Информационни технологии в образованието

магистърска програма, ФНПП

 

 

 

Учебно съдържание

Публикации:

Писменост, грамотност, мултимедия. История 2008 г., кн. 2-3, с. 104 - 112

Обучение чрез електронно съдържание. VІ Есенна научна конференция на ФНПП "120 години Софийски университет Св. Кл. Охридски и развитие на педагогическата наука". София, 21-22 ноември 2008 г.

Модерната оралност - комуникациите в ерата на информацията. Национален научен семинар по проблемите на дидактиката на историята "Документи и памет в историята", Китен, 25 - 27 юни 2007 г.

Пауърпойнт в обществената комуникация и учебната практика. -В: Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен 18 - 22 септември 2006 г. Веда Словена - ЖГ, С. 2006, с. 285-291. http://yuritodorov.hit.bg/PP.htm
 

Задачи:

Задача А         >> текстов файл

Задача Б         >> текстов файл

Задача В         >> текстов файл

Анкета            >> текстов файл с данни

Схеми

 

Примерни курсови работи

Файлове с данни от анкети: текстов документ, таблица с данни, презентация.

Презентации:

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

За презентациите във формат 2007: звукът се чува след като се разреши вложеното съдържание.

Презентация - бузуки

Приказки

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3