ранножелязната епоха.
        1. Тракийската торевтика през Къснобронзовата и Ранножелязната епоха - съкровищата от Вълчитрън, Ръдени, Крижовлин, Белене, Казичене, Михалков и Бързица, гробната находка от Белоградец.
        2. Фибули и други накити - типология и хронология, териториално разпространение.
        3. Бронзова пластика - брадви, амулети, конска амуниция.
        IV. Селищен живот в Тракия през Ранножелязната епоха. Състояние на проучванията. Видове селища и тяхната хронология.
        V. Погребални практики в Тракия през Ранножелязната епоха. Видове гробни съоръжения и погребални обреди. Произход и териториално разпространение.
        1. Северна Тракия (между Карпатите и Стара планина).
        2. Южна Тракия (между Стара планина и Егейското крайбрежие).
        VI. Тракийски светилища през Желязната епоха. Паметници на култа. Видове култови обекти и техните характеристики. Каменна и глинена култова пластика.
        VII. Скития и Тракия през VII-V в.пр.Хр. Културни контакти и взаимодействия. Проблемът за т. нар. "зверинен стил".
        VIII. Селищен живот в Тракия през Късножелязната епоха.
        1. Видове селища и техните характеристики. Урбанизацията в Тракия.
        2. Градове и резиденциални центрове в Тракия - Пистирос, Севтополис, Кабиле, Сборяново, Перник.
        IХ. Погребални практики в Тракия през Късножелязната епоха. Видове гробни съоръжения и погребални обреди. Връзки с Ранножелязната епоха. Териториално разпространение и локални особености.
        Х. Тракийските гробници
        1. Произход и разпространение на куполните гробници, гробниците с правоъгълен план и гробниците с полуцилиндрично покритие.
        2. Тракийските гробници при Шипка (Оструша), Казанлък, Мъглиж и Свещари.
        ХI. Металопластика през Късножелязната епоха.
        1. Торевтиката в Тракия. Местни произведения и импорт. Проблеми на хронологията и интерпретацията. Съкровищата от Рогозен, Борово, Панагюрище, Летница и Луковит.
        2. Ювелирството в Тракия.
        ХII. Тракийската керамика през Късножелязната епоха. Технология и типология. Влияния от гръцките колонии. Унификация и локални особености.


« обратно »